פסיקת ריבית והצמדה
פסיקת ריבית והצמדה

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א- 1961 קובע בסעיפים 2 ו-3א כדלקמן:

הסמכות לפסוק ריבית
"2. רשות שיפוטית שפסקה לבעל דין סכום כסף, או שצוותה על ביצועו של פסק כזה, או שקבעה סכום כסף המגיע על פי חיקוק, רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסוק ריבית על אותו סכום, כולו או מקצתו".

הצמדה
"3א(א). במקום לפסוק ריבית, רשאית רשות שיפוטית, לפי שיקול דעתה, לפסוק הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית, במלואם או במקצתם".

הסעיפים הנ"ל בחוק פסיקת ריבית מגלמים את רעיון השמירה על הערך הריאלי של הכסף (ע"א 1665/05 מנוס גולוב נ' א.ר.י. מזרחי ובניו בניה והשקעות בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 13.6.10)). עקרון זה, המכונה לרוב בפסיקה "עקרון השערוך", נועד להבטיח אכיפה צודקת של החוזה תוך התאמתו למציאות הכלכלית והשגת איזון בין האינטרסים של הצדדים- מחד, ירידת ערך המטבע הטומנת בחובה ירידה בכוח הקנייה ומאידך, עליית מחיר הנכס ובפרט נכס מקרקעין (ע"א 702/80 גלפנשטיין נ' אברהם, פ"ד לז(4) 113, 123).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי הגדרת ''ריבית'' ?

 2. פסיקת ריבית והצמדה

 3. תביעה של מלווה בריבית

 4. ריבית פיגורים היטל השבחה

 5. תביעה להחזרת הלוואה בריבית

 6. הפרשי הצמדה כספי עיקול של עובד

 7. ריבית בגין עיכוב ביצוע פסק דין

 8. איזו ריבית מקובלת להיוון ל-6 שנים ?

 9. ממתי מחשבים הפרשי ההצמדה והריבית ?

 10. הצדקה כלכלית גביית ריבית פיגורים על ידי הבנקים

 11. מחלוקת בסוגיית ריבית הסכמית ושכר טרחת עורך דין

 12. שיקול דעת להפחתת ריבית פיגורים בדרישת היטל השבחה

 13. הבנק לא הסביר ללקוח כי משך שנים חויב בריבית פיגורים

 14. נטען כי אין לחייב את בהפרשי הצמדה וריבית בהיטל השבחה

 15. האם זכאי התובע לריבית ההסכמית על פי ההסכם בין הצדדים ?

 16. האם הצעה לתשלום סכום התביעה מפסיקה את מירוץ ריבית הפיגורים ?

 17. דרישה לתשלום ריבית בהתאם לסעיף 6 להסכם שבין המל"ל לבין חברות הביטוח

 18. טענה שבית המשפט קבע סכומים נומינליים ולא הוסיף להם הפרשי הצמדה וריבית כחוק

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון