התיישנות תביעה לדמי הבראה

בצו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה נקבע (בסעיף 7(ב)) כי "עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו".

יש להבחין בין הוראה בדבר תקופת התיישנות לתביעת זכות (כדוגמת סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, תשי"א - 1951) לבין הוראה הקובעת מגבלה על פדיון הזכות לאחר סיום קשר העבודה, ואין זהות ביניהן. הוראת צו ההרחבה, הקובעת כי לאחר סיום קשר העבודה עובד זכאי לדמי הבראה בעד תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה, אינה קובעת תקופת התיישנות בת שנתיים לתביעה לדמי הבראה, אלא את היקף הזכות לפדיון דמי הבראה לאחר סיום קשר העבודה, ומגבילה אותה לדמי הבראה המגיעים לעובד בעד תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו.

בכל הנוגע להתיישנות הזכות לדמי הבראה לא נקבעה הוראה מיוחדת, ולפיכך תקופת ההתיישנות לתביעה לפדיון דמי הבראה היא תקופת ההתיישנות הרגילה, דהיינו 7 שנים. לפיכך, לנוכח העובדה שהתביעה הוגשה בטרם חלפו שבע שנים ממועד סיום קשר העבודה, התביעה לדמי הבראה, שהיא תביעה לפדיון דמי הבראה בעד השנתיים האחרונות לעבודה, לא התיישנה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון