ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

המערערת סבורה כי בפסק דין זה נפלה טעות חמורה המצדיקה התערבות של ערכאת הערעור. טענותיה העיקריות הינן כי בסכום הפיצוי שפסק בית המשפט המחוזי לא הובאו בחשבון הפסדי הכנסה מסטודיו למחול שהמערערת הפעילה יחד עם בעלה, עובר לתאונה, וכן לא הובאה בחשבון העזרה לה זקוקה המערערת.
 
קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים:
 
השופט א' ריבלין:

 
1. המערערת נפגעה בתאונת דרכים, ביום 26.8.1994. היא הגישה תביעה, כנגד המשיבים, לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה בתאונה זו. בבית המשפט המחוזי הסכימו הצדדים כי פסק הדין יינתן בהתאם להוראת סעיף 4(ג) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: חוק הפיצויים). בהתאם, ניתן פסק דין קצר המובא כאן בנוסחו המלא:
 
התובעת ילידת 4.7.1956, מורה לריקודים, תושבת עפולה, נ + 3, שנפגעה בתאונת דרכים ביום 26.8.1994.נ
עניינה נבדק על ידי שלושה מומחים רפואיים: פרופ' שטיין העריך נכות של 10% בגלל קרע בגיד הכתף הימנית; ד"ר ורדי העריך נכות של 30 אחוזים בגלל הפגיעה בשלפוחית השתן; ופרופ' לאופר העריך כי נותרה נכות של 5 אחוזים בגלל הפגיעה בלסת.ב
הנכות הרפואית המשוקללת עומדת, לאור הנ"ל, על שיעור של 40.15 אחוזים.ו
הצדדים הסכימו כי הפיצויים ייפסקו על דרך הפשרה, ולאחר שקילת טענותיהם ועיון בחומר המונח בפני אני מחליט כי הנתבעת תשלם לתובעת לסילוק תביעתה, בנוסף לתשלומים התכופים ששולמו לה ותגמולי המוסד לביטוח לאומי, סכום של 650,000 ש"ח.נ
לכך יש להוסיף את הוצאות המשפט שנגרמו לה וכן שכר טרחת עו"ד ומע"מ, כדרוש.ב
החיוב הוא לעוד 30 ימים מהיום, אחרת ישא הסכום המגיע לתובעת הפרשי הצמדה וריבית, מהיום.ו
 
 
המערערת סבורה כי בפסק דין זה נפלה טעות חמורה המצדיקה התערבות של ערכאת הערעור. טענותיה העיקריות הינן כי בסכום הפיצוי שפסק בית המשפט המחוזי לא הובאו בחשבון הפסדי הכנסה מסטודיו למחול שהמערערת הפעילה יחד עם בעלה, עובר לתאונה, וכן לא הובאה בחשבון העזרה לה זקוקה המערערת. אומנם, פסק הדין עצמו אינו מפרט את הנתונים לפיהם חישב בית המשפט את הפיצוי שפסק, אך המערערת מבקשת להגיש לבית משפט זה העתק צילומי של מסמך, הכתוב בכתב יד, שלטענתה שימש את בית המשפט קמא לחישוב הפיצוי (להלן: המסמך). המערערת טוענת כי מצאה את המסמך בתיק בית המשפט המחוזי ומציינת כי הנתונים המופיעים בו תומכים בטענותיה לגבי הטעויות שנפלו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. היא אינה מתעלמת מכך שבית המשפט שלערעור אינו נוהג להתערב בפסקי דין שניתנו בפשרה, אך לטענתה מתקיים במקרה זה אחד החריגים לכלל זה. בהקשר זה מפנה המערערת לפסק הדין שניתן בע"א 234/87 נסאר נ' נסאר, תקדין-עליון 91(1) 553, שם ציין בית המשפט כי הוא מוצא טעם בטענה, לפיה בנסיבות בהן נופל הסכום שנפסק בפסק הדין שבפשרה מסכום מינימום שנקצב בחוק, מבלי שניתן טעם סביר להפחתה זו, יהא זה טעם אפשרי להתערבות בפסק הדין. בענייננו, סבורה המערערת כי הסכום שנפסק לה נמוך מהסכום שנקצב בחוק שכן הוא מהווה רק 22% מן הפיצוי המגיע לה. המשיבים מצידם סומכים ידיהם על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. הם טוענים כי לאור ההלכה לפיה אין מתערבים בפסק דין שניתן בפשרה אלא במקרים נדירים יש לדחות את ערעורה של המערערת על הסף. עם זאת, הם מוסיפים וטוענים כי גם לגופו של עניין לא קיפח בית המשפט המחוזי את המערערת בפיצוי שפסק לה.
 
2. דין הערעור להידחות. באשר למסמך עליו מבססת המערערת את מרבית טענותיה – צודקים המשיבים בטענתם לפיה המדובר במסמך הנעדר נפקות משפטית לצורכי הערעור. המסמך צורף כנספח להודעת הערעור שהגישה המערערת, אך ברי כי אינו מהווה ואינו יכול להוות חלק מהחלטתו של בית המשפט קמא. לא מדובר במסמך שהוצג בפני בית המשפט קמא ועל-כן הוא אף אינו מהווה מוצג ממוצגי הערעור. המסמך עצמו אינו חתום, לא מצוין על גביו תאריך, ולא ניתן לדעת מי ערכו, מתי נערך ואיך הגיע לתיק בית המשפט המחוזי, בהנחה שאכן מוצאו בתיק זה. לאור כל אלה, אין לייחס למסמך זה כל משמעות בערעור, וודאי שלא ניתן לבסס עליו את הערעור כולו. למעלה מן הנדרש, יצוין כי אף אם כל טענותיה של המערערת נכונות היו ואפילו היו החישובים אליהם היא מפנה כלולים בפסק הדין עצמו לא היה בטענותיה לגבי טעויות בחישוב הפיצוי כדי להצדיק התערבות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הלכה היא כי בית המשפט שלערעור לא יתערב בפסקי דין שניתנו על דרך הפשרה אלא במקרים נדירים ומקרה זה אינו נופל לגדרם של אלה.נ
 
3. גם החריג לכלל לו טוענת המערערת אינו מתקיים במקרה זה. נראה כי טענתה של המערערת נסמכת על הוראת סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: חוק הביטוח הלאומי), למרות שהוראת חוק זו אינה מוזכרת בהודעת הערעור או בסיכומי המערערת. על פי הוראת סעיף 330, ועל פי הפירוש שניתן לה בפסיקה, מקום בו הפיצוי שנפסק לנפגע התובע נזקיו מצד שלישי "נבלע" כולו בניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי, זכאי הנפגע לקבל, בכל זאת, 25% מן הפיצוי. כאמור בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, הפיצוי שנפסק למערערת נפסק לה כתוספת לתגמולים המגיעים לה מהביטוח הלאומי. המערערת טוענת, על-כן, כי היה על בית המשפט לפסוק לה פיצוי בגובה 25% מסך כל הפיצוי המגיע לה, כי בית המשפט לא עשה כן וכי לפיכך מתקיים בעניינה חריג המצדיק את התערבותה של ערכאת הערעור. דין טענה זו, על נדבכיה, להידחות. ביסוד הטענה עומדת הנחתה של המערערת כי בית המשפט המחוזי קיבל את כל טענותיה בדבר גובהו של הנזק שנגרם לה. אם לא נניח כך הרי שממילא אין הפיצוי שקיבלה המערערת נופל בהכרח מאותם 25% המגיעים לה לפי הוראת סעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי – בהנחה כי אלה אכן מגיעים לה – וממילא לא ניתן לומר כי הפיצוי שנפסק לה נמוך מסכום שנקצב על פי חוק. משניתן פסק הדין בעניינה של המערערת על דרך הפשרה, לא יהא זה מופרך להניח שבית המשפט המחוזי לא קיבל מלוא כל טענותיה של המערערת באשר לגובה הנזק. גם בשל כך, נשמטת ההנחה שביסוד טענתה של המערערת ועימה נשמטת, כאמור, הטענה כולה. התוצאה היא, איפוא, כי אין לומר שבית המשפט המחוזי פסק למערערת פחות מהמגיע לה לפי חוק, ואין כל בסיס או טעם לשינוי מסכום הפיצוי שנפסק.ב
 
הערעור נדחה. המערערת תישא בשכר טרחת בא כוחם של המשיבים בסכום כולל של 15,000 ש"ח.
 
ש ו פ ט
 
הנשיא א' ברק:
 
אני מסכים.ו
ה נ ש י א
 
השופטת א' חיות:
 
אני מסכימה.נ
ש ו פ ט ת
 
 
הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ריבלין.בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון