בקשה לאישור פסק בוררות של רב

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא בקשה לאישור פסק בוררות של רב:

כללילפניי בקשת המבקש (המשיב בה"פ 10234-12-11), לאישור פסק בוררות, על-פי הקבוע בסעיף 23 לחוק הבוררות התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), מיום 2.9.2011 - ג' באלול תשע"א (להלן: "פסק הבוררות"), שניתן על-ידי רב (להלן: "הבורר"), לפיו חויבה המשיבה לשלם למבקש סך השווה בשקלים ל- 20 מיליון דולר וכן הוצאות הבוררות בסך של 200,000 שקל בצירוף מע"מ כחוק (להלן: "הבקשה"), באיחוד דיון עם בקשת המשיבה (המבקשת בה"פ 10234-12-11), לביטול פסק הבוררות שניתן בהיעדרה (להלן: "בקשת הביטול").


רקע עובדתי ודיוניברקע הסכסוך שבין הצדדים עומד הסכם שכירות מיום 31.2.2005 (נ/5) שבין כונס נכסים מטעם המשיבה ועמותת בית הכנסת הגדול (להלן: "בית הכנסת הגדול"), לבין המבקש (להלן: "ההסכם"), להשכרת אולם אירועים, בבעלותם המשותפת של המשיבה ובית הכנסת הגדול (להלן: "אולם האירועים"). בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות בקשר לביצוע ההסכם והפעלת אולם האירועים ובשל כך התנהלו ביניהם הליכי בוררות והליכים משפטיים שונים, בקשר לסילוק ידו של המבקש מאולם האירועים. בהמשך, נקטה המשיבה בהליך משפטי נוסף כנגד המבקש, בגדר תובענה כספית שהוגשה כנגדו, בבית משפט השלום בירושלים (כב' השופט א' רון). במהלך הדיון ומכוח סעיף בוררות בהסכם (ס' 21), הועברו ההליכים לפני הבורר שמונה להכריע בעניינם (נ/1). במהלך הבוררות חזרה בה המשיבה מתביעתה ואולם, המבקש, הגיש כנגדה תביעה כספית (נ/2), על סך 20 מיליון דולר. בכתב הגנתה (נ/4), הכחישה המשיבה את טענותיו והוסיפה, כי המבקש הפר את ההסכם ובשל כך אף סולק מאולם האירועים. עוד נטען, כי המבקש איננו משלם את דמי השכירות לאולם האירועים מחודש מאי 2009. על-יסוד כל אלה טענה, כי יש לדחות את התביעה. במהלך הבוררות, נקטה המשיבה בהליך להעברת הבורר מתפקידו (ה"פ 28277-03-11). בהחלטת בית המשפט מיום 12.5.11, במסגרת הסדר דיוני, משכה המשיבה את עתירתה ונקבעו סדרי המשך הדיון בבוררות. ביום 25.5.2011 התקיימה ישיבת בוררות. במהלך הישיבה נקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית של הצדדים (נספח ה' לתצהיר המבקש – סומן ה/1 עמ' 26 ש' 18-17). המבקש הגיש לבורר את תצהיר עדותו הראשית (נ/3) במועד שנקבע ואולם, המשיבה לא עשתה כן. בנסיבות אלו ולאחר שהיתרה לפני המשיבה, במספר הזדמנויות (במועדים שקדמו לדיון בבית המשפט), כי מחדל בהגשת תצהיריה יגרור מתן פסק דין, כנגדה, ניתן פסק הבוררות ולפיו חויבה המשיבה במלוא סכום התביעה.
בפסק הבוררות (ס' 47) הפנה הבורר לסעיף ט' לתוספת הראשונה לחוק, לפיו, לא מילא בעל דין אחר הוראה של הבורר, ללא סיבה מוצדקת, רשאי הבורר, לענייננו, למחוק את הגנתו ולפסוק בסכסוך כאילו לא התגונן. עם זאת, חייב הבורר את המשיבה לשלם למבקש את סכום התביעה גם על-יסוד "...טבלאות שהמציא התובע כדי לתמוך בטענתו בדבר צפי ההכנסה כפי שצפוי היה שירוויח משכירת האולם" (ס' 51), אף שהודה, כי "...נספחים אלו נחתמו עם עמותת בית הכנסת הגדול ולא עם הנתבעת דנן" (ס' 53) ואולם, הוסיף, כי "...ניתנה לנתבעת דנן ההזדמנות הנאותה להפריך נתונים אלו והיא בחרה שלא לעשות כן" (ס' 54). נוכח האמור, מצא הבורר לחייב את המשיבה במלוא סכום התביעה, כאמור ובסך של 20 מיליון דולר. בנסיבות אלו, הוגשה הבקשה לאישור פסק הבוררות ומנגד, הבקשה לביטולו.
על-פי הנטען בבקשת הביטול, המסמך הנחזה להיות פסק הבוררות אינו כזה, שכן במועד בו ניתן עמדה לפני בית המשפט בקשה לפסילת הבורר ולדחיית בקשתו לאישור שכר טרחתו. הבורר הודיע למבקשת, כי הוא "פורש" מהבוררות ומשכך, אין לראות בפסק הבוררות שניתן לאחר מכן כמחייב על-פי החוק ויש לדחותו. עוד נטען, כי בפסק הבוררות נוסף גורם חדש, חברה בשם "ביכורי ארץ", אף שזו לא הייתה מעולם צד לבוררות ולא הגישה כתבי טענות. בעניין זה יוער, כי במהלך הדיון (עמ' 27 ש' 24-23), טען המבקש, כי הוא בעל הזכויות באולם האירועים והתביעה כמו גם הבקשה לאישור פסק הבוררות הוגשה בשמו ומטעמו בלבד. בנסיבות אלו אינני נזקק לטענת המשיבה בעניין קיומו של צד נוסף לבוררות. כאמור, טענתה המרכזית והעיקרית של המשיבה, כי פסק הבוררות ניתן במעמד המבקש בלבד, ללא שמיעת ראיות ומבלי שהבורר הזהיר תחילה את המשיבה, כי בכוונתו ליתן פסק בוררות, בהיעדרה, בשל כך שזו לא הגישה תצהיר עדות ראשית וללא הליך של שמיעת הראיות. זאת, מקום שהיו מונחות לפניו בקשות רבות מטעמה, בעניינים מקדמיים, כגון הפקדת ערובה, מחיקת התביעה על הסף ועוד. מכאן נטען, כי יש לבטל את פסק הבוררות על-פי הקבוע בסעיף 24(4) לחוק, משלא ניתנה למשיבה הזדמנות נאותה לטעון את טענותיה ולהביא ראיותיה.
בהקשר זה, הוסיפה המשיבה וטענה, כי הבורר הכריע בסכסוך אחר, באותו עניין, בין המבקש לבין בית הכנסת הגדול. הבורר מצא שם, כי יש לחייב את המבקש לשלם לבית הכנסת הגדול דמי שכירות בגין השימוש באולם האירועים ובסכום ניכר. מנגד, קבע בפסק הבוררות, כי יש לחייב את המשיבה לשלם למבקש סך של 20 מיליון דולר. בנסיבות אלו, נוכח פסקי הבוררות הסותרים, בקשר לאולם האירועים וטענות הצדדים בעניין הפרת ההסכם, אין מקום להכיר בפסק הבוררות ויש להורות על ביטולו. לבקשתה צורף תצהירו של עו"ד בן-ציון ליפשיץ (להלן: "עו"ד ליפשיץ"), כמי שניהל את הליכי הבוררות מטעם המשיבה, לפני הבורר ויודע את העובדות הרלוונטיות לבקשה מידיעתו האישית.
בתצהירו, הדגיש עו"ד ליפשיץ, כי לאחר מתן פסק הבוררות אישר הבורר, בכתב, בשתי הזדמנויות שונות, כי פסק הבוררות אינו פסק מחייב. הראשונה, מיום 31.10.2011 על-גבי מכתב שנמסר לו (נספח א'), אישר, כי הפסיק לשמש כבורר ופסק הבוררות אינו יכול לחייב מי מהצדדים. בשנייה (נספח ב'), כי פסק הבוררות "...אינו פסק דין ואין הוא יכול לחייב מי מהצדדים". לפיכך, נוכח הצהרתו המפורשת של הבורר, לפיה פסק הבוררות איננו מחייב, נטען, כי יש להורות על ביטולו. בנוסף, הטעים עו"ד ליפשיץ, כי הבורר לא הזהיר את המשיבה בטרם מתן פסק הבוררות על כוונתו לעשות כן בשל אי הגשת תצהיריה והוסיף, כי לפני הבורר עמדו בקשות המשיבה, בעניינים מקדמיים ומשכך סבר, כי בטרם מתן החלטה, לא היה מקום להגיש את ראיותיה.
בתגובתו לבקשת הביטול, חזר המבקש על טענותיו, כפי שהובאו לפני הבורר, בעניין הנזקים שנגרמו לו עקב התנהגות המשיבה, שמנעה ממנו להפעיל את אולם האירועים כהלכה והסבה לו אובדן רווחים והפסדים ניכרים, שהוערכו על-ידו ב 20 מיליון דולר. המשיב הדגיש את התנהלות המשיבה במהלך הבוררות וניסיונה החוזר ונשנה לסכל ולטרפד את פסק הבוררות, בין היתר בהליכים שנקטה כנגד הבורר, לביטול שכר טרחתו. המבקש הטעים, כי אין תוקף להחלטות הבורר שניתנו לאחר פסק הבוררות, והוסיף, כי המשיבה הוזהרה מבעוד מועד, שמחדל בהגשת תצהיריה יוביל למתן פסק דין בהיעדרה. לסיכום, חזר וביקש לאשר את פסק הבוררות.
במהלך הדיון, לפניי חזרו הצדדים על טענותיהם. המשיבה הדגישה, כי לא הוזהרה על-ידי הבורר בטרם מתן פסק הבוררות. מכל מקום הוסיפה וטענה, כי אף שלא הוגשו תצהיריה לא היה מקום ליתן כנגדה פסק דין, בהיעדרה, בטרם תינתן לה ההזדמנות להעמיד למבחן, בחקירה שכנגד את ראיות המבקש. המשיבה הדגישה, כי פסק הבוררות ניתן מבלי שעמדו לפני הבורר ראיות של ממש המבססות לכאורה את טענות המבקש בדבר הנזקים שנגרמו לו והטעימה, כי אין לסמוך בעניין זה על ראיות שהוגשו לבורר בהליך אחר, נפרד, בעניינה של בית הכנסת הגדול (הגם שהסכסוך הינו באותו עניין) ומשאלה לא הוצגו, תחילה, לפניה, בטרם ניתן הפסק. מנגד, טען המבקש, כי המשיבה פעלה להכשלת הבוררות ואף שהוזהרה מספר פעמים שבהיעדר שיתוף פעולה יינתן כנגדה פסק דין, בחרה שלא להתייצב לישיבות בעניינה. בשלב זה של הדיון הוצע לצדדים הסדר דיוני שעל-פיו יבוטל פסק הבוררות ויינתן תחתיו פסק דין אחר, על דרך הפשרה בתנאים שפורטו. משלא התקבלה הצעת בית המשפט, נקבע המשך הדיון לשמיעת הראיות. עובר לדיון התבקש בית המשפט לזמן את הבורר למתן עדותו ואף שככלל אין מקום לזמן בורר לדיון בבית המשפט, מצאתי מקום להורות כן, בנסיבות העניין, זאת נוכח טענות המשיבה כנגדו, בעניין ניהול הבוררות, עובר למתן פסק הבוררות והחלטות שניתנו לאחריו (ראה והשווה: רע"א 3101/96 יעקב רוזן נ' רפאל טל (3.7.1997)).
הבורר הגם שזומן לדיון, לכאורה, כדין, בחר שלא להתייצב. משכך, התבקש בית המשפט לקבוע מועד אחר אליו יוזמן הבורר פעם נוספת, זאת לצורך מתן עדותו באשר להתנהלות הליכי הבוררות. בנסיבות אלה הוריתי, פעם נוספת, לזמן את הבורר והדגשתי, כי בנסיבות העניין זימונו הכרחי, שכן עדותו נחוצה לצורך בירור טענות הצדדים ביחס להתנהלות הבוררות וקבעתי, כי ככל שקיימת מניעה מצד הבורר להתייצב לדיון, זה מתבקש למסור את עמדתו בכתב זמן סביר קודם למועד שיקבע. חרף האמור, גם בדיון הנוסף שנקבע לא התייצב הבורר ולא נמסרה, למצער, עמדתו בכתב. בנסיבות אלה, לאחר שהמשיבה ויתרה על זימונו של הבורר באמצעות צו הבאה, נחקרו הצדדים על תצהיריהם והמשך הדיון נקבע לסיכומים קצרים בכתב, כאשר בין לבין הוגשו בקשות הצדדים להגשות מסמכים וראיות נוספות. משהוגשו הסיכומים הובא התיק לפניי למתן פסק דין, כדלקמן:

דיון והכרעהיאמר מיד ובכל הכבוד הראוי, כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, עיינתי בכתבי טענותיהם על נספחיהם, התרשמתי מעדותם ומטענותיהם בסיכומיהם, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש מקום לבטל את פסק הבוררות, על-פי הקבוע בסעיף 24(4) לחוק וזאת, לאחר ששוכנעתי, כי לא ניתנה למשיבה הזדמנות נאותה לטעון טענותיה ולהביא את ראיותיה לפני הבורר, בטרם מתן הפסק.
בתחילת הדברים יוער, כי יש להצר על התנהגות הבורר שבחר שלא להתייצב לדיון, חרף החלטה מפורשת של בית המשפט ולאחר שניתנה לו הזדמנות נוספת לעשות כן ולמצער, משלא הוגשה עמדתו, בכתב לטענות המשיבה, בבקשת הביטול. בנסיבות אלה, התנהלות הבורר והימנעותו מלהתייצב לדיון וליתן את עמדתו, מבלי שניתן לה טעם, מהווה חיזוק של ממש לטענות המשיבה וראיה נסיבתית בעלת משקל, לתמיכה ולביסוס גרסתה לביטול פסק הבוררות, להלן, בשים לב להחלטותיו שניתנו לאחר מתן הפסק (נספחים א' ו- ב' לתצהיר עו"ד ליפשיץ), שלא ניתן להן הסבר מניח את הדעת ואף שאלה אינן בעלות תוקף מחייב של פסק בוררות, כשלעצמן, מהוות ראיה נסיבתית, לעניין הפגמים שנפלו בהליכי הבוררות, עובר לחתימתו.


בהקשר זה, לא מצאתי טעם ועילה מספקת לקבל את בקשות הצדדים להגשת ראיות ומסמכים נוספים, לאחר סיום הדיון, חקירת הצדדים ובעיקר, לאחר שהוגשו סיכומי המשיבה.מצד המבקש, מטעם דיוני - בשל כך שהגשתן איננה עומדת בתנאים שנקבעו לעניין זה בהלכה הפסוקה, בין היתר, משלא שוכנעתי, כי אי הבאתן במועד המוקדם האפשרי (בשים לב ליום עריכת המסמך המבוקש-10.7.12 ומנגד, מועד הגשת הבקשה- 2.8.12, לאחר הגשת סיכומי המשיבה- 22.7.12), נבעה מסיבות שאינן תלויות במבקש, שלא יכול היה לגלותן בשקידה ראויה ומשנחה דעתי, להלן, כי אין בהן כדי לסייע במתן פסק הדין (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 666-664 (מהדורה עשירית, 2009)). מטעם מהותי - מהנימוקים שפורטו בתגובת המשיבה ובכלל זה, בשל טיבם של המסמכים שעניינם בסכסוך אחר שהמשיבה לא הייתה צד לו ומשאין לכאורה בטענתו הסתמית של הבורר ל"איומים והטרדות" (סעיף 10 למכתבו מיום 10.7.12), כדי ללמד בהכרח על הנטען, בשים לב לעובדה, כי ניתנה לבורר הזדמנות להתייצב בבית המשפט, להציג את עמדתו ולפרט את הנימוקים שעמדו ביסוד החלטותיו הדיוניות וזה בחר שלא לעשות כן, מבלי שניתן טעם לדבר, חרף הזדמנויות מספר שניתנו לו.מצד המשיבה, בין היתר, משלא מצאתי מקום להיזקק לבקשה, נוכח תוצאת פסק הדין, להלן.זאת ועוד, בטרם נדרש לטענות הצדדים באשר לנסיבות שקדמו לפסק הבוררות והאם יש בהן כדי להקים עילה מספקת, לביטולו, נדמה, כי יש לבטלו מטעם דיוני, שכן מקום בו מאשר הבורר, לבקשת המשיבה (כעולה מפנייתה אליו, נספח א' לתצהיר עו"ד ליפשיץ), כי פסק הבוררות, בנסיבות בהן הוא ניתן, בהיעדרה, איננו מחייב, ניתן לראות באישור, בהיעדר טעם אחר לסתור, מעין החלטה לפי סעיף 15(ב) לחוק, בבקשה (שם) לביטול הפסק (בשים לב לאישור הנוסף שניתן על-ידו כעולה מנספח ב'), שהוגשה בתוך 30 יום ומטעם זה, לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול פסק הבוררות (ראה והשווה: רע"א 758/08 האוסף חברה לשירותים בע"מ נ' עיריית אופקים (15.4.2008); סמדר אוטולנגי, בוררות דין ונוהל כרך ב' 1043-1038 (מהדורה רביעית, 2005) וההפניות שם, להלן: אוטולנגי).
לא זו אף זו, לצורך דיון בבקשה אינני נזקק למכלול השתלשלות האירועים (הארוכה והמייגעת) שבין הצדדים, כמו גם לכל ההליכים המשפטיים שהתנהלו ביניהם (לרבות הליכי בוררות קודמים), כמו גם למקצת מטענות הצדדים, בסיכומיהם. ודוק, בסיכומיו, הפליג המבקש למחוזות רבים ורחוקים, שאינם, בכל הכבוד, ממש רלבנטיים לענייננו. כך למשל האמור בסעיף 1.6 לסיכומיו בעניין שכר טרחת הבורר וכך גם כמפורט בפרק ג' והדיון הנרחב, שם, שלא לצורך וכך גם בפרק ד', לעניין "האיומים" הנטענים כלפי הבורר, כמפורט בפרק ה', שלא נמצא בהם ממש, לרבות הטיעון הארוך והמכביד בסעיפים 22.4, 22.6-22.10, על הציטוטים הנרחבים מפרוטוקול הדיון והפניות הרבות( המיותרות) לפסיקה ונדמה, כי נכון היה למקד את טענות המבקש בעניין עילת הביטול הנטענת ועליה בלבד. ולאחר שאמרנו כל אלה, נעברו לדיון בבקשות, לגופן.על התנהלות המשיבה ומחדלה בהגשת ראיותיהאין חולק, כי הבוררות בין הצדדים לא התנהלה על-מי מנוחות והמשיבה פעלה להעביר את הבורר מתפקידו. בעניין זה התקיים דיון בבית המשפט (כב' השופט גרינברגר), ביום 12.5.2012. במהלך הדיון הסכימו הצדדים (עמ' 7 ש' 31-24, עמ' 8 ש' 6-1), כי הבקשה להעברת הבורר מתפקידו תידחה ובית המשפט ייתן הוראות מפורשות לבורר בדבר סדרי המשך דיון הבוררות. לענייננו הוסכם, כי הבורר יקבע מועדים להגשת תצהירי הצדדים. עוד נקבע, כי הבורר ינהל פרוטוקולים מסודרים והחלטותיו, לרבות פסק הבוררות יהיו מנומקים. בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים (שם, ש' 17-10) והורה לבורר לנהל את הבוררות בהתאם להוראות שפורטו (להלן: "ההחלטה"). עם קבלת ההחלטה קבע הבורר, בהחלטתו מיום 19.5.2011 (נספח ד' לתצהיר עו"ד ליפשיץ) מועדים לדיון, ובכלל זה ליום 25.5.2011.
כעולה מפרוטוקול ישיבת הבוררות (ה/1) נקבעו מועדים להגשת עדויות ראשיות בתצהירים. המשיבה לא הגישה תצהיריה, שכן לטענתה טרם ניתנו החלטות הבורר בטענותיה המקדמיות והניחה, "...כי אין בוררות ולא פועלים יותר להגשת מסמכים" (ס' 5 לנספח יב' בתצהיר עו"ד ליפשיץ). בנסיבות אלה ומשלא הוגשו תצהירי המשיבה, פנה המבקש, ביום 26.8.2011 (נספח טו' לתצהיר עו"ד ליפשיץ), לבורר, בבקשה "...ליתן פסק דין לגופו של תיק..." או "...לחילופין: לקבוע מועד מוקדם לדיון הוכחות". המבקש הדגיש, כי התנהלות המשיבה לפיה לא הוגשו תצהיריה, יכולה להתפרש כוויתור. עם המצאת הבקשה למשיבה נמסרה הודעתה לבורר מיום 1.9.2011 (נספח טז' לתצהיר עו"ד ליפשיץ) לפיה לא מצאה מקום להתייחס לבקשה "...מכיוון שאין כל בוררות וזאת כפי שהודענו לרב מקדמת דנא וכפי שעולה מהמציאות" (שם, ס' 2).
בעניין זה השיב עו"ד ליפשיץ לשאלות בית המשפט (עמ' 17-16 והבהיר "... הנחתי שאין בוררות משום שהרגשתי שאין עם מי לדבר, המכתב [נספח טז'] נשלח ולא קיבלתי שום תשובה מהבורר. הבורר יכול היה לומר שבקשתי נדחית, הוא לא הגיב ולא עשה כלום" (ש' 20-19). עו"ד ליפשיץ הדגיש "... הייתי ערוך לתצהירים. הם לא הוגשו משום שחשבתי שהבורר לא קיים יותר. ייתכן בדיעבד, שזו הייתה שגיאה שלי. בפועל הבורר אמר שהוא יעשה דיון וגם אם היה מזמן אותי לדיון הייתי חוקר אותו בעניין הזה" (ש' 26-24). בהמשך "... אינני יכול לומר שהייתי אדיש לנושא הבוררות משום שבמהלך מאי-יוני פניתי לבורר בבקשות אין סופיות" (עמ' 17 ש' 15-14).
אמת, משניתנה החלטת הבורר להגשת עדויות ראשיות בתצהירים ומשהוגש תצהיר המבקש, היה על המשיבה להגיש את תצהיריה עד למועד שנקבע וזו לא הייתה רשאית להתעלם מהחלטתו, אף שלשיטתה היו לה סיבות טובות, לכאורה, לעשות כן. מכאן, משלא הוגשו תצהיריה נטלה סיכון, שכן הבורר רשאי היה לקבוע, כי המשיבה בחרה שלא להגיש ראיות ולא להתיר את הגשתן במועד מאוחר (ראה והשווה: תקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984). יחד עם זאת, השאלה הרלוונטית לעניינו, היא, האם בנסיבות העניין, הצדיק מחדלה הדיוני, שימוש "בנשק יום הדין" תוך מתן פסק בוררות לחובתה, בסכום של עשרות מיליוני שקלים, מבלי שניתנה לה הזדמנות סבירה להתגונן והכל, ללא שהונחה לפני הבורר תשתית ראייתית של ממש (מלבד תצהירו הכללי והסתמי של המבקש) ועל יסוד כתבי הטענות, בלבד.
ראשית, ככל שמצא הבורר, כי התנהלותה הנפסדת של המשיבה הצדיקה מתן פסק דין, היה עליו ליתן התראה מוקדמת על כוונתו לעשות כן. ואכן, בפסק הבוררות מציין הבורר, כי היה מקום לסנקציה דיונית על-פי סעיף ט' לתוספת הראשונה לחוק ואולם, הוראת הסעיף קובעת, כי ניתן לעשות כן רק "...לאחר שהתרה [הבורר] בבעל הדין". בענייננו, אין חולק, כי הבורר לא התרה לפני המשיבה על כוונתו ליתן את פסק הבוררות נוכח מחדלה בהגשת תצהיריה ומשכך, נחפז בשעה שקבע, כי עומדת לו האפשרות להטלת הסנקציה הקבועה שם, למתן פסק הבוררות, בטרם מתן אזהרה. ודוק, אין באזהרות שניתנו למשיבה קודם למתן ההחלטה (ת/1, ת/4) כדי להוות התראה מספקת, לעניין הוראת סעיף ט', שכן אלה ניתנו במועד שקדם להחלטה.
אמת, לדיון בבית המשפט, בעניין בקשת המשיבה לפסילת הבורר ובעיקר, להחלטה בבקשה, משמעות של ממש בענייננו, שכן הצדדים הסכימו על מתכונת דיונית ברורה ומפורשת לבירור טענותיהם במסגרת הליכי הבוררות. בנסיבות אלה, לא ניתן למתוח קו ישר (כפי שמבקש המבקש לעשות בסיכומיו) בין התנהלות המשיבה קודם להחלטה (שאיננה ראויה לכשעצמה) ולאחריה, תוך התעלמות מציפיותיהם הסבירות של הצדדים ולטעון, כי לא היה מקום ליתן התראה נוספת ולו אחת, בטרם יינתן הפסק. מכאן, מקום בו נקבעו סדרי הדיון לבירור הסכסוך, בגדר ההחלטה, על יסוד הסכמת הצדדים וניתנו הוראות מפורשות לבורר, לא היה מקום ליתן את פסק הבוררות, שלא על פי המתכונת המוסכמת שנקבעה (כולה או חלקה), בטרם מתן התראה מפורשת למשיבה על כוונה ליתן את הפסק, בשל אי הגשת תצהיריה במועד ומשלא נעשה כן, פסק הבוררות אינו יכול לעמוד ואין בטענות המבקש, בסיכומיו (סעיף 1.5), לרבות ההפניות שם, כדי לשנות.
אכן נכון נדמה, כי למצער, עמדה לפני הבורר אפשרות דיונית אחרת, מידתית, ההולמת את נסיבות העניין. נוכח התנהלותה הקלוקלת של המשיבה, ניתן היה לראות בה כמי שוויתרה על זכותה הדיונית להגיש את ראיותיה ולשלול ממנה את הזכות הדיונית, בהיעדר טעם של ממש, להגישם במועד מאוחר יותר (כמו למשל בפניית הבורר למשיבה כעולה מסעיף 4 ל - ת/11). בעניין דומה לענייננו נקבע, כי " ... העובדה שהמבקשים נמנעו מלהגיש את ראיותיהם במועד אינה סותמת את הגולל על הגנתם... בצדק טענו המבקשים כי נטל ההוכחה בעניינים אלו מוטל כתפיה של המשיבה ועל כן, העובדה שלא הוצגו ראיות על ידם אין די בה כדי לחייבם בדין, בלא ממצא פוזיטיבי לעניין היקף זכויותיה של המשיבה כאמור" (רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ פס' 8 (14.12.2010)).
בנסיבות אלה, היה על הבורר לקבוע את המשך הדיון לשמיעת הראיות ולאפשר למשיבה את ההזדמנות לחקור את המבקש על תצהירו, כפי שזה ביקש בבקשתו (החלופית), לבורר מיום 23.8.2011 וכעולה מעדותו (עמ' 30 ש' 25-5). משלא נעשה כן, נשללה מהמשיבה, שלא כדין, הזדמנות נאותה ולהפריך את טענותיו של המבקש, לעניין הנזקים הנטענים ולטעון את טענותיה, בהתאם וכקבוע בסעיף 24(4) לחוק (ראה והשווה: רע"א 8716/00 קניון לוד סנטר (אחזקה וניהול) 1992 בע"מ נ' ג'ואל חזן (25.1.2001); רע"א 3505/00 רם חברה לעבודות הנדסיות בניין ושוברי גלים בע"מ נ' אחים שורק בע"מ פסקה ה' (11.7.2000); אוטולנגי, לעיל, עמ' 1038-1026).
בסביבה משפטית הקרובה לענייננו, נפסק, כי מקום בו מוגשת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר, קיימים שני שיקולים מנחים, הראשון לעניין הסיבה למחדלו של המבקש והשנייה, החשובה יותר, לעניין סיכויי ההגנה של מבקש הביטול. על מבקש הביטול להראות, ברמה הלכאורית שיש לו אינטרס בביטול פסק הדין ושטיעוניו אינם עולים בגדר הגנת בדים. לצד שיקולים אלה קיים שיקול נוסף והוא זכות הגישה לערכאות (רע"א 1957/12 זהרה חלה נ' יוסף כהן (22.5.2012)). עוד נקבע, כי למתן פסק דין בהיעדר עלולות להיות השלכות משמעותיות על בעל הדין שפסק הדין ניתן נגדו; זאת בלא שהתובענה בה ניתן פסק הדין התבררה במלואה ומבלי שלבעל הדין ניתנה הזדמנות להוכיח טענותיו. משכך, ראוי שהשימוש בסנקציה זו ישמר למקרים קיצוניים בהם בעל דין הראה זלזול בוטה והתעלם מדעת מן ההליך, או במקרים בהם לא עלה בידו להצביע על סיכויי הגנה כלשהם (שם). בענייננו, אף שאין להשלים עם התנהגות המשיבה במהלך הבוררות, שוכנעתי, כי התנהלותה הנפסדת אינה מגיעה כדי זלזול בוטה (נוכח ההחלטה) והתעלמות מדעת מן ההליך (הגם שחדלה בהגשת ראיותיה), המבססת עילה מספקת ליתן בעניינה פסק בוררות, בהיעדרה, בין היתר נוכח התרשמותי מהסבריו של עו"ד ליפשיץ, בעדותו (עמ' 17-16), שבעיקרה מהימנה עלי והתנהלותו (השגויה) בתום לב. במיוחד, לא ניתן היה לעשות כן, מבלי שהובאו ראיות כלשהן להוכחת תביעת המבקש ולביסוס אחריותה הנטענת של המשיבה, לרבות בדבר שיעור הנזק (הגבוה), הנטען, בשים לב לטענותיה בכתב הגנתה ובבקשותיה המקדמיות, המקימות לה הגנה אפשרית.
נדמה, כי בנסיבות אלו ראוי היה להשית סנקציה, פחות קיצונית, ממתן פסק דין בהיעדר, באופן שלא תיפגע זכות הגישה של המשיבה לערכאות מעבר למידה ראויה ובדרך של פסיקת הוצאות הולמות (שם). בהקשר זה אינני מקבל את טענות המבקש בסיכומיו (סעיף 1.2), שכן בפסק הדין שהובא שם לתמיכה בטענותיו (רע"א 1674/09 דניס לכטר נ' דרק בואטנג (4.11.2009)) נקבע, כי המשיב לא התגונן ולא התייצב לישיבות הבוררות, שלא כמו בענייננו ומשכך, לא ניתן לסמוך עליו מחמת היעדר רלוונטיות.


על פסק הבוררותהדברים מקבלים משמעות מיוחדת ומשנה תוקף, מקום בו פסק הבוררות ניתן שלא על בסיס תשתית ראייתית מספקת שהוגשה כדין. בישיבת הבוררות לאחר מתן ההחלטה נקבע (כמפורט ב-ה/1), כי עדויות הצדדים יוגשו בתצהירים. המבקש הגיש את תצהירו וראיותיו בתוך 30 יום (נ/3) והמשיבה נדרשה לעשות כן בתוך 30 יום נוספים. עוד נקבע, כי לאחר הגשת תצהירי הצדדים יקבעו מועדים לשמיעת הראיות. בנסיבות אלו ביטל הבורר מועדים קודמים שנקבעו. בתצהירו (ס' 9), הצהיר המבקש, כי המשיבה גרמה "...בפועל, נזק רב בסכומים שכלל לא ניתן להעריכם, אולם לצורך התביעה דנן העמדתי את התביעה על סך 20 מיליון דולר". בהמשך הצהיר (ס' 15), כי בעת כריתת ההסכם העריכו הצדדים את צפי ההכנסות של אולם האירועים בסך של 150,000 דולר לחודש. בהמשך הצהיר, כי "פרסומים שליליים" שאותם ייחס למשיבה הם שגרמו לו להפסדים הנטענים ו"להוצאות כספיות משמעותיות מאוד" (סעיפים 19-16). נוכח האמור, העריך המבקש את נזקיו בסכום שאינו פוחת מסך של 20 מיליון דולר (ס' 20).
בחקירתו, העיד המבקש, כי לכתב התביעה צורפו נספחים רבים (עמ' 27 ש' 3) ובהמשך הוסיף, כי הגיש "...כמויות של מסמכים" (ש' 13). יחד עם זאת, במהלך הדיון לפניי לא הוגשו המסמכים הנטענים, שלכאורה הוגשו לבורר, המבססים את סכום התביעה, הנטען ואף שניתנה למבקש הזדמנות לפרט את המסמכים שצורפו, לטענתו, בבוררות, לביסוס נזקיו, התנגד בא-כוחו לקו החקירה (עמ' 28 ש' 9-7), בטענה, כי תוכן הדברים והראיות שהוגשו לפני הבורר אינם רלוונטיים להליך שלפניי. ואכן, הבורר, כפי שיפורט להלן, קבע בפסק הבוררות, כי התבסס על נתונים שהוגשו, לפניו, בהליך אחר (ולא כפי שטען המבקש), בין המבקש לבית הכנסת הגדול אף שסבר, חרף האמור, כי ניתן לבסס את הכרעתו עליהם. ודוק, תוכנם של המסמכים, ככל שהוגשו לבורר, לצורך הוכחת תביעת המבקש, אינן דרושות בהליך שלפניי (כראיה לאמיתות תוכנן) ואולם, היה מקום להציגן, כראיה לעצם הגשתן לפני הבורר ומשלא נעשה כן, לא הונחה תשתית ראייתית מספקת, לביסוס טענת המבקש לעניין הגשתם.
בפסק הבוררות סמך הבורר את ידיו (מבלי שנדרש לעניין האחריות), על "טבלאות" בדבר צפי הכנסות של אולם האירועים, זאת לצורך קביעת שיעור נזקי המבקש, אף שהוסיף, כי "...אומנם נכון, נספחים אלו נחתמו עם עמותת בית הכנסת הגדול ולא עם הנתבעת דנן" (ס' 53). בקביעתו זו שגה הבורר. אין צורך להכביר במילים, כי ראיות שהוגשו, ככל שהוגשו, במסגרת הליכים אחרים, שהיו לפני הבורר עם צדדים אחרים (בית הכנסת הגדול), אינן מחייבות את המשיבה, זאת בשל בעלי הדין השונים ולא ניתן לבסס עליהן ממצא עובדתי, כנגדה, הן בשל כך שאלה לא נחתמו על ידה והן בשל כך שלא הוצגו לפניה, במהלך הבוררות ולא ניתנה לה הזדמנות הוגנת לטעון בעניינן. לפיכך, משאין חולק, כי "הטבלאות" לא הוגשו במסגרת הבוררות שבין הצדדים דנן, הגם שמדובר באותו עניין, לא ניתן לקבל את קביעת הבורר בפסק הבוררות (ס' 54), כי ניתנה למשיבה "...ההזדמנות הנאותה להפריך נתונים אלו", בהיעדר פירוט בגדרו באשר לדרכי המצאת הנתונים לידיה, אם בכלל, במסגרת ההליכים שלפניו ומכאן, כי פסק הבוררות נותר תלוי על בלימה ונדמה, כי הדברים פשוטים וברורים.
נוכח האמור, שוכנעתי במידה הדרושה, כי עובר לפסק הבוררות לא עמדו לפני הבורר ראיות מספיקות להוכחת אחריות המשיבה ושיעור הנזק הנטען ולו לכאורה. יוער, כי אין בטענת המבקש בדבר "הודאת" המשיבה (ס' 1.3 לסיכומיו), לאחריותה הנטענת בגין נזקיו כל ממש, שכן לא ניתן ללמוד מהדיון לפני הבורר ומפנייתו אליה על הודאה בחבות, לא כל שכן בנזק הנטען, מקום בו המשיבה כפרה בתביעת המבקש כמפורט בכתב הגנתה (נ/4) וכעולה מטענותיה המקדמיות לסילוק התביעה על הסף. נדמה, כי אף הבורר לא סבר כי יש לראות בטענות המשיבה מעין הודאה באחריותה לנזקי המבקש, זאת נוכח החלטתו בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית וקביעת מועדים לשמיעת הראיות ובעניין זה מקובלים עלי טענות המשיבה בתשובתה לסיכומי המבקש (סעיפים 18-22).
לשון אחר, במהלך הבוררות (בין המבקש למשיבה) לא הוגשו על-ידי המבקש (שלא כמו בהליך האחר שבינו לבין בית הכנסת הגדול), ראיות נוספות, מלבד תצהיר סתמי וכללי של המבקש, שאיננו נסמך על ראיות חיצוניות ונתונים רלוונטיים, הדרושים, בשים לב לעילת התביעה, טיבו של הנזק ושיעורו הנטען. מכאן, לא היה מקום לפסיקת הבורר לפיצויים בשיעור הנטען משלא הונחה לפניו ולו תשתית ראייתית מינימאלית לביסוס טענות המבקש ולהוכחת תביעתו. מכל המקובץ עולה כי, לא הוצגו לבורר ראיות של ממש ולו לכאורה, שיש בהן כדי לבסס במידה הדרושה, את טענותיו, הן לעניין אחריות המשיבה והן לעניין שיעור הנזק הנטען ומשכך, פסק הבוררות אינו יכול לעמוד.
למעלה מהצורך יוער, כי בחינת פסק הבוררות מעלה בעליל, שלהכרעת הבורר לא ניתנה הנמקה של ממש בניגוד להסדר הדיוני שקיבל תוקף של החלטה (וכעולה מסעיף 21.2 להסכם – נ/5) ואין בהפניה ל"טבלאות" שנזכרו שם (שלא היוו חלק מהראיות בבוררות), לבדם, כדי להוות הנמקה מספקת, משלא ניתן הסבר ופירוט מניח את הדעת, בעניינם, לרבות חישוב מפורט ומדויק של ההפסדים הנטענים.
כללם של דברים, נוכח כל האמור שוכנעתי, כי בענייננו מתקיימת עילת ביטול כקבוע בסעיף 24(4) לחוק, שכן נגרמה למשיבה פגיעה מהותית המצדיקה את ביטול פסק הבוררות (רע"א 1407/09 MICHRAZ.95 REAKTY KTD נ' משה שרם (22.6.2009)). יחד עם זאת, בשל התנהלותה הנפסדת של המשיבה במהלך הבוררות, במיוחד, נוכח מחדלה בהגשת תצהיריה (שבעקבותיו ניתן פסק הבוררות) ועמדתה בדבר סיום הליכי הבוררות אף שאלה טרם הסתיימו כדין, נחה דעתי כי יש הצדקה להטיל עליה את הוצאות הבקשות ובשיעור ההולם את התנהגותה.

סוף דברהנני מורה על ביטול פסק הבוררות. יחד עם זאת, נוכח התנהלות המשיבה עובר למתן פסק הבוררות, זו תישא בהוצאות המבקש בסך של 50,000 שקלים.
משבוטל פסק הבוררות היה על הצדדים לשוב לכאורה להתדיין לפני הבורר ואולם, לא מצאתי מקום להורות כן, הן בשל התנהלותו ועמדתו, כי אינו מעוניין בהמשך ניהול בוררות בין הצדדים והן בשל מכלול נסיבות העניין. משהסכימו הצדדים, בהסכם, על מנגנון למינוי בורר, יתבקש כב' הרב הראשי עמר למנות בורר אחר בעניינם, זאת על-פי פנייה של צד מעוניין, לרב הראשי, בצירוף העתק מפסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבוררות

 2. הבהרת פסק בוררות

 3. פסק בוררות לא מנומק

 4. סעיף 29 לחוק הבוררות

 5. בוררות בין עורכי דין

 6. סעיף 30 לחוק הבוררות

 7. בקשה לבטל פסק בוררות

 8. טעות גלויה על פני הפסק

 9. בוררות לפי הדין המהותי

 10. בקשה להארכת מועד בוררות

 11. בחירה בין שתי תניות בוררות

 12. שטר בוררות בין עובד למעביד

 13. בוררות בין קבלן למזמין עבודה

 14. בקשה לאישור פסק בוררות של רב

 15. בית דין צדק בני ברק - בוררות

 16. תניית בוררות בהסכם שפקע תוקפו

 17. נימוק פסק בוררות בניגוד להסכם

 18. התערבות בית המשפט בפסקי בוררות

 19. ביטול מכתב פיטורים במהלך בוררות

 20. הסכם בוררות בדיני עבודה קוגנטיים

 21. תוקף של פסק דין לפסק בוררות משלים

 22. בוררות בנושא פרשנות סעיפים בהסכם

 23. שימוש בעבריינים לצורך הסכמה לבוררות

 24. תקיפת הליך בוררות באמצעות תביעה אזרחית

 25. עיקולים זמניים להבטחת ביצוע פסק בוררות

 26. פסק הבוררות בהתאם לסעיף 24 לחוק הבוררות

 27. הליכי בוררות בין אחים בסכסוך שהתגלע ביניהם

 28. פסק בוררות בר תוקף או החלטת ביניים או טיוטה ?

 29. בקשת רשות ערעור על פסק הבוררות של שופט בדימוס

 30. אישור פסק דין שניתן בבית הדין הרבני האזורי מכוח הסכם בוררות שבין הצדדים

 31. ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב להכריז כי כל הליכי הבוררות בטלים מעיקרם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון