תחרות בין קונים במקרקעין

"עסקאות נוגדות" במקרקעין - סעיף 9 לחוק המקרקעין

נוסחו של סעיף 9 לחוק המקרקעין – העוסק בתחרות זכויות במקרקעין – הוא כדלהלן:
"התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב - זכותו עדיפה".

ברירת המחדל אותה קובע סעיף 9 היא עדיפותו של הרוכש "הראשון בזמן". על מנת שבתחרות הזכויות יגבר הרוכש "השני בזמן", כך קובע סעיף 9, צריכים להתקיים שלושה תנאים: האחד, שהרוכש השני פעל בתום-לב; השני, שהרוכש השני שילם תמורה עבור העסקה; השלישי, שהעסקה נרשמה לטובתו של הרוכש השני בפנקסי המקרקעין בעודו בתום-לב.

הפסיקה ריככה במובן מסוים את הדרישות שבסעיף 9 לחוק המקרקעין. בית המשפט העליון הכיר בכך שבנסיבות מסוימות יגבר הרוכש השני על הרוכש הראשון אף אם לא התקיים התנאי השלישי – הדורש את רישום העסקה על שם הרוכש השני בפנקסי המקרקעין כתנאי להעדפתו על פני הרוכש הראשון (ראו פרשת זריק, לעיל, בפסקה 22 לפסק הדין). נקבע, שגם הרוכש הראשון חב חובת תום לב כלפי הרוכש השני. כמו כן נקבע, שכאשר הרוכש הראשון נהג "שלא בתום לב" במובן זה שהוא יכול היה למנוע את ה"תאונה המשפטית", אך הוא לא עשה כן, ייתכן שהרוכש השני יצא וידיו על העליונה בתחרות הזכויות אף אם העסקה אותה הוא עשה לא נרשמה על שמו בפנקסי המקרקעין. החובה שהוטלה על הרוכש הראשון, בנסיבות מסוימות, לפי פסיקת בית המשפט העליון, בפרשת גנז, היא רישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין. כך הדבר, מכיוון שמדובר באמצעי זול פשוט ונוח למניעת "תאונות משפטיות". עם זאת, הודגש, שלא בכל מקרה ובכל נסיבות אי רישומה של הערת אזהרה יהווה משום פגיעה בתום ליבו של הרוכש הראשון, שתטה את הכף לזכייתו של הרוכש השני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון במקרקעין

 2. רישיון בלתי הדיר

 3. הסגת גבול מקרקעין

 4. דיני עסקאות נוגדות

 5. תעודה לרשם המקרקעין

 6. רשות מכללא במקרקעין

 7. עסקאות נוגדות במקרקעין

 8. חרישת מקרקעין שלא כדין

 9. סעיף 125 לחוק המקרקעין

 10. תביעה לקבלת 25% ממקרקעין

 11. תחרות בין קונים במקרקעין

 12. פיצוי בגין פגיעה במקרקעין

 13. תיקון רישום בלוח הזכויות

 14. סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות

 15. מימוש זכות קדימה במקרקעין

 16. בעלות על דרך גישה במקרקעין

 17. תביעה להצהרת בעלות במקרקעין

 18. דרישת הכתב במקרקעין - פסיקה

 19. תעודה לפי חוק רכישת מקרקעים

 20. חוק המקרקעין - עסקאות נוגדות

 21. אי דיווח למע"מ על עסקת מקרקעין

 22. החזקת מקרקעין במשך תקופה ארוכה

 23. הסכמה בהתנהגות לשימוש במקרקעין

 24. הקמת תחנת טרנספורמציה במקרקעין

 25. רשלנות בגין טעות במדידת מקרקעין

 26. פרשת גנז - סעיף 9 לחוק המקרקעין

 27. אכיפת הסכם עסקת חליפין במקרקעין

 28. הערה על יעוד מקרקעין לפי תקנה 27

 29. פירוק דיני חברות או דיני מקרקעין

 30. תוספת 4 מ"ר ומסתור כביסה במקרקעין

 31. פסילת המפקח על המקרקעין לדון בתיק

 32. אישור לרשם המקרקעין על העדר חובות

 33. סעיף 43 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 34. פגם ברישום זכויות במקרקעין מוסדרים

 35. זכות מעבר במקרקעין - פריצת דרך חדשה

 36. זכות סירוב ראשונה על זכויות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות בגין ירידת ערך מקרקעין

 38. הסכם חילופי זכויות במקרקעין עם קק''ל

 39. האם תוספת לחוזה מהווה עסקה במקרקעין ?

 40. החזר כספי על עסקת מקרקעין שלא התממשה

 41. חלוקת מקרקעין בעין אשר גורמת להפסדים

 42. פיצוי כספי תמורת ביטול רשות במקרקעין

 43. בקשת חברת בניה לבטל הסכם רכישת מקרקעין

 44. אי בדיקת מצב הנכס במינהל בעסקת מקרקעין

 45. בקשה להתקנת מעלון במרווח הצידי במקרקעין

 46. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 47. האם מכירת זכויות בניה היא עסקה במקרקעין ?

 48. העברת זכות שימוש במקרקעין ע''י בעל זכות נפט

 49. תביעה לתשלום דמי יזום, עבור עסקת רכישת מקרקעין

 50. ביטול רישום לפי סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 51. נטען כי מדובר בבעלות במושע ואין חלוקה קניינית בספרי המקרקעין

 52. הרחבת דירה מחייבת מבחינה קניינית רוב של 75% כקבוע בפרק ו' לחוק המקרקעין

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון