צירוף בעל מניות שאינו חתום על הסכם הבוררות

השופט ג'ובראן פסק ברע"א 1158/04 א.מ. השבחת נכסים בע"מ נ' רם דר חברה לבנין בע"מ (19.6.05) כדלקמן:

בורר מוסמך לצרף להליך הבוררות בעל מניות בחברה שאינו חתום על הסכם הבוררות, וזאת מכוח הסכמת החברה והיותה צד להסכם הבוררות.
 
הרמת מסך כרוכה בהתעלמותו של בית המשפט מן ההפרדה שבין ישותם המשפטית של בעלי המניות לבין ישותה של החברה, ומשמעותה של הרמת המסך היא הרחבת מעגל היריבויות (ראו א' חביב-סגל, דיני חברות- לאחר חוק החברות החדש, כרך א' עמ' 245 (להלן: א' חביב- סגל)). על-כן, החלטת הבוררת לצרף בעל מניות בחברה להליך בוררות המתנהל כנגד החברה, על-אף שבעל המניות איננו צד להליך הבוררות, הינה בגדר הרמת מסך ההתאגדות של החברה.

כדי 'להרים את המסך' ולראות בחובות התאגיד חובות בעלי המניות שבו, צריך לבסס תשתית עובדתית, שתצדיק הרמת מסך כזו (ראו ע"א 253/82 ד"ר דן חושי ואח' נ' הטכניון ואח', פ"ד לח (1) 640, 643). ביסוס תשתית עובדתית זו תיעשה על-ידי בית-המשפט או הבורר שבפניו מתנהל ההליך כנגד התאגיד, ואשר במסגרת הליך זה, נתבקשה הרמת המסך. על-כן, צדק בית-המשפט המחוזי עת החזיר את הדיון לבוררתעל-מנת שתדון בטענות העובדתיות והמשפטיות של בן שמחון ויתר בעלי המניות בחברות המתדיינות, וכן לבירור ושמיעת ראיות הצדדים.

הרמת המסך מיועדת למטרה אחת, לא לאפשר לבעלי המניות שצריכים להיות קשורים בבוררות, להתחמק מכך בטענות פורמליסטיות, של העדר חתימותיהם על הסכם הבוררות, ובאי-היותם צד להליך הבוררות מלכתחילה (ראו סמדר אוטולנגי, בוררות - דין וניהול, מהדורה שלישית, עמ' 51). על-כן, אם תשתכנע הבוררת, כי לאור הראיות והעובדות יש מקום להרמת מסך, מוסמכת היא לצרף את בעלי המניות להליך הבוררות, אף שאלה לא חתומים על הסכם הבוררות ואינם צד להליך".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קיפוח בעל מניות

 2. רכישת מניות בכפיה

 3. הקצאת מניות בחברה

 4. מה זה מידע פנים ?

 5. תוקף מסמך התחייבות

 6. מה זה בעלי מניות ?

 7. פטירת בעל מניות בחברה

 8. פרשנות הסכם בעלי מניות

 9. הסכם אופציה לרכוש מניות

 10. זכויות נלוות למניות הנהלה

 11. תביעה בגין אי הקצאת מניות

 12. ביטול אגרות חוב להמרה

 13. חיוב בעל מניות בחובות חברה

 14. הסכם העברת מניות - פסק דין

 15. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

 16. סעיף אי תחרות בהסכם מכר מניות

 17. רשלנות עקב אי רישום בעלי מניות

 18. זכות העובד לממש אופציות למניות

 19. תביעה בין אחים בעלי מניות בחברה

 20. בקשה לאישור רכישה עצמית של מניות

 21. הפחתת שכר בתמורה לאופציות ומניות

 22. תנאי סף במכרז של בעל מניות בחברה

 23. התיישנות תביעה לביטול הקצאת מניות

 24. ערבות אישית של בעל מניות לחוב חברה

 25. תביעות הדדיות בין בעלי מניות בחברה

 26. בקשת רשות ערעור על העברת מניות בעלים

 27. בעלות על מניות הרשומות אצל רשם החברות

 28. פניה לבית המשפט למניעת קיפוח בעל מניות

 29. ביטול הסכם למכירת מניות באיגוד מקרקעין

 30. תביעה כספית אשר עניינה תמורה בעסקת מניות

 31. צירוף בעל מניות שאינו חתום על הסכם הבוררות

 32. רשות ערעור על פסק בוררות העברת מניות בעלים

 33. מכר המניות בגדרם של שני ההסכמים ייצג מכר זכויות במקרקעין

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון