בעלות על דרך גישה במקרקעין

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא בעלות על דרך גישה במקרקעין:

1. בפניי תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות חזקה ושימוש בקרקע בשטח של 432 מ"ר, וכן תביעה שכנגד למתן צו מניעה קבוע וכן תשלומי נזיקין.

2. תחילה הוגשה תביעה זו לבית משפט השלום במסעדה, אולם לאחר שהוגשו תצהירי עדות ראשית של הצדדים, והעיד המודד מר פרחאת אימן (להלן: "פרחאת"), עלתה השאלה בדבר העדר סמכותו העניינית של בית משפט השלום.
בהחלטתו מיום 18/05/09 הורה בית משפט השלום על העברת התיק לבית משפט זה.

3. התובע טען בתביעתו, כי הינו הבעלים, המחזיק והמשתמש באדמה חקלאית הנטועה עצי תפוחים, קרקע זו טרם עברה הליכי הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש) התשכ"ט – 1969 (להלן: "פק' ההסדר"). בחודש 4/06 מכר התובע לנתבע מס' 1 חלק מאדמתו הנ"ל בשטח של 5407 מ"ר, וסוכם בינו לבין הנתבע מס' 1 כי תחצה את אדמת הנתבע מס' 1 דרך גישה בשטח של 432 מ"ר (להלן: "דרך הגישה"), כאשר דרך גישה זו תשאר בבעלותו, בחזקתו ובשימושו הבלעדי של התובע, ותשמש דרך גישה לאדמת התובע. התובע טען עוד, כי דרך גישה זו אינה כלולה בשטח של 5407 מ"ר שנמכר לנתבע מס' 1. עוד טען, כי מר אבו עואד מסעוד מכפר בוקעאתא, ערך הסכם בכתב בגין עסקת המכר, אולם הסכם זה נשאר בחזקתו של הנתבע מס' 2. עוד טען כי, לאחר ההסכם הוזמן המודד פרחאת ע"י הנתבע מס' 1 ובנוכחות התובע, הנתבע מס' 1 ואנשים אחרים, סומן השטח שנמכר לנתבע מס' 1.

4. הנתבע מס' 1 בהגנתו צירף את הסכם המכר שנערך בינו לבין התובע, וטען כי בתאריך 10/12/07 מכר לנתבע מס' 2 חלק מהחלקה שרכש מאת התובע בשטח של 3100 מ"ר, בתאריך 03/01/08 מכר הנתבע מס' 2, וללא תמורה, את כל זכויותיו בחלקה לבתו אסאלה אבו עואד (להלן: "אסאלה"). הנתבע מס' 1 העלה טענות סף לדחיית התביעה על הסף שכללו העדר יריבות. התובע אינו זכאי לסעד שהוא מבקש, מאחר ואין לו זכות לעשות כל שימוש בחלקה, אלא הוא בגדר פולש ומסיג גבול. לחילופין, ביקש לדחות את התביעה מפני זכויותיה הקנייניות של אסאלה, אשר החזיקה בפועל בקרקע, עד אשר פלש התובע שלא כדין לחלקה. כמו כן עתר הנתבע מס' 1 לדחות את התביעה מחוסר תום לב. לדידו התובע העלים מעיני בית המשפט את הסכם המכר והטעה את בית המשפט בכך שציין כי שטח החלקה הינו 5407 מ"ר, כאשר בהתאם להסכם המכר שטח החלקה 5000 מ"ר. התובע אף העלים את העובדה כי החלקה הועברה לבעלותה של אסאלה. לטענתו יש יש בכל אלה כדי ללמד על חוסר תום ליבו וחוסר נקיון כפיו של התובע, אשר השתלט בהונאה ובכוח על אדמות אסאלה.
לעניין התביעה לגופה, טען הנתבע כי בבעלות התובע דרך ברוחב של 4.5 מטרים בחלקה הצפוני של החלקה ללא קשר לחלקה עסקינן. המודד הוזמן על ידי הצדדים ומעולם לא ביקשו לציין דרך כזו או אחרת בחלקה. המדידה ו/או הגבולות אשר צויינו בכתב התביעה, אינם תואמים את הסכם המכר ו/או המדידה שנערכה על ידי המודד דאז. התובע העלה את טענותיו בצורה כללית שאינה מדוייקת.

5. בתביעה שכנגד שהגישה אסאלה נגד התובע, טענה כי בחודש ינואר 2008 פלש התובע ללא רשות למקרקעי התובעת שכנגד תוך כניסה לחלקה, השחתת מטע של עשרות עצי פרי, פריצת דרך עפר וגרימת נזק והפרעה אשר מנעה מהתובעת שכנגד לעשות שימוש במקרקעין, להנות מקניינה ולהפיק ממנו רווח כלשהו. התובעת שכנגד טענה כי פלישתו של התובע למקרקעין לראשונה, יש בה הפרעה של ממש לשימושה הסביר של התובעת שכנגד המונעת ממנה הנאה סבירה משימוש במקרקעין ובמעשיו של התובע גרמו לתובעת שכנגד מטרד ונזקים. התובעת שכנגד צירפה לתביעה שכנגד חוות דעת של שמאי אשר אמד את נזקיה בעקבות כריתה ועקירת עצי התפוח שהיו בחלקה. נזקים אלה הוערכו על ידי השמאי בסכום כולל של 66,290 ₪. התובעת שכנגד עתרה בתביעה שכנגד להוציא צו מניעה קבוע אשר יאסור על התובע ו/או מי מטעמו לעשות שימוש כלשהו בחלקת התובעת שכנגד, וכן עתרה לחייב את התובע לשלם לה את הנזקים שפורטו בחוות הדעת של השמאי בצירוף שכ"ט שמאי, וכן דמי שימוש ראויים לתקופה של 5 חודשים ו/או עד לסילוק ידו של התובע מהחלקה בסכום כולל של 100 דולר לחודש, וכן עתרה לתשלום סכום נוסף של 5,000 ₪ בגין עוגמת נפש.

התובע בהגנתו לתביעה שכנגד, חזר על הטענות שהעלה בתביעה העיקרית, לפיהן הוא זכאי להחזיק ולהשתמש בדרך הגישה, מאחר והוא הבעלים הבלעדי לדרך זו. התובע טען, כי הוא מכר לנתבע מס' 1 שטח של 5407 מ"ר, אולם הנתבע מס' 1 שילם לו תמורת 5000 מ"ר בלבד בשיקים דחויים שחלקם לא נפרע, ונמנע מלשלם לו עבור יתרת השטח של 407 מ"ר עד ליום הגשת כתב ההגנה. טען עוד, כי הוא כרת שורת עצים שנמצאת בדרך הגישה, וזאת בהסכמתו של הנתבע מס' 1 ולפני שעברה הבעלות במקרקעין לתובעת שכנגד. התובע הוסיף וטען, כי הוא מכר לנתבע מס' 1 שטח של 5407 מ"ר שאינו כולל דרך הגישה שבמחלוקת, אולם הנתבע מס' 1 ומתוך רמאות ועשיית עושר שלא במשפט, מכר לאנשים אחרים - אבו עואד סלמאן ואבו עואד סמאהר - שטח יותר גדול מהשטח שרכש מאת התובע.

6. בשל יחסי הקרבה השוררים בין הצדדים, עשיתי מאמצים אדירים להביא את הצדדים לידי הסדר, אולם לצערי כל הנסיונות עלו על שרטון. נוכח האמור, לא היה מנוס אלא לשמוע ראיות בתיק.

הראיות הן בתביעה העיקרית והן בתביעה שכנגד, נשמעו ביחד ולא היה כל פיצול. מטעם התובע העיד התובע והמודד מר פרחאת, ואילו מטעם הנתבעים העידו, הנתבעים 1, 2 וכן השמאי מר מרואן גנדור (להלן: "גנדור"), כמו כן העיד בנו של הנתבע מס' 1 מר אוסאמה אבו עואד (להלן: "אוסאמה"). בנוסף הוגשו על ידי הצדדים מסמכים ותשריטים שונים.

7. העובדות שאינן שנויות במחלוקת:

א. התובע היה עד ליום 02/04/06 הבעלים של הקרקע אשר נמצאת בכפר בוקעאתא ברמת הגולן, כאשר קרקע זו לא עברה הליכי הסדר על פי פקודת ההסדר.

ב. בתאריך 02/04/06 נערך ונחתם הסכם מכר בין התובע לבין הנתבע מס' 1 (להלן: "פאוזי"), על פיו מכר התובע לפאוזי מתוך האדמה שלו חלקת קרקע בשטח של 5 דונמים, התמורה שולמה בשיקים דחויים (ראה הסכם המכר נספח א(1) שצורף לכתב ההגנה ולתצהיר פאוזי).

דיון והכרעה:

8. המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים היא לעניין שטח המקרקעין שמכר התובע לפאוזי, וכן בשאלה האם השטח הנמכר כלל דרך הגישה בשטח של 432 מ"ר ובאם לאו. להלן אנתח ראיות הצדדים בשאלות אלו:

א. ראיות התובע:
התובע: בתצהיר עדות ראשית, ציין התובע כי מכר לפאוזי ביום 02/04/06 אדמה בשטח של 5407 מ"ר. התובע התייחס לתשריט של המודד פרחאת. לטענתו שטח החלקה על פי התשריט הינו 5839 מ"ר, אולם פאוזי רכש ממנו שטח של 5407 מ"ר וסוכם עמו כי דרך הגישה בשטח של 432 מ"ר החוצה את החלקה שרכש פאוזי, תשמש דרך גישה לאדמת התובע הנמצאת ממזרח לחלקה שמכר לפאוזי ותישאר בבעלותו ובחזקתו של התובע. בהמשך, פירט התובע את עסקאות המכר שביצע פאוזי בחלקה אשר רכש מאת התובע, כאשר לשיטת התובע התברר לו כי פאוזי מכר לאנשים שונים קרקע בשטח של 5850 מ"ר, כאשר פאוזי רכש מאת התובע רק קרקע בשטח של 5407 מ"ר. התובע הצהיר עוד, כי פאוזי שילם לו רק תמורת שטח של 5 דונמים בשיקים דחויים ע"ס 375,000 ₪, כאשר שלושה שיקים ע"ס 60,000 ₪ לא נפרעו וטרם שולמו לו. התובע הודה כי כרת את שורת העצים אשר נמצאת בשטח דרך הגישה שבבעלותו ובחזקתו, אך טען כי כרת עצים אלה לפני שהעביר פאוזי לבתו אסאלה את השטח של 3100 מ"ר. עוד הצהיר, כי הוא כרת את שורת העצים במעמד פאוזי ובהסכמתו ובנוכחות עדים נוספים. התובע הצהיר עוד, כי ביום 05/01/08 הזמינו אותו הנתבעים לשטח, ושם איימו עליו ותקפו אותו לאחר שסירב לשנות את מיקומה של דרך הגישה ולהזיזה לכיוון צפון.
בחקריתו הנגדית בבית המשפט, אישר התובע את חתימתו על הסכם המכר מיום 02/04/06 (נספח א (1) לכתב ההגנה), ואף אישר כי הסכם המכר נשאר אצל פאוזי ולא איתו (עמ' 9 שורה 17). לשאלת ב"כ הנתבעים מדוע נרשם בהסכם המכר כי הוא בעל החלקה מצד צפוני לחלקה שמכר לפאוזי, השיב התובע, כי מי שערך את הסכם המכר היה מסעוד אבו עואד – בן דודו של פאוזי – וטעה כאשר רשם כי לתובע קרקע גובלת מהצד הצפוני לחלקה שמכר לפאוזי (עמ' 10 שורות 7 – 6). התובע בהמשך הסביר כי חלקת האדמה שמכר לפאוזי נטועה תפוחים, וכי יש לו בריכת מים בשטח אחר סמוך לחלקה שמכר לפאוזי ודרך הגישה הזו מובילה לבריכה ולשטח האחר שבבעלותו (עמ' 10 שורות 11 – 10). לשאלת ב"כ הנתבעים אם התובע טוען לבעלות בדרך הגישה, מדוע לא רשם בהסכם המכר עם פאוזי כי דרך הגישה הזו היא בבעלותו, התובע השיב, כי דרך הגישה הזו שהוא טוען לבעלות בה, היא מחוץ להסכם המכר ובגלל זה לא רשם אותה בגוף ההסכם, וכי בדרך זו נטועות שתי שורות של תפוחים (עמ' 10 שורות 15 – 14). התובע אישר בהמשך כי שטח דרך הגישה בערך חצי דונם (עמ' 10 שורה 20), וכי הוא מכר לפאוזי שטח של 5 דונמים ללא דרך הגישה אשר נמצאת בתוך השטח של 5 דונמים שמכר לפאוזי (עמ' 10 שורות 22 – 21). לשאלת ב"כ הנתבעים מדוע לא רשם בהסכם המכר כי בתוך השטח של 5 דונמים ישנה דרך ששייכת לו, הוא השיב: "כי הוא הסכים לזה, וכך יהיה. ההסכם הזה הוא זמני עד שהוא יסיים את תשלום מלוא התמורה ולאחר מכן נערוך הסכם מסודר דרך עו"ד" (עמ' 10 שורות 25 – 24). התובע הופנה בהמשך לסתירה שכביכול בין תצהירו לבין עדותו בבית המשפט, כאשר בתצהיר הצהיר כי מכר לפאוזי שטח של 5407 מ"ר, ואילו בהסכם נרשם כי הוא מכר 5 דונמים והוא הסביר כי עת שחתם על ההסכם, לא שם דגש על השטח שמכר לפאוזי וכי הוא הגיע יחד עם פאוזי וילדיו לשטח הקרקע, ופאוזי הביא איתו את המודד פרחאת אשר מדד את השטח, ואמר בערך יצא כך, התובע אינו זוכר כמה היה בערך, המודד סימן את הגבולות באמצעות ברזלים והגיעו בסופו של דבר לבית של פאוזי ושם נערך הסכם זמני עד שפאוזי ישלים את שאר התמורה (עמ' 11). התובע אישר כי פאוזי הזמין את המודד פרחאת באותו יום של עריכת ההסכם, אולם המודד פרחאת הגיע למחרת. לדידו, המודד פרחאת הגיע לשטח יותר מפעם אחת (עמ' 11). התובע אישר כי עת שנכחו הוא ופאוזי וילדיו ושכנים של הקרקע, הצביעו למודד איפה גבולות החלקה. התובע אישר כי התוכנית שצורפה לתצהירו, היא התוכנית שערך אז המודד פרחאת (עמ' 11). לעניין חתיכת העצים, אישר התובע כי הוא חתך שורה אחת של עצים לאורך הקרקע, אולם פאוזי וילדיו חתכו לרוחב, הם עשו זאת לצורך טפטוף (עמ' 12 שורות 5 – 1). התובע אישר כי עת שחתך העצים נכחו פאוזי ובניו. התובע טען בהמשך, כי הוא התלונן במשטרה על השגת גבול, אולם לא המציא כל אישור המעיד על כך והוא טען כי במשטרה אמרו לו כי יתנו לו אישור רק לאחר שיסיימו את החקירה (עמ' 12 שורות 18 – 17). התובע אישר כי הנתבע מס' 2 (להלן: "סלמאן"), הינו אחיה של אשתו וכי הוא לא ידע כי סלמאן רכש קרקע מפאוזי (עמ' 12 שורות 30 – 28). התובע בהמשך אישר כי לאחר עסקת המכר לפאוזי נשארה לו קרקע בצד המזרחי (עמ' 14 שורות 2 – 1). בהמשך ולשאלת בית המשפט, אישר התובע כי הוא מכר לפאוזי בערך 5 דונמים, ואלה לא כוללים כביש או דרך כלשהי (עמ' 15 שורות 6 – 5).

אכן עלו מספר סתירות בעדותו של התובע, אולם לטעמי אין המדובר בסתירות מהותיות היורדות לשורשו של העניין, מכל מקום אין בהן כדי לפגוע במהימנותו של התובע ובהתרשמות החיובית שהותיר עליי, כך למשל הצהיר התובע בתצהירו כי מכר לפאוזי 5407 מ"ר ואילו בעדותו בבית המשפט ציין כי מכר לפאוזי שטח של 5 דונמים בערך, והסביר כי המודד פרחאת מדד את השטח ואמר כי השטח יצא בערך 5 דונמים. עוד הסביר, כי הסכם שחתם עם פאוזי היה הסכם זמני, וכי לאחר שיסיים פאוזי את התשלומים, התיימר לערוך הסכם מכר מסודר דרך עו"ד. מעדות זו עולה, כי מאחר ופאוזי שילם את התמורה בשיקים דחויים, והדבר בא לידי ביטוי בגוף הסכם המכר הנדון, טרח התובע לערוך הסכם זמני אשר ישקף את מיקום הקרקע שמכר לפאוזי וכן את תנאי התשלום. בנסיבות אלה, המודד ערך מדידות לא מדוייקות, אלא בערך, ומכאן יצא פער של כמה מאות מטרים בין מה שנרשם בהסכם לבין מה שהחזיק פאוזי בפועל.
התובע הסביר כי לאחר שיסיים פאוזי את תשלום התמורה יפנו לעו"ד על מנת לערוך הסכם מכר מסודר, וסביר להניח כי אז ידאג המודד לערוך מדידות מדוייקות וסופיות.

המדובר בהסברים סבירים, משכנעים ומתקבלים על הדעת, ועומדים במבחן השכל הישר, על כן הסברים אלה מקובלים עליי. בכל אופן, התובע הדגיש הן בתצהירו והן בעדותו בבית המשפט, וחזר על זה מספר פעמים, כי באשר לדרך הגישה השנויה במחלוקת, דרך זו נותרה בבעלותו ולא נמכרה על ידו לפאוזי. התובע אף הודה בפה מלא וללא כל התחמקות, כי הוא כרת שורת עצים אשר היו נטועים בדרך הגישה, וזאת בנוכחות פאוזי. באשר לסתירות הנוספות, אינני רואה כל מקום לסקור ולנתח כל סתיר וסתירה, די לי לציין כי לטעמי המדובר בסתירות שוליות וזניחות, ואין בהן כדי לפגוע במהימנות התובע.
בהינתן האמור, הנני נותן אימון מלא בגרסת התובע.

המודד פרחאת:
בחקירה הראשית העיד המודד פרחאת, כי בחודש אפריל שנת 2006 – מועד עריכת עסקת המכר בין התובע לפאוזי – הוזמן על ידי פאוזי וערך מדידות לשטח שמכר התובע לפאוזי, וזאת בנוכחות התובע ופאוזי, כאשר שניהם הראו לו את הגבולות, שניהם ציינו בפניו את דרך הגישה אשר חוצה את הקרקע שמכר התובע לפאוזי, ואשר רוחב דרך זו הינו 5 מטרים. העד הסביר כי דרך גישה זו נשארה בבעלות התובע, וכי הקרקע שמכר התובע לפאוזי מחולקת לשני חלקים, החלק הצפוני בשטח של 1973 מ"ר והחלק הדרומי בשטח של 3434 מ"ר (עמ' 15). התוכנית שערך אז העד, הוגשה וסומנה ת/1. תוכנית זו מתיישבת עם עדותו של העד ובה מופיעה דרך הגישה בשטח של 432 מ"ר ברוחב של 5 מטרים וחוצה את הקרקע שמכר התובע לפאוזי לשני חלקים. אף בתוכנית זו צויין במפורש, כי תוכנית זו נערכה עבור פאוזי, דבר אשר תומך בעדות המודד אשר העיד כי הוא הוזמן על ידי פאוזי, כמובן עדות זו מתיישבת עם גרסת התובע כפי שפירטתי לעיל, ואינני רואה לחזור על הדברים. העד הסביר כי בתאריך 15/04/06 ערך תוכנית נוספת לגבי הקרקע שמכר פאוזי לסמאהר אבו עואד (להלן: "סמאהר"), אשר נמצאת בצד הצפוני של החלקה שמכר התובע לפאוזי. התוכנית הוגשה וסומנה ת/2. מעיון בה עולה, כי אכן הקרקע שמכר פאוזי לסמאהר, הינה בשטח של 928 מ"ר ונמצאת בחלק הצפוני של החלקה שמכר התובע לפאוזי. בהמשך הסביר העד, כי בסוף שנת 2007 ערך תוכנית בגין עסקת מכר אשר על פיה מכר פאוזי ליוסף אבו עואד קרקע בשטח של 1748 מ"ר אשר נמצאת בצד הדרומי של החלקה שרכש פאוזי מהתובע. התוכנית הוגשה וסומנה ת/3 (עמ' 17 לפרוטו'). העד העיד עוד, כי בשנת 2008 פנה אליו הנתבע מס' 2 – סלמאן אבו עואד – (להלן: "סלמאן") ואמר לעד כי הוא מעוניין ליישב את הסכסוך בין התובע ופאוזי, ועל פי בקשת סלמאן ערך המודד פרחאת את התוכנית ת/4 לפיה העתיק את דרך הגישה מאמצע החלקה לצד הצפוני (עמ' 17 לפרוט').

בחקירה הנגדית, עשה ב"כ הנתבעים כל לאל ידו מתוך מגמה לקעקע את העדות שמסר המודד פרחאת בחקירה הראשית, אולם חרף החקירה הארוכה והמתישה נשאר המודד פרחאת, בכל הנוגע לשאלות השנויות במחלוקת, דבק בגרסתו שמסר בחקירה ראשית. תחילה ניסה ב"כ הנתבעים לפגוע בכישוריו המקצועיים של המודד ושאלו אם יש לו הזמנת עבודה או קבלה או חשבונית מס המלמדת על כך כי פאוזי הוא אשר הזמין את עריכת התוכנית ת/1, והעד השיב כי: "אלה התוכניות שאני ערכתי על פי הזמנות של מר אבו עואד פאוזי, ואלה מהווים הזמנת עבודה וזו עדות שעבודתי הוזמנה על ידי פאוזי" (עמ' 19 שורות 13 – 12). העד אישר כי ערך תוכנית שסומנה נ/2 וחתומה על ידו בתאריך 01/02/08. תוכנית זו זהה לחלוטין לתוכנית ת/4, אולם בתוכנית זו לא מופיעה חתימת העד. בהמשך הסביר העד את אופן עבודתו, כי הוא עורך מדידות בשטח באמצעות מכשירי מדידה ועל פי נתונים שמוציאים המכשירים, הם מעבדים אותם לפי סקיציות מהשטח, וכן לפי קודים (עמ' 20 שורות 7 – 6). בהמשך הסביר המודד את אופן עריכת התוכנית ת/4, הוא ציין כי לבקשת סלמאן שרצה ליישב את המחלוקת בין התובע לבין פאוזי, הם רצו לדעת מה המרחק בין בריכת המים לבין גבול החלקה, המודד יצא לשטח ושם גילה כי היו שינויים בשטח, כאשר בצד המערבי סללו כביש אספלט, המודד לקח את המצב העדכני והרלוונטי וערך את התוכנית החדשה ת/4 על מנת לעזור לסלמאן ליישב את המחלוקת בין התובע לבין פאוזי (עמ' 20 שורות 31 – 27). המודד הסביר כי הוא לא דיבר עם התובע, לכן לא יכול לרשום שזו הזמנה של התובע. הסביר עוד, כי הזמן בין עריכת המדידה בשטח לבין עריכת התוכנית, הינו של מספר ימים ומקסימום חולף שבוע ימים בין שני המועדים (עמ' 21 שורה 9). המודד הסביר כי הוא ערך את התוכנית על פי בקשת המזמין, היוזם (עמ' 21 שורה 21). עוד הסביר, כי כאשר הגיעו עמו לשטח בשנת 2006, התובע ופאוזי הם הצביעו על דרך ברוחב של 5 מטרים באמצע החלקה, ולפי זה ערך תוכנית חישב שטחים ומסרה לפאוזי, וכי הוא נוהג למסור את המדידה לרוכש. המודד אישר כי לא ראה את הסכם המכר בין התובע לפאוזי (עמ' 21). המודד הסביר בהמשך כי כאשר הוא מוסר ללקוח תוכנית, הוא דואג שתהא עליה חותמת ותאריך, אולם אם התוכנית נשארת אצלו, לפעמים שוכח לרשום תאריך (עמ' 22), לכן התוכנית ת/1 ללא תאריך שלא נמסרה ללקוח, היא אותה תוכנית נ/1 עם תאריך וחותמת שלו שמסר אותה ללקוח (עמ' 22 שורות 14 – 13). המודד הסביר כי הוא עורך מדידה ובחלוף ששה חודשים או שנה או לפי בקשת היוזם, הוא עורך עדכון מדידה חדש, ואז משנים את התאריך (עמ' 22 שורות 24 – 22), וכי אם מבקשים עותק נוסף של אותה תוכנית ללא עדכון, הוא רושם את התאריך הקודם שהיה, אולם במקרה שלפנינו מאחר וידע כי קיים סכסוך בבית המשפט, התחיל לציין את התאריך החדש של אותה תוכנית קודמת גם ללא עדכון (עמ' 22 שורות 29 – 25). העד חזר והדגיש כי קבע את דרך הגישה על פי הצהרת המזמין פאוזי ובנוכחות התובע (עמ' 25 שורה 6).

לסיכום, המדובר בעד מומחה, נייטרלי ואובייקטיבי אשר אין לו כל אנטרס או עניין בתוצאות של ההליך שלפנינו. בשל היותו תושב רמת הגולן, היה זהיר ביותר בעדותו. העד הותיר עליי רושם אמין וחיובי, עדותו הייתה מקצועית, ממוקדת ועניינית, העד פירט את אופן עבודתו ותשובותיו היו לעניין ולא היה כל נסיון ממנו להתחמק ממתן תשובות ישירות ולהודות גם בעניינים בהם נפלה שגגה טכנית באופן ביצוע עבודתו כמודד. אם לא די בכך, הרי העד העיד על עובדות אחרות שאינן נמנות עם התחום המקצועי שלו, הוא חזר מספר פעמים והעיד כי לראשונה ערך מדידות בחלקת האדמה השנויה במחלוקת בשנת 2006, וזאת על פי הזמנת פאוזי ובנוכחות התובע, כאשר התובע ופאוזי הצביעו לו כי יש לחצות את החלקה בדרך גישה אשר תישאר בבעלות התובע. גרסה זו כאמור מתיישבת ועולה בקנה אחד עם גרסת התובע, ועם התוכנית שערך בזמנו המודד פרחאת על פי הזמנת פאוזי.

בהינתן האמור, הנני קובע כי עדותו של המודד פרחאן מהימנה עליי ואני מאמין לו, וקובע ממצאים על פי עדותו וכן על פי התוכנית שערך.

ב"כ הנתבעים בסיכומיו ובהמשך למגמתו לקעקע את עדותו של המודד פרחאת, טען כי המודד פרחאת לא ציין תאריך עריכת המדידות, וכי הוא לא פעל בהתאם לתקנות האתיקה של חברי אגודת המודדים המוסמכים בישראל, כי הינו בעל עניין במחלוקת נשוא התיק ועוד טענות. לעניין זה בחנתי טענות אלה והגעתי לכלל מסקנה, כי דינן של טענות אלה להידחות, וזאת מהנימוקים שפירטתי לעיל. מכל מקום, גם אם נפלו פגמים או עלו בקיעים כלשהם בעדותו של המודד פרחאת, הרי המדובר בעניינים מזעריים ושוליים ואין בהם כדי לפגוע במקצועיות שלו כמודד ובמהימנותו החיובית שהותיר על בית המשפט.

בהינתן האמור, המסקנה לה הגעתי קודם לעיל, אודות עדותו של המודד פרחאת, נותרה על כנה.

ב. עדויות הנתבעים:
העדים אשר העידו מטעם הנתבעים בכל הנוגע לתביעה העיקרית, היו סלמאן ופאוזי, להלן אסקור ואנתח את עדויותיהם ככל שהן מתייחסות לשאלות השנויות במחלוקת.

עדות סלמאן:
עד זה כאמור קרוב משפחה של שני הניצים. בתצהיר עדות ראשית סיפר כי בתאריך 10/02/07 רכש מאת פאוזי שטח של 3100 מ"ר מהחלקה אשר רכש מאת התובע. הוא צירף לתצהירו את הסכם המכר אשר נערך בגין עסקה זו. הצהיר עוד, כי ביום 03/01/08 העביר לבתו – הנתבעת מס' 3 (להלן: "אסאלה") – במתנה וללא תמורה את כל הקרקע אשר רכש מאת פאוזי וצירף לתצהיר את מסמך הוויתור. בהתייחסו לדרך הגישה השנויה במחלוקת, הצהיר כי דרך גישה זו הינה בבעלות בתו אסאלה, וכי התובע בדרך לא דרך ועל דעת עצמו ללא הסכמתה ו/או הסכמת בתו, החליט כי רכש את זכות הגישה. בעקבות מעשיו של התובע, הגישו סלמאן ופאוזי מספר פעמים תלונות במשטרת קצרין וצירף עותק מתלונות אלה. עוד הצהיר, כי בחודש ינואר 2008 ביצע התובע עבודות בחלקה ללא הסכמת בעלי הזכויות בחלקה, כרת 30 עצי תפוח ו/או חתך צנרת השקייה וגנבם ו/או הניח ערימות של צואה.

בחקירתו הנגדית, אישר סלמאן כי התובע נשוי לאחותו. אישר כי רכש מאת פאוזי את הקרקע בשני שלבים, כאשר רכש מאת פאוזי את הקרקע מסר לו פאוזי את הסכם המכר על פיו רכש פאוזי את הקרקע מהתובע (עמ' 30). סלמאן אישר כי שטח הקרקע אשר רכש מפאוזי בשלב הראשון היה 3100 מ"ר והוא צירף את הסכם המכר בגין רכישת קרקע זו. באשר לשלב השני העיד סלמאן לאחר שעיין בהסכם מכר נוסף שהיה ברשותו, כי הקרקע אשר רכש מאת פאוזי בשלב השני הייתה בתאריך 05/07/08, לשאלת ב"כ התובע מדוע לא טרח לצרף את הסכם המכר הנוסף, השיב העד, כי הנזק היה בשלב הראשון ולא בשלב השני (עמ' 31 שורה 9). העד ציין כי שטח הקרקע שרכש בשלב השני הינו 928 מ"ר (עמ' 31 שורה 15).

לשיטת סלמאן מגיעה לתובע דרך, אולם הדרך אינה חוצה את הקרקע שמכר לפאוזי אלא נמצאת בצד הצפוני כפי שזו מופיעה בתוכנית נ/2 (עמ' 31). סלמאן אישר בהמשך, כי דרך זו בצד הצפוני של החלקה נמצאת בבעלות התובע (עמ' 32). סלמאן הודה כי לא ראה במו עיניו את התובע כורת עצים בדרך הגישה, אולם התובע הודה בפניו שכרת את העצים (עמ' 32 שורות 12 – 11). סלמאן אישר כי עת שרכש מפאוזי את חלקת הקרקע, ציין פאוזי בפניו כי לתובע דרך בצד הצפוני של החלקה, לכן נרשמה ההערה בסיפא של הסכם המכר (עמ' 32).

המדובר בעד בעל עניין ויש לו אינטרס בתוצאות המשפט. אומנם לא עלו סתירות בעדותו, עם זאת העד לא נכח בעת עריכת הסכם המכר בין התובע לבין פאוזי, ואין לו ידיעה ישירה מכלי ראשון אודות הבעלות בדרך הגישה וכן אודות תנאי עסקת המכר בין התובע לפאוזי, על כן אין בעדות זו כדי לסייע לגרסת מי מהצדדים.

באשר לתוכנית נ/2 עדותו של סלמאן, אשר טען כי דרך הגישה לא נמצאת באמצע החלקה אלא בצד הצפונית, כפי שהדבר מופיע בתוכנית נ/2. עדות זו סותרת לחלוטין את עדותו של המודד פרחאת אשר העיד כי ערך תוכנית זו בתאריך 01/02/08 וזאת על פי בקשת סלמאן אשר ביקשו להעתיק את דרך הגישה מאמצע החלקה לצד הצפוני. במחלוקת זו אני מעדיף את גרסתו של המודד פרחאת, אשר כאמור הותיר עליי רושם חיובי ולא היה לו כל אינטרס בתוצאות המשפט. זאת ועוד, עדותו של המודד פרחאת עולה בקנה אחד עם גרסת התובע המקובלת עליי, וכן מתיישבת עם שאר הראיות בתיק, לרבות התוכניות האחרות שערך המודד פרחאת, בפרט התוכנית ת/1 שנערכה עת ערכית הסכם המכר בין התובע לפאוזי ולאור בקשת פאוזי, ובה דרך הגישה שנשארה בבעלות התובע הייתה באמצע החלקה. מעבר לאמור לעיל, הרי על גבי התוכנית נ/2 שזהה כאמור לתוכנית ת/4 נרשם תאריך עריכתה שהינו 01/02/08, אין חולק כי תאריך זה אינו תאריך עריכת עסקת המכר בין התובע לפאוזי, אלא תאריך מאוחר יותר.

מכלול האמור מוביל אותי למסקנה, כי יש לדחות את גרסת סלמאן בהקשר זה.

עדות פאוזי:
בתצהיר עדות ראשית, אישר פאוזי את עסקת המכר בינו לבין התובע, הכל על פי הסכם המכר מיום 02/04/06, אולם הוסיף כי לאחר עסקת המכר הנ"ל, רכש מאת התובע עוד 400 מ"ר בצמוד לחלקה המקורית. פאוזי אישר גם כי ביום 10/12/07 מכר לסלמאן 3100 מ"ר מתוך החלקה שקנה מהתובע, וביום 03/01/08 העביר סלמאן ללא תמורה את הבעלות בחלקה שרכש מהתובע לבתו אסאלה. בהמשך חזר פאוזי על מה שהצהיר סלמאן כי התובע פלש לחלקת אסאלה בניגוד לרצונה וביצע פעולות בחלקה, דבר שאילץ אותם להגיש מספר פעמים תלונות במשטרה. הוא אף חזר על מה שטען סלמאן בתצהירו בנוגע לכריתת העצים ע"י התובע. בחקירתו הראשית הוצגו בפני פאוזי 6 התוכניות שנערכו על ידי המודד פרחאת. בהתייחסותו לתוכניות נ/1, נ/2, פאוזי סתר את עדותו של המודד פרחאת, וטען כי שתי התוכניות שערך המודד פרחאת נעשו על פי בקשת התובע, אולם בהמשך אישר כי הוא קנה 5 דונמים ללא כביש (עמ' 35).
בחקירתו הנגדית, אישר פאוזי כי מתוך החלקה שרכש מאת התובע, מכר ליוסף אבו עואד שטח של 1748 מ"ר (עמ' 38 שורה 1). פאוזי אישר גם כי מכר לסמאהר קרקע נוספת בשטח של דונם. אישר גם כי מכר לסלמאן 3100 מ"ר (עמ' 36 שורות 9, 10). בהמשך נשאל פאוזי כמה שטח רכש מאת התובע, והוא אישר כי רכש תחילה מאת התובע קרקע בשטח של 5 דונמים, אולם כאשר עלו לשטח והמודד פרחאת ערך מדידות, התברר כי הקרקע שמכר התובע הינה בשטח של 5 דונמים ו- 400 מ"ר, מאחר והוא שילם רק עבור 5 דונמים, אז שילם פאוזי לתובע עבור ההפרש (עמ' 36 שורות 18 – 13). בהמשך פאוזי טען, כי אין לתובע כביש והפנה להסכם המכר (עמ' 36 שורות 21 – 20). בהמשך נדרש פאוזי להסביר איך הוא רכש מצד אחד קרקע בשטח של 5400 מ"ר, אולם מכר קרקע בשטח של 5850 מ"ר, פאוזי נתן תשובה תמוהה וסותרת מסמכים שהוא הגיש, אשר אינה מתיישבת עם התוכניות שערך המודד פרחאת, כאשר על פי אלה פאוזי מכר לסמאהר שטח של 928 מ"ר (ת/3), ליוסף אבו עואד שטח של 1748 מ"ר (ת/3), לסלמאן שטח של 3100 מ"ר (נספח ג/1 שצורף לתצהיר פאוזי), שטח הקרקע הכולל שמכר הינו 5776 מ"ר, ומנגד הוא רכש מאת התובע שטח של 5400 מ"ר ופאוזי השיב: "אני קניתי 5 דונם ו- 407 מטר. זה סה"כ מה שקניתי, מכרתי חלק ליוסף, מכרתי חלק לסמאהר 900 ומשהו מטר, מכרתי ליוסף דונם ו- 700 מטר, מכרתי לסלמאן כמעט 3 דונם כ- 2 ו- 800 מטר" (עמ' 37 שורות 21 – 19). פאוזי בהמשך טען, כי הוא לא מכר יותר ממה שרכש על אף שהופנתה תשומת ליבו למסמכים שהוא הציג (עמ' 37 שורה 25).

מסקירת עדותו של פאוזי עולה, כי הוא סתר בעדותו באופן מהותי את עדות המודד פרחאת אשר אישר בעדותו לאורך כל הדרך כי ערך את התוכנית הראשונה ת/1 על פי בקשת פאוזי ובנוכחות התובע וכי פאוזי והתובע הצביעו לו על מיקום דרך הגישה. לעומתו פאוזי טען כי לא נותרה לתובע דרך גישה. בנוסף עדותו בנוגע לשטחי הקרקע שמכר לרוכשים שונים, סותרת מהותית מסמכים בכתב שהגיש, וכן תוכניות שערך המודד פרחאת.

לסיכום, עדותו של פאוזי הותירה עליי רושם שלילי, ואיני נותן בו אימון, עלו בעדותו סתירות מהותיות, עדותו אף סותרת בצורה חזיתית את עדותו של המודד פרחאת אשר מקובלת עליי. ואם לא די בכך, על פי עדותו עצמו עולה, כי הוא מכר קרקע בשטח יותר גדול מהשטח שרכש מאת התובע, דבר אשר מטיל ספק כבד ומעלה תמיהות וסימני שאלה אודות תום ליבו ויושרו של פאוזי, וכמובן פוגע במידת המהימנות שיש לרחוש לו.

9. סיכומו של דבר, עדות התובע והמודד פרחאת אמינה עליי, לעומת זאת עדות פאוזי אינה אמינה עליי, ואילו עדות סלמאן בעיקרה אין לה משקל ואינה שופכת אור על השאלות השנויות במחלוקת, אף בחלקה האחר של העדות הינה סותרת את עדותו של המודד פרחאת כפי שפירטתי לעיל, ואינני רואה לחזור על הדברים.

10. בתחילת הדיון ציינתי, כי אחת השאלות השנויות במחלוקת הינה לעניין שטח הקרקע שמכר התובע לפאוזי, אולם מעדויות הצדדים ומהתוכניות שערך המודד פרחאת עולה, כי למעשה אין מחלוקת בין הצדדים כי תחילה נערך הסכם המכר אשר אין חולק כי הסכם זה התייחס לשטח של 5 דונמים, אולם יותר מאוחר ולאחר שהמודד ביקר בשטח וערך מדידות, התברר הן למודד והן לצדדים לעסקה כי שטח החלקה שמכר התובע לפאוזי הינו 5407 מ"ר (ראה ת/1 + נ/1). אומנם מהעדויות עולה, כי ישנה מחלוקת לתשלום התמורה בגין השטח של 407 מ"ר, כאשר התובע טען כי בגין השטח של 407 מ"ר לא שולם לו אף תמורה על ידי פאוזי, לעומתו פאוזי טען כי שילם לתובע גם בגין השטח של 407 מ"ר. מחלוקת זו לא נוגעת למחלוקת נשוא תיק זה, ואף התובע בתביעתו לא דרש כל סעד בהקשר זה, לכן הנני נמנע מלהכריע במחלוקת זו.

באשר למחלוקת העיקרית בתיק עסקינן לעניין דרך הגישה בשטח של 432 מ"ר, השאלה עליה הנני נדרש להשיב הינה, אם התובע הרים את הנטל והוכח על פי מאזן ההסתברויות כי דרך הגישה בשטח של 432 מ"ר וברוחב של 5 מטרים והחוצה את החלקה שמכר לפאוזי כפי שזה בא לידי ביטוי בתוכניות ת/1 + נ/1, נשארה בבעלותו של התובע. על פי עדויות התביעה כפי שסקרתי לעיל עולה ברורות, כי דרך גישה זו נותרה בבעלותו של התובע ולא נכללה בעסקת המכר בין התובע לבין פאוזי.

בהינתן האמור, הגעתי לכלל מסקנה, כי התובע הרים את הנטל והוכיח על פי מאזן ההסתברות המקובל בתיקים אזרחיים, כי דרך הגישה על פי הפרטים והמיקום המופיע בתוכניות ת/1 + נ/1, נותרה בבעלותו של התובע. על כן הנני מקבל את התביעה ומצהיר כי דרך הגישה הזו הינה בבעלותו של התובע והוא זכאי להחזיק ולהשתמש בה, והנני אוסר על הנתבעים או מי מטעמם או בני משפחתם להיכנס לדרך הגישה ולעשות בה כל פעולה שהיא.

ב"כ הנתבעים טען בסיכומיו, כי התובע נמנע מלהביא עדים מהותיים, דבר אשר יש לזוקפו לחובתו של התובע. בחנתי את רשימת העדים ואת הראיות אשר לדידם של הנתבעים היה על התובע להביאם בפני בית המשפט, והגעתי למסקנה כי חלק מהעדים, כמו בניו של פאוזי שהוא נתבע בתיק, לא מתקבל על הדעת שהתובע יזמנם כעדים מטעמו. באשר לשאר העדים אשר נכחו ביום בו המודד עלה לשטח, קודם כל המדובר בעדים קרובי משפחה של שני הצדדים, כאשר נסיון החיים מלמד כי עדים אלה אינם ששים להעיד לטובת מי מהצדדים, ועניין נוסף שהוא המהותי, לטעמי כאשר העיד המודד פרחאת שהוא העד המהותי והרלוונטי למחלוקת, מתייתרת העדתם של שאר העדים.

באשר לעדים אשר ראו את פאוזי חותך עצים, עדים אלה לטעמי אינם עדים מהותיים השופכים אור על השאלות השנויות במחלוקת שנוגעות כאמור לשטח הקרקע שמכר התובע לפאוזי, וכן לשאלה האם השטח הנמכר כלל דרך הגישה בשטח של 432 מ"ר ובאם לאו. מכל מקום, סבור אני כי העדים והראיות שהביא התובע, יש בהם כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על שכמו של התובע כמקובל בתיקים אזרחיים.

11. באשר לתביעה שכנגד אשר הגישה אסאלה נגד התובע, תביעה זו כללה שני סעדים, הראשון לצו מניעה קבוע האוסר על התובע להשתמש בדרך הגישה נשוא התביעה העיקרית, והסעד השני הוא נזקי, חיוב התובע לשלם לאסאלה את כל הנזקים אשר נגרמו לה בעקבות פלישתו לטענתה לדרך הגישה וכריתת עצי התפוחים, אשר היו נטועים בדרך הגישה, הכל על פי חוות דעתו של השמאי גנדור.

מובן מאליו כי לאור המסקנה לה הגעתי בתביעה העיקרית, אשר על פיה קבעתי כי דרך הגישה נותרה והינה בבעלות התובע. בעלות התובע על דרך הגישה טומנת בחובה גם בעלותו בעצים הנטועים בה. פועל יוצא כי לתובע הזכות לחתוך העצים הנטועים בתוך דרך הגישה שהם בבעלותו.

בהינתן האמור, אין לאסאלה כל זכויות בדרך הגישה, ופועל יוצא אין לה עילת תביעה כנגד התובע, ודינה של התביעה שכנגד להידחות.

12. הנתבעים בסיכומיהם העלו מספר רב של טענות, כגון הטענה כי התביעה אינה עומדת בתנאי הסף למתן סעד שביושר או שהתביעה אינה עומדת כמצוות המחוקק לפי דיני המקרקעין והקניין, חוסר תום לב, אי נקיון כפיים, בחנתי טענות אלה לעומק, ומצאתי כי אין בהם כל בסיס או הצדקה כדי לשנות מאומה מהמסקנות להן הגעתי.

לעניין טענת הנתבעים בסיכומיהם כי התובע לא צירף הסכם המכר ו/או מפת המקרקעין מאושרת בידי מחלקת המדידות, וזאת בניגוד לתקנה 82 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984. גם טענות אלה דינן להידחות. באשר להסכם המכר טען התובע כי הסכם המכר שנערך נשאר בחזקתו של פאוזי, כך שלא יכל היה להגישו.
כאמור, עדותו של התובע נתקבלה על ידי, בנסיבות אלה לא יכל התובע להגיש את ההסכם, מכל מקום, לא הייתה כל מחלוקת לעניין חתימת ההסכם ותקפותו בפרט שההסכם הוגש ע"י הנתבעים. לעניין אי צירוף מפת מקרקעין מאושרת בידי מחלקת המדידות, לדעתי אין הדבר דרוש בנסיבות העניין, מאחר והמדובר בקרקע בלתי מוסדרת ותקנה 82 (א) הנדונה, לא חלה על ענייננו.

13. לאור כל המקובץ, הנני מקבל את התביעה העיקרית ומצהיר כי לתובע הבעלות בדרך הגישה כפי שמופיעה בתוכניות ת/1 + נ/1 שנערכו על ידי המודד פרחאת, והנני אוסר על הנתבעים או מי מטעמם או בני משפחתם להיכנס לדרך הגישה ולהשתמש בה.

התביעה הנגדית נדחית בזה. התובעת בתביעה שכנגד תשלם לנתבע שכנגד בתביעה שכנגד הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪ נכון להיום.

הנתבע מס' 1 בתביעה העיקרית ישלם לתובע בתביעה העיקרית הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪ נכון להיום, וכל אחד מהנתבעים 2, 3 בתביעה העיקרית ישלם לתובע בתביעה העיקרית הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,500 ₪ נכון להיום, סה"כ ישלמו שלושת הנתבעים בתביעה העיקרית סכום כולל של 15,000 ₪ נכון להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישיון במקרקעין

 2. רישיון בלתי הדיר

 3. הסגת גבול מקרקעין

 4. דיני עסקאות נוגדות

 5. תעודה לרשם המקרקעין

 6. רשות מכללא במקרקעין

 7. עסקאות נוגדות במקרקעין

 8. חרישת מקרקעין שלא כדין

 9. סעיף 125 לחוק המקרקעין

 10. תביעה לקבלת 25% ממקרקעין

 11. תחרות בין קונים במקרקעין

 12. פיצוי בגין פגיעה במקרקעין

 13. תיקון רישום בלוח הזכויות

 14. סעיף 81 לפקודת הסדר זכויות

 15. מימוש זכות קדימה במקרקעין

 16. בעלות על דרך גישה במקרקעין

 17. תביעה להצהרת בעלות במקרקעין

 18. דרישת הכתב במקרקעין - פסיקה

 19. תעודה לפי חוק רכישת מקרקעים

 20. חוק המקרקעין - עסקאות נוגדות

 21. אי דיווח למע"מ על עסקת מקרקעין

 22. החזקת מקרקעין במשך תקופה ארוכה

 23. הסכמה בהתנהגות לשימוש במקרקעין

 24. הקמת תחנת טרנספורמציה במקרקעין

 25. רשלנות בגין טעות במדידת מקרקעין

 26. פרשת גנז - סעיף 9 לחוק המקרקעין

 27. אכיפת הסכם עסקת חליפין במקרקעין

 28. הערה על יעוד מקרקעין לפי תקנה 27

 29. פירוק דיני חברות או דיני מקרקעין

 30. תוספת 4 מ"ר ומסתור כביסה במקרקעין

 31. פסילת המפקח על המקרקעין לדון בתיק

 32. אישור לרשם המקרקעין על העדר חובות

 33. סעיף 43 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 34. פגם ברישום זכויות במקרקעין מוסדרים

 35. זכות מעבר במקרקעין - פריצת דרך חדשה

 36. זכות סירוב ראשונה על זכויות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות בגין ירידת ערך מקרקעין

 38. הסכם חילופי זכויות במקרקעין עם קק''ל

 39. האם תוספת לחוזה מהווה עסקה במקרקעין ?

 40. החזר כספי על עסקת מקרקעין שלא התממשה

 41. חלוקת מקרקעין בעין אשר גורמת להפסדים

 42. פיצוי כספי תמורת ביטול רשות במקרקעין

 43. בקשת חברת בניה לבטל הסכם רכישת מקרקעין

 44. אי בדיקת מצב הנכס במינהל בעסקת מקרקעין

 45. בקשה להתקנת מעלון במרווח הצידי במקרקעין

 46. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 47. האם מכירת זכויות בניה היא עסקה במקרקעין ?

 48. העברת זכות שימוש במקרקעין ע''י בעל זכות נפט

 49. תביעה לתשלום דמי יזום, עבור עסקת רכישת מקרקעין

 50. ביטול רישום לפי סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין

 51. נטען כי מדובר בבעלות במושע ואין חלוקה קניינית בספרי המקרקעין

 52. הרחבת דירה מחייבת מבחינה קניינית רוב של 75% כקבוע בפרק ו' לחוק המקרקעין

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון