ניסיון כתנאי סף במכרז

ניתן להתנות השתתפות במכרז ב"תנאים בדבר נסיונו של המעוניין להשתתף במכרז". על פי הפסיקה אי עמידה בתנאי סף מביאה לפסילתו של המציע.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ניסיון כתנאי סף במכרז:

.1עניינה של תובענה זו הוא במכרז סגור שערכה מע"צ בין שלשה מציעים,
לבחירת מי שיאסוף נתונים על המיסעות בישראל, כחלק מפרויקט של מיחשוב הקצאת משאבים לתיקון ולאחזקה של מערכת הדרכים. בתנאי המכרז נקבע שבחירת ההצעה הזוכה תיעשה על פי אמות מידה ומשקלות של % 30לצד הטכני - ניהולי ו-% 70לצד הכספי. הצעת המשיבה מס' 2נמצאה הזולה ביותר. מאחר שגם הצעה זו חרגה מהתקציב שיועד לתכנית זו, נוהל עם המשיבה מס' 2משא ומתן, שבעקבותיו הורידה המשיבה מס' 2את המחיר. במועד הגשת התובענה טרם נחתם חוזה בין המשיבות, אם כי, לטענת המשיבות, ניתנה על ידי מע"צ הוראה ראשונית בהיקף של מליון ש"ח.
.2למכרז נשוא התובענה קדם מכרז פומבי למיון מוקדם של המציעים שיטלו חלק
במכרז על בחירת המציע הזוכה. במכרז הקודם התבקש כל מציע להגיש פירוט של פעילותו במשך שלוש השנים האחרונות. כלשונו של סעיף 5למכרז המוקדם:נ
" .5נתונים להגשה לצורך אישור הכללתו של המציע במאגר יש להמציא את הנתונים הבאים:ב
א. פירוט נתוני הגופים המאוגדים לצורך פעילות זו;
ב. פירוט הפעילות העיקרית של כל אחד מהגופים בשלוש שנים אחרונות, תוך דגש על הפעילויות הרלוונטיות (איסוף נתונים, תכנון שיקום כבישים, מחשוב);
ג. נתונים אלה יש להגיש ע"ג טופס כדוגמת הנספח א' הרצ"ב;
ד. פרופיל החברות, כפי שמתבטא בפרסומים שלהן;
ה. בנוסף ניתן להגיש כל חומר שיעזור להכיר טוב יותר את החברה."
המכרז המוקדם פורסם ביולי 1995, מכאן שצריך היה לפרט פעילות החל ביולי .1992המשיבה מס' 2אכן ציינה בסעיף 7לבקשתה להיכלל במאגר שלשמו נערך המכרז המוקדם, כי נוסדה ב- .1.7.92כן צויין כי ב- 1993ביצעה "תכנון-ניהול- שיקום, פיקוח-סקרים הנדסיים", בהיקף של 2מליון ש"ח, וכי ב- 1994ביצעה אותו סוג פעילות בהיקף של 2.5מליון ש"ח.
.3הצהרתה של המשיבה מס' 2כי נוסדה ב- 1.7.92הינה כוזבת. בסעיף 7.2
לתצהירו של ד"ר מריו הופמן מנהלה של המשיבה מס' 2נאמר:ו
" 7.2יונה נוסדה, אמנם, כחברה ביום 11.11.93, אולם קודם להתאגדותה כחברה, פעלה יונה כשותפות רשומה בשם זהה - "יונה יעוץ וניהול הנדסי". השותפות האמורה נוסדה ביום 1.7.92, בהסכם שותפות שנחתם על ידי שני הבעלים בה - מר יהודה זיס ואנוכי. עם הקמת החברה, חדלה השותפות להתקיים, וכל נכסיה והתחייבויותיה - הועברו לחברה. תאריך ייסוד השותפות ותחילת פעילותה הוצהר על ידי יונה בהצעתה במכרז כתאריך תחילת פעילותה...
דהיינו - השותפות פשטה צורה ביום 11.11.93ולבשה צורה של חברה, כאשר נתאגדה בתאריך זה כחברה, אולם מבלי שהיה לכך כל השפעה על אופן פעילותה."
ראשית, אין ספק שהצהרתה של המשיבה מס' 2כי נוסדה ב- 1.7.92היתה כוזבת ומטעה.
ספק בלבי אם גם ההצהרה על פעילות ב- 1993בהיקף הדומה לזה של כל 1994הוא
נכון, כאשר לוקחים בחשבון כי החברה נוסדה רק בנובמבר .1993שנית, כאשר עורך מכרז דורש פירוט של נסיון קודם ומציין את מספר השנים של אותו נסיון, נועד הדבר לאפשר למזמין לקבל מידע בסיסי על המשתתף במכרז. מידע זה מכוון לכמה מישורים. במישור של ידע וכושר ביצוע יש חשיבות לאנשים העומדים מאחורי התאגיד ואשר הם אלה שיבצעו בפועל את העבודה נשוא המכרז. לענין זה אולי ניתן להקל עם מציע, שכלשון המשיבה מס' 2"פשט צורה ולבש צורה", כאשר הפעילים קודם להתאגדותה של החברה היו זהים לאלה הפועלים בחברה.
אולם אין הדבר כן כאשר באים לבחון את יכולת הניהול של החברה, ועל אחת כמה וכמה כשבוחנים את איתנותה הכלכלית. אין לדמות פעולתם של שותפים במסגרת שותפות, להתאגדות בחברה בערבון מוגבל. על פי הדין כל שותף אחראי אישית לכל התחייבויותיה של השותפות ואילו אחריותם של בעלי המניות מוגבלת. הדבר עשוי להשפיע גם על יכלתו של התאגיד לקבל אשראי. כמו כן דרך ניהולו של תאגיד שונה מזו של שותפות. על מנת להיוכח שאכן לתאגיד יכולת ניהולית וכלכלית מוכחת נדרש כל מציע להצביע על פעילותו במשך שלש שנים. לתאגיד שנוסד רק בנובמבר 1993היה נסיון של כמחצית מאותה תקופה.
אוסיף כי חזקה על המשיבה מס' 2ועל העומדים מאחוריה, כי סיבות טובות הניעום לפשוט צורה וללבוש צורה. לא היו בפני המשיבה מס' 1אותן סיבות ואף לא בפני בית המשפט. ניתן לשער כי הן היו בתחום הפיסקלי, אך יכלו לנבוע גם מרצונם של השותפים הקודמים להגביל אחריותם עם הרחבת הפעילות.
.4המשיבים טוענים כי נסיון של שלוש שנים לא היה "תנאי סף" או תנאי מוקדם כמשמעו בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- .1993על פי האמור באותה תקנה
ניתן להתנות השתתפות במכרז ב"תנאים בדבר נסיונו של המעוניין להשתתף במכרז". על פי הפסיקה אי עמידה בתנאי סף מביאה לפסילתו של המציע. לטענת המשיבים, משלא נקבע במכרז המוקדם תנאי סף, אין לפסול את המשיבה מס' 2, כאשר נעדרה נסיון של שלש שנים. יתכן שאכן ראוי לערוך אבחנה בין הנדרש במכרז המוקדם לבין הדרישה לתנאי סף. בעוד שלגבי קיומו של תנאי סף שהציב עורך המכרז אין לו שיקול דעת, יכול להיות שבעניננו ניתן היה להפעיל שיקול דעת כזה.
לו המשיבה מס' 2פרטה בתשובה לשאלה על נסיונה, את אשר הובא לעיל מסעיף 7.2
לתצהיר התשובה, ולו נתנה המשיבה מס' 1דעתה על הצגת הדברים על ידי המשיבה מס' 2, יכול להיות שלא היה מקום להתערב בשיקול דעתה. בהעדר תנאי סף, יכלה המשיבה מס' 1לומר שלענינו של המכרז המוקדם השתכנעה שאכן מדובר רק בשינוי צורת ההתאגדות וכי לצורך הנסיון הנדרש, קיים רצף בין נסיונה של השותפות לזה של החברה. משהמשיבה מס' 2לא טרחה לגלות כל אלה בשאלון שמילאה למכרז המוקדם והעדיפה לכלול בו הצהרה מטעה, לא ניתנה למשיבה מס' 1הזדמנות ליתן דעתה בסוגיה זו.
בנסיבות אלה יש לפסול את הצעתה של המשיבה מס' 2, מבלי שאתייחס ליתר טענותיה
כבדות המשקל של המבקשת.
.5המשיבים העלו כלפי המבקשת טענת שיהוי וטענה בדבר מעשה עשוי:נ
אין חולקים על כך שטרם נחתם חוזה בין המשיבות. לכן כל שעשתה המשיבה מס' 2לקראת ביצוע העבודה, על אחריותה עשתה.
איני סבור שראוי לדון בטענת שיהוי, כאשר הטוען כלפי מכרז, אינו מבסס עתירתו
על עדיפות הצעתו על פני ההצעה שהוחלט לקבלה, אלא טוען הוא לפסול בהצעת הזוכה.
מינהל תקין מורה להיזקק לטענת פסלות, גם אם המעלה אותה אינו עשוי להיבנות
ממנה במישרין. הטעם לכך הוא שאין להעלות על הדעת כי תידחה עתירה בשל פגם שנפל בהצעתו של עותר ובכך תונצח החלטת הרשות השלטונית שנפל בה פגם. כלשונו של בית המשפט בבג"צ 725/88בוכריס נ' ראש המועצה המקומית קרית עקרון, פ"ד מ"ג(3) 837, בע' .839
"אילו נהגנו כך, לא היינו נאמנים לתפקידנו לדאוג, במסגרת עתירות כדין המובאות לפנינו, לקיום טוהר השירות הציבורי ושלטון החוק בו."
דברים אלה הובאו בהסכמה בע"א 6926/93מספנות ישראל בע"מ נ' חברת החשמל לישראל
בע"מ, פ"ד מ"ח(3) 749, בע' 764-.765
.6לפיכך הנני מצהיר כי בטלה החלטתה של המשיבה מס' 1כי המשיבה מס' 2זכתה במכרז מס' א/ 95/95- איסוף נתונים למערכת ניהול מיסעות שפורסם על ידי מע"צ. אינני סבור שבנסיבות הענין ראוי להיעתר למבקשת ולהכריז עליה כעל הזוכה במכרז. המשיבה מס' 1היא שתחליט אם ראוי לערוך מכרז חדש אם לאו, וזאת לאור הפגמים שהתגלו בניהול המכרז במהלך הדיון בתובענה זו.
הנני מחייב את המשיבה מס' 2בהוצאותיה של המבקשת בהליך זה וכן בשכר טרחת עו"ד בסכום של -.000, 15ש"ח בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון