קיום תנאי בשטר

בעניין הטענה באשר לקיומו של תנאי בעסקת היסוד שבבסיס השטר, מבהיר פרופ' לרנר בספרו ש.לרנר דיני שטרות, מהדורה שניה, התשס"ז-2007, עמ' 310.
"כאשר המושך נתבע לפרוע את השטר, הוא רשאי להתגונן בטענה כי חיובו תלוי במילוי תנאי שלא קוים או שטרם קוים. הנתבע רשאי להוכיח בראיות בעל פה כי התלווה תנאי כלשהו לחיוב השטרי. לעניין זה, השטר הוא ככל חוזה, שם נתבע עשוי לטעון כי התחייבות מסוימת שלו מותנית בקרות אירוע כלשהו, ואם זה לא התקיים – הוא משוחרר מקיום ההתחייבות...".

ועוד: "לא הלשון שננקטה היא השיקול המכריע בדבר מטרת המסירה, אלא כוונת הצדדים המסתתרת מאחוריה... ההחלטה אם שטר מסוים הוא שטר לביטחון או שטר למשמרת, אינה תלויה בלעדית בכינויו בפי הצדדים, אלא במהותו של ההסכם." (לרנר, 312-313).


לתובע השטרי עומדת חזקת התמורה הקבועה בסעיף 29(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש], שלפיה: "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך".

לפיכך, הטוען להעדר תמורה או לכשלונה - עליו מוטל נטל ההוכחה.
ראו בעניין זה דברי לרנר:
"לזכות נפרע האוחז בשטר עומדת חזקת התמורה שבסעיף 29(א) לפקודה. על פי הפרשנות המקובלת, חזקה זו מניחה הנחה כפולה: כי הוסכם מלכתחילה על מתן תמורה כנגד השטר, וכי תמורה זו ניתנה בפועל, ומקבל השטר קיים את חלקו בהסכם. משום כך, רובץ הנטל על המושך להוכיח כי התמורה נכשלה... אם הרים המושך את נטל ההוכחה כאמור, תעמוד לו ההגנה ותביעתו של האוחז תידחה" (לרנר, עמ' 291-292).
(כן ראו: בע"מ 2126/09 פלוני נ' פלונית ( 3.9.09); ע"א 562/88 אהרון בן אריה נ' יוסף סופר, פ"ד מה(1) 647).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היסב מגביל

 2. חזקת התמורה

 3. הצגה לפרעון

 4. קיום תנאי בשטר

 5. מושך נמשך נפרע

 6. התיישנות של שטר

 7. בעלות על שטר מטען

 8. צדדים קרובים לשטר

 9. העברת שטר ללא היסב

 10. שטר ללא תאריך פירעון

 11. סעיף 29 לפקודת השטרות

 12. אין תוקף לשטר שלא נמסר

 13. נטל ההוכחה בדיני שטרות

 14. חתימה על שטר בשם החברה

 15. נטל ההוכחה בתביעה שטרית

 16. הכחשת חתימה על שטר ביטחון

 17. שטרות שנכתבו ללא הרשאה בסכום השטר

 18. סעיף 96 לפקודת השטרות - התיישנות שטר

 19. חזקת המסירה - סעיף 20(ג) לפקודת השטרות

 20. בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה

 21. טענות חוזיות כנגד השטרות לעניין עסקת היסוד

 22. הנתבעת טענה שנפל פגם בעסקת היסוד וכי לא קבלה כל תמורה בגינה

 23. חתימה על שטר היא תנאי להטלת חבות שטרית (סעיף 22(א) לפקודת השטרות)

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון