תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות:

.1התובעת ילידת שנת 1963נפגעה בתאונת דרכים ביום .1/6/94
אין מחלוקת לגבי חבותה של הנתבעת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
תשל"ה - .1975
המחלוקת היחידה בין הצדדים הינה לגבי גובה הנזק לגביו הסמיכוני הצדדים
ליתן פסק דין על דרך הפשרה לפי סעיף 4ג' לחוק הנ"ל.
.2הפגיעה
א. התובעת נפגעה בחזה, בעורף וע"ש גבי.
למעט רגישות באיזור חוליות צוואריות 7-6- 5cהיו כל הבדיקות תקינות והתובעת
שוחררה מחדר מיון בהמלצה לצווארון ואנלגטיקה.
ב. התובעת היתה בטיפול רפואי רצוף, אנלגטיקה, זריקות, פיזיוטרפיה ונעליים
אורטופדיות.
ג. התובעת טוענת לאי כושר של 106ימים עפ"י תעודות מחלה המצורפות לסיכומי
בא כוחה. התובעת היתה באי כושר רצוף עד יום 31/8/94ומיום 22/3/95עד .20/4/95
ב"כ הנתבעת כופר בקשר שבין תקופת אי הכושר שהחלה רק חצי שנה לאחר תום
תקופת אי הכושר מיום התאונה לבין התאונה הנדונה.
תעודות אי הכושר המתייחסת לתקופה זו אינה מציינת את התאונה אך מתייחסת
לאותם ממצאים בגינם קיבלה תעודות אי כושר לאחר התאונה.
לכאורה, זו שאלה רפואית שלא לי להכריע בה אך מתייתר הצורך לדון בה כיון
שעפ"י טופס 106לשנת 95' (נספח 34לסיכומי התובעת) עבדה התובעת באופן מלא בחודשים ינואר עד מאי 95', משמע, גם בתקופת אי הכושר הנטענת ולאחריה.
לאור האמור לעיל, היתה התובעת באי כושר כתוצאה מהתאונה במשך 3חודשים כפי שאף מאושר בטופס 106לשנת 94' (נספח 33לסיכומי התובעת).
ד. ד"ר שטיינברג אשר נתמנה כמומחה מטעם ביהמ"ש קבע כדלקמן:נ
"בבדיקתי לא מצאתי ממצאים קליניים, אולם, בתצלום הרנטגן קיימים ממצאים המעידים על חבלה צווארית. קיימת יישור הלורדוזה הצווארית (אשר לעיתים יכול להיות ממצא נורמלי בתצלום הצוואר) וההגבלה הקלה בתצלום עה"ש הצווארי בכפיפה לאחור. קרוב לודאי שהתובעת סובלת מכאב צווארי מלווה בהגבלה בתנועות בהתקפים ולא תמיד בבדיקה הקלינית במרפאות הרופאים ניתן לזהות את ההפרעה בתפקוד הצוואר.
היות ובבדיקה הקלינית שלי וגם במספר ביקורים בקופ"ח לא נמצאו ממצאים או הפרעות בתנועה, במספר ביקורים אחרים ובתצלום הרנטגן קיימת הגבלה מסויימת בתנועות הצוואר ההגבלה הינה קלה וגם לא לכל הכוונים. לכן, אני מעריך את נכותה של התובעת לצמיתות ב- %.3".
לא יכול להיות ספק כי לתובעת נכות המעוגנת בממצאים אוביקטיביים אך זו באה לידי ביטוי לא באופן שוטף ורצוף אלא רק בהתקפים ובאופן מוגבל ביותר.
ה. "הלכה פסוקה היא שאחוזי נכות רפואיים אינם מצביעים, בהכרח, על אובדן
מקביל של הכושר לבצע עבודה.
הכל תלוי בטיב עבודתו והתעסקותו של המערער ובטיב הפגיעה בבריאותו. יש והפגיעה בגופו של הניזק אינה חמורה כלל אך בגללה אין הוא מסוגל עוד לעסוק במקצועו הקודם; ולהיפך, יתכן והפגיעה היא חמורה אך בכל זאת מסוגל הניזק להמשיך בעיסוקו ללא מגבלה".
[ע.א. 646/77 לוי נ' עמיאל ואח' פד"י לב' (3) 589, 593]
התובעת הינה ספרית במקצועה ויש להניח כי הגבלה בתנועות הצוואר עלולה להפריע לה בתפקודה אך מאחר ומדובר בהגבלה חלקית ובהתקפים בלבד, משמע, באין התקף אין כל הגבלה, אין לראות נכותה התפקודית כעולה על נכותה הרפואית.
.3נזקים מיוחדים
א. הוצאות:ב
1) התובעת המציאה קבלות בגין הוצאות ניידות בסך 126.2ש"ח.
2) התובעת המציאה קבלות על טיפולים רפואיים בסך 2504.4ש"ח והוראת חיוב של קופ"ח מכבי ע"ס 240ש"ח אלא שהוראות חיוב אלה חופפות לקבלות וע"כ זכאית התובעת להחזר הוצאות בסך -. 2504.4ש"ח בלבד.
ב. הפסד השתכרות בעבר:ו
עפ"י תלושי השכר לחודשים 5/94- 1היה ממוצע שכרה נטו של התובעת עובר לתאונה 2456.73ש"ח ובערכם המשוערך -.096, 3ש"ח. אי לכך הפסידה בתקופת אי הכושר
- .288, 9ש"ח.
.4הפסד השתכרות לעתיד
א. למרות שלכאורה עפ"י חוות הדעת המומחה כמפורט לעיל אין הנכות תיפקודית כל הזמן ולא אמורה להשפיע על כושר ההשתכרות באופן קבוע טוען ב"כ התובעת כי עם שובה של התובעת לעבודה בתום תקופת אי הכושר לא יכלה לבצע מטלותיה כבעבר ועל כן שונו טיב עבודתה ואופיה והדבר התבטא אף בירידה ניכרת בשכרה הממוצע.
ב"כ התובעת טוען לירידה של % 25בשכרה עפ"י טופס 106לשנת 95'.
ב. לעומתו, תמה ב"כ הנתבעת על השנוי בעבודתה של התובעת, חולק על קיום קשר סיבתי כלשהו בין הירידה בשכרה לבין התאונה, חולק על הירידה בגובה % 25ומצביע כי עפ"י תלושי השכר, להבדיל מטופס 106לא חלה כל הרעה בשכרה. ואכן ממוצע שכרה נטו של התובעת בחודשים 3- 95/1(בלא לקחת בחשבון דמי ההבראה ששולמו ב- 3/95) היה 2633.95ש"ח ומשוערך להיום -.025.63, 3ש"ח.
ג. בנסיבות אלה ולאור האמור לעיל הנני קובעת כי לא חלה ירידה בשכרה של התובעת לאחר התאונה, אין הצדקה או הצדקה הקשורה לתאונה להפסקת עבודתה לאור העובדה שעבדה בעבודתה כעובר לתאונה במשך כ- 9חודשים מאז שובה לאחר תום תקופת אי הכושר ומאחר ומדובר בהתקפים בלבד בהם עלול להפגע כושר עבודתה נראה לי לנכון להעריך הפסדה בראש נזק זה באופן גלובלי בלבד בסך -.000, 10ש"ח.
.5עזרה בבית
א. לטענת ב"כ התובעת התובעת מנהלת משק ביתה בעצמה ולאור מגבלותיה
היא מתקשה בביצוע העבודות כבעבר ובמיוחד עבודות הניקיון הקשות ועל כן מבקש
לפסוק לה סכום גלובלי עבור העבר והעתיד.
ב. אין ספק שבתקופת אי הכושר נזקקה התובעת לעזרה בניהול משק ביתה ובעת התקפים תתקשה לבצע עבודות מאמצות אך הסכום הנתבע נראה גבוה בנסיבות המקרה ונראה לי לנכון להעריכו ב-. 000, 10ש"ח.
.6נזק שאינו נזק ממוני
א. לתובעת שלא אושפזה נותרה נכות צמיתה בשיעור % 3בלבד אך בא כוחה מבקש כי עפ"י הלכת ע.א. 146/87 כץ ואח' נ' רוזנברג פד"י מג (3), 421,
אפסוק לה פיצוי בשיעור של % 10מהסכום המקסימלי. אליבא דכב' השופט אור תקנה 2(ב) לתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון) תשל"ו - 1976:נ
"חלה בכל מקרה שביהמ"ש סבור שאין בפיצויים על נזק לא ממוני המחושבים לפי תקנה 2(א) לענות על (או לכסות את) הנזק הלא ממוני שנגרם לנפגע. כך הוא כשנגרמים כאבים, צער וסבל או אובדן הנאה מסויים וכיוב' נזקים לא ממוניים, אשר אין בתקנה 2(א) כדי להוות פיצוי, שיהיה בו, לדעת ביהמ"ש "כיסוי" הולם לנזק הלא ממוני... אך תקנה 2(א) באה, עפ"י ניסוחה, להיות חריג למגמה הכללית המוצאת את ביטוייה בתקנה 2(א) כשהכוונה הגלומה בתקנה 2(ב) היא לאפשר פיצוי עפ"י שיקול דעת ביהמ"ש עד לסכום צנוע יחסית, כשאין לדעת ביהמ"ש, בסכום הפיצוי לפי תקנות 2(א) ו- 3לתקנות כדי להוות פיצוי נאות לנפגע".
[שם בעמ' 426]
לא שוכנעתי כי מדובר במקרה חריג המצדיק סטיה משמעותית מהפיצוי המגיע עפ"י תקנות 2(א) (2) ו- 3ולא שוכנעתי כי לא יהיה בפיצוי זה המגיע לסך 452, 3ש"ח כדי להוות פיצוי נאות לתובעת.
.7לאור כל האמור לעיל, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת כדלקמן:ב
א. הוצאות ניידות -. 167ש"ח;
ב. הוצאות טיפולים רפואיים -.314, 3ש"ח;
ג. הפסד השתכרות בעבר -.288, 9ש"ח;
ד. הפסד השתכרות לעתיד -.000, 10ש"ח;
ה. עזרה בבית -.000, 10ש"ח;
ו. כאב וסבל -.452, 3ש"ח;
סה"כ:ו -.221, 36ש"חבתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור % 13בתוספת מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום במלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המבחן הייעודי

 2. החזקה המרבה

 3. כאב וסבל מלא

 4. תאונות דרכים קלות

 5. תאונת דרכים עצמאי

 6. מהי תאונת דרכים ?

 7. מחפרון תאונת דרכים

 8. הסעת נוסעים בתשלום

 9. תאונת דרכים בכוונה

 10. תאונת דרכים ללא מגע

 11. תאונת דרכים מכוונת

 12. תאונת דרכים של מורה

 13. תאונת דרכים במתכוון

 14. 20% נכות תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים 20% נכות

 16. סעיף 6 ב לחוק הפלת''ד

 17. תאונות דרכים פגע וברח

 18. תאונת דרכים עולה חדשה

 19. 23% נכות בתאונת דרכים

 20. צליעה עקב תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים 37% נכות

 22. תאונת דרכים טרנספורטר

 23. תאונת דרכים ילד בן 13

 24. טריקת דלת תאונת דרכים

 25. פגיעה ברכב בפניית פרסה

 26. טיפול דרך תאונת דרכים

 27. פגיעת ראש בתאונת דרכים

 28. פגיעה ברכב לימוד נהיגה

 29. תאונת דרכים בגלל צפירה

 30. התאמת דיור תאונת דרכים

 31. תאונת דרכים פגיעה בטחול

 32. איבוד הכרה בתאונת דרכים

 33. החלפת גלגל תאונת דרכים

 34. פגיעה בירך בתאונת דרכים

 35. התחזות נפגע תאונת דרכים

 36. טעינה ופריקה תאונת דרכים

 37. התעלפות לאחר תאונת דרכים

 38. שוד דרכים - תאונת דרכים

 39. תאונת דרכים פגיעה בפנים

 40. תאונת דרכים קלה של ילדים

 41. הוכחת גרסה לתאונת דרכים

 42. פגיעה מוחית בתאונת דרכים

 43. פריקה וטעינה תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים בכניסה לקיבוץ

 45. ביטוח סחר רכב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים לא תושב ישראל

 47. תאונת דרכים בשירות לאומי

 48. פציעה קשה ביד בתאונת דרכים

 49. תובע סדרתי על תאונות דרכים

 50. קומה (תרדמת) - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים נוסע מחוץ לרכב

 52. העמסת רכב על גרר תאונת דרכים

 53. חתכים בפנים עקב תאונת דרכים

 54. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 55. תאונת דרכים בגלל סטיה שמאלה

 56. פגיעה קלה מאוד בתאונת דרכים

 57. בעיות נפשיות עקב תאונת דרכים

 58. ירידה בהכנסה עקב תאונת דרכים

 59. תאונת דרכים עולה חדשה מרוסיה

 60. תאונת דרכים לאחר שחרור מהצבא

 61. תאונת דרכים קטין פחדים חרדות

 62. קרע בעורק הטחול בתאונת דרכים

 63. פגיעה נפשית עקב תאונת דרכים

 64. זיהוי הרכב הפוגע בתאונת דרכים

 65. פגיעה ברקמת המוח בתאונת דרכים

 66. תאונת דרכים דיסקופטיה ניוונית

 67. תאונת דרכים בגלל מחסום משטרתי

 68. חובת הקטנת הנזק בתאונות דרכים

 69. תאונת דרכים בזמן תיקון טרקטור

 70. תאונת דרכים צליפת שוט 3% נכות

 71. שימוש במשאבת בטון תאונת דרכים

 72. פגיעה בפרק הירך בתאונת דרכים

 73. שיתוק בגפיים בגין תאונת דרכים

 74. קשר בין כאבי ראש לתאונת דרכים

 75. קרעים בכבד ובטחול בתאונת דרכים

 76. תאונת דרכים בכניסה למעלה אדומים

 77. נכות אורטופדית 25% בתאונת דרכים

 78. חייל בשירות סדיר - תאונת דרכים

 79. אי הרגשת כאבים אחרי תאונת דרכים

 80. נכות תפקודית בעקבות תאונת דרכים

 81. קשיים בהליכה בעקבות תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים

 83. הכרעה בסוגיית החבות בתאונת דרכים

 84. פגיעה בפנים של ילדה בתאונת דרכים

 85. לקיחת רכב ללא רשות - תאונת דרכים

 86. הנשמה מלאכותית בעקבות תאונת דרכים

 87. סתירות בגרסה של התובע בתאונת דרכים

 88. תאונת דרכים לאחר פניית פרסה ברמזור

 89. פיצוי 25% בתאונת דרכים בדרך לעבודה

 90. תאונת דרכים בנתיב האמצעי מתוך שלושה

 91. תאונת דרכים בגלל התעטשות בזמן נהיגה

 92. תאונת דרכים של נהג שנהג ברכב של אביו

 93. אי קבלת טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 94. זריקת חפץ על רכב - האם תאונת דרכים ?

 95. פחד מחושך אצל ילדים לאחר תאונת דרכים

 96. הפסד זכויות סוציאליות עקב תאונת דרכים

 97. הגבלה קשה בתנועות הגב עקב תאונת דרכים

 98. ערעור על דחיית תביעה בגין תאונת דרכים

 99. הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר תאונת דרכים

 100. תאונת דרכים: רכב נסע החליק והתנגש בקיר

 101. נטל השיכנוע בעניין התרחשות תאונת דרכים

 102. תאונת דרכים למי שאינו אזרח ותושב ישראל

 103. סטיה בדרך במקובלת לעבודה - תאונת דרכים

 104. ערעור על גובה הפיצוי לנפגעת תאונת דרכים

 105. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות בתאונת דרכים ?

 106. פגיעה בתאונת דרכים בעת נהיגה בדרך לעבודה

 107. האם חל החריג הקבוע בסעיף 7 לחוק הפלת"ד ?

 108. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת RSD

 109. ערעור על פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים

 110. תאונת דרכים ללא נכות - טיפולי פיזיותרפיה

 111. פגיעה במהלך סיוע לנפגעים לאחר תאונת דרכים

 112. פיצויים לנפגע בתאונת דרכים עם מספר כלי רכב

 113. ערעור לעליון על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 114. פגיעה ביד ימין במהלך תאונת דרכים בעת חופשה

 115. תאונת דרכים 3% נכות בגין הגבלה קלה בתנועות

 116. עובד שנפגע בתאונת דרכים שהתרחשה ברכב המעביד

 117. תאונת דרכים כדי ירידה מהרכב לצורך המשך נסיעה

 118. ערעור על דחיית תביעת פיצויים בגין תאונת דרכים

 119. תאונת דרכים ביציאה מחניון על מנת להשתלב ימינה

 120. גרסה ראשונית להתרחשות תאונת דרכים במסמכים הרפואיים

 121. תאונת דרכים בת"א בתוך המתחם הכניסה לשדה התעופה דוב

 122. פסקי דין פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עם תסמונת crps

 123. תחולה טריטוריאלית - חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 124. האם נפגע תאונת דרכים חייב למצות את הליכי קביעת נכותו ?

 125. תאונת דרכים בדרך איילון לכיוון צפון מתחת לגשר וולפסון

 126. נפגע בתאונת דרכים כאשר נפל מטנדר בזמן עבודתו (בחקלאות)

 127. מורה עתרה לפיצוי על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 128. תאונת דרכים בנסיעה לאחור באופן מפתיע - פגיעה קשה בגב תחתון

 129. תאונת דרכים: "contution" ("חבלה") במותן, בירך ימין ובגב תחתון

 130. צורת נזקים עקב תאונת דרכים המותירה סימני שאלה על הוכחת התביעה

 131. תאונת דרכים - החזר 80% מסך הגמלאות והתשלומים ששילם ביטוח לאומי

 132. ארבע תביעות בגין נזקים שנגרמו לכלי רכב שונים אשר היו מעורבים בתאונת דרכים

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון