צ'ק ביטחון על תנאי

מסירה של שיק לביטחון מעצם טיבה היא מסירה על תנאי וזכותו של האוחז בשיק קמה רק אם נתמלא התנאי.

"נקודת המוצא היא, כי נטל ההוכחה על מושך השיק לסתור כי השיקים נמסרו
ללא תנאי כאמור בסעיף 20(ג) לפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן: פקודת
השטרות) שכותרתו "חזקה במסירה": 'שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו
בתור מושך, או קבל או מסב, חזקה שנמסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל
עוד לא הוכח היפוכו של דבר'. לא רק שנטל ההוכחה על הטוען למסירה על תנאי,
אלא שעליו לסתור שתי חזקות העומדות לזכותו של האוחז בשטר. וכך נאמר
בע"א 205/87 ס.מ.ל. סוכנות מרכזית לביטוח בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ,
פ"ד מג(4) 681, 693 (1989): 'הטוען כי מסירת השיק הייתה על-תנאי - כאמור
בסעיף 20 הנ"ל חייב להתמודד עם שתי חזקות העומדות למי שתובע על-פי
השטר: (א) חזקת המסירה כדין, העולה מהוראותיו של סעיף 20(ג) לפקודה, לפיו
שטר שיצא מחזקתו של צד שחתם עליו בתור מושך חזקה שנמסר על-ידיו מסירה
כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר ...[ ]....(ב) החזקה כי התנאי
למימוש השטר נתקיים. חזקה זו מעוגנת בפסיקה ונובעת מחזקת התמורה
שיסודה בסעיף 29(א) לפקודה' ע"א 1794/09 אלומיניום החזקות (א.ה.) בע"מ נ'
דוד אפל.

בע"א 623/88 משה (מוקי) גולדנברג ואחר נ' המשביר המרכזי בע"מ, פ''ד מד(2) 801, 803 (1990) נקבע;
"מסירת שטר ביטחון היא מסירה על-תנאי, וזכות המחזיק בשטר ביטחון לממשו על-ידי סיחור ו/או תביעה לפירעון קמה, רק אם נתמלא התנאי. נטל הראיה מוטל על החייב השטרי להוכיח הן שהייתה מסירה על-תנאי והן שהתנאי לא התקיים".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. צ'ק אכ"מ שחזר

 3. צ'ק בנקאי מזויף

 4. תביעה על 5 צ'קים

 5. הפקדת צ'ק ביטחון

 6. צ'קים מחשבון סגור

 7. צ'ק ביטחון על תנאי

 8. הכחשת חתימה על צ'ק

 9. צ'ק חוזר חשבון מוגבל

 10. חילול צ'קים - פסק דין

 11. תביעה לביצוע צ'ק שנדחתה

 12. צ'ק אכמ שהופקד פעם שנייה

 13. התחייבות אישית לשלם צ'קים

 14. תביעה בגין אישור צ'ק גנוב

 15. תביעה בנושא צ'ק למוטב בלבד

 16. טעות בפרטים מודפסים על צ'ק

 17. תביעה של הבנק בגין צ'ק שבוטל

 18. אחריות הבנק על זיוף חתימה על צ'ק

 19. צ'ק דחוי שחזר - תשלום עבור סחורה

 20. זכרון דברים למכירת בית - ביטול צ'ק

 21. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע צ'ק

 22. מסירת צ'קים תחת אילוץ של מרמה וסחיטה

 23. תביעת רשלנות נגד בנק בגין כיבוד צ'קים

 24. בקשה לביצוע שטר נגד חברה שחתמה על צ'ק

 25. כתיבת סכום גבוה יותר ממה שסוכם בצ'ק פתוח

 26. תביעה נגד בנק בגין הפקדת צ'קים למוטב בלבד

 27. דחיית בקשה למתן רשות להתגונן כנגד פירעון צ'ק

 28. שטר לפרעון - חובה לנסות להפקיד צ'ק בבנק לפני הגשת תביעה

 29. ביטול צ'ק שניתן לאיש מקצוע ש''נעלם'' בלי לסיים את העבודה

 30. פיצוי בגין עגמת נפש שנגרמה בגין הפקדת צ'קים בניגוד לסיכום

 31. פירעון צ'ק ע''י יו''ר הרשות לבקרת תקציבים בהתאחדות לכדורגל

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון