הפקדת צ'ק ביטחון

הלכה פסוקה היא, כי האוחז בשטר לביטחון זכאי לדרוש פירעונו רק בהתקיים התנאי שבמסירת השטר. בהתאם לחזקות שבפקודת השטרות (נוסח חדש), הנטל להוכחת קיומו של תנאי במסירה, כאמור, תכנו ואי קיומו בפועל של התנאי, מוטל על שכמי הנתבע (ע"א 205/87 ס.מ.ל סוכנות מרכזית לביטוח בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מג(4) 680, בעמ' 692-693).

בספרו של המלומד ש. לרנר, דיני שטרות, מהדורה שניה, תשס"ז- 2007, בעמ' 313 (להלן: "לרנר") נאמר כי "טענת הנתבע שאין הוא חייב לפרוע את השטר, מורכבת למעשה משתי טענות משנה: ראשית, כי חיובו על פי השטר אינו מוחלט אלא מותנה בקרותו של אירוע פלוני; ושנית, התנאי לחבותו לא נתקיים.

הפקודה קובעת במפורש, כי עול ההוכחה ביחס לגורם הראשון מוטל על הנתבע וכי 'השטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנמסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר' ... הפסיקה הוסיפה כי על הנתבע להוכיח גם את הגורם השני, קרי-כי התנאי לא קוים. מדיניות הפסיקה היא להעביר את כלל נטלי הראייה בתביעה שטרית לשכמו של הנתבע, כדי להעמיק את הפער בין העילה השטרית לבין העילה החוזית. נטילת השטר להתחייבות חוזית מלמדת שהצדדים התכוונו להעניק לתובע יתרונות שונים שלא היו לו על פי העילה החוזית".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. צ'ק אכ"מ שחזר

 3. צ'ק בנקאי מזויף

 4. תביעה על 5 צ'קים

 5. הפקדת צ'ק ביטחון

 6. צ'קים מחשבון סגור

 7. צ'ק ביטחון על תנאי

 8. הכחשת חתימה על צ'ק

 9. צ'ק חוזר חשבון מוגבל

 10. חילול צ'קים - פסק דין

 11. תביעה לביצוע צ'ק שנדחתה

 12. צ'ק אכמ שהופקד פעם שנייה

 13. התחייבות אישית לשלם צ'קים

 14. תביעה בגין אישור צ'ק גנוב

 15. תביעה בנושא צ'ק למוטב בלבד

 16. טעות בפרטים מודפסים על צ'ק

 17. תביעה של הבנק בגין צ'ק שבוטל

 18. אחריות הבנק על זיוף חתימה על צ'ק

 19. צ'ק דחוי שחזר - תשלום עבור סחורה

 20. זכרון דברים למכירת בית - ביטול צ'ק

 21. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע צ'ק

 22. מסירת צ'קים תחת אילוץ של מרמה וסחיטה

 23. תביעת רשלנות נגד בנק בגין כיבוד צ'קים

 24. בקשה לביצוע שטר נגד חברה שחתמה על צ'ק

 25. כתיבת סכום גבוה יותר ממה שסוכם בצ'ק פתוח

 26. תביעה נגד בנק בגין הפקדת צ'קים למוטב בלבד

 27. דחיית בקשה למתן רשות להתגונן כנגד פירעון צ'ק

 28. שטר לפרעון - חובה לנסות להפקיד צ'ק בבנק לפני הגשת תביעה

 29. ביטול צ'ק שניתן לאיש מקצוע ש''נעלם'' בלי לסיים את העבודה

 30. פיצוי בגין עגמת נפש שנגרמה בגין הפקדת צ'קים בניגוד לסיכום

 31. פירעון צ'ק ע''י יו''ר הרשות לבקרת תקציבים בהתאחדות לכדורגל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון