ביטול החלטת ועדת המכרזים

דוגמא לפסק דין בנושא ביטול החלטת ועדת המכרזים:

1. ביום 23.4.2013 עתרה העותרת לביטול החלטה של ועדת המכרזים של המשיבה 1, שעניינהּ "קביעת הזוכות במכרז פומבי מס' 9/12 להחזקה כוללת לעבודות שוטפות מרחביות". עוד ביקשה העותרת לקבוע, כי הצעתן של משיבות 2 ו-3 באותו מכרז "אינה עומדת בתנאֵי הסף", כך שיש לבטל את החלטת ועדת המכרזים על הזכייה של כל אחת ממשיבות אלה במכרז הנדון.

2. ועדת המכרזים החליטה על הזוכות במכרז בישיבה מיום 5.2.2013. הודעה על החלטת הוועדה והזוכות שנקבעו במכרז, נמסרה לעותרת במכתב מתאריך 7.2.2013. אין מחלוקת בין בעלות-הדין, שאם המועד הקובע להגשת העתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים הוא מועד מסירת המכתב הנ"ל לעותרת, כי אז לוקה העתירה בשיהוי בשל חלוֹף התקופה הקבועה בתקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000.

3. לאחר קבּלת ההודעה בדבר הזוכות במכרז, פנתה העותרת מספר פעמים לבעלת המכרז, וּביקשה להביא בפניה נתונים עוּבדתיים שיביאו לתוצאה שונה בעניין קביעת הזוכות במכרז. בעלת המכרז מסרה מידע נוסף לבאי-כוח העותרת, וכן צוין, שוועדת המכרזים תדון בשאלות הנוספות שהעלתה העותרת בישיבה ביום 21.4.2013. בשום שלב לא נעתרה בעלת המכרז לבקשות העותרת שלא להמשיך בהליכים ליישׂוּם החלטת ועדת המכרזים מיום 5.2.2013.

4. העותרת אומרת, שבסמוך ליום 21.4.2013, הבינה ממכתבים של מנהלת מחלקת מכרזים של המשיבה 1 (שהגיעו לידיעתה בדרכּי עקיפין), כי לפניותיה לוועדת המכרזים אין, למעשה, סיכוי, וּמכֵּיוון שכּך, הגישה את העתירה הנוכחית עוד בטרם הובאו לידיעתה תוצאות ישיבת ועדת המכרזים מיום 21.4.2013. מכֹּל מקום, טוענת העותרת, כי בשלב הנוכחי ידועה כבר ההחלטה הנוספת של ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, וּמכאן שראוי שבית-המשפט יקיים ביקורת שיפוטית לגבי אותה החלטה במסגרת עתירתה הנוכחית.
לשון אחר: העותרת טוענת, כי היא זכאית לתקוף את החלטת ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, הגם שבמועד הגשת העתירה לא ידעה את דבר ההחלטה האמורה ותוֹכנהּ לא נכלל בכתב-העתירה או בנספחיה.

5. החלטת ועדת המכרזים ניתנה ביום 5.2.2013. המועד לתקיפת החלטה זו הוא בתוך 45 יום מיום ההודעה על ההחלטה, דהיינו, מיום 7.2.2013. מועד זה חלף ביום בו הוגשה העתירה הנוכחית, ולכן בדין טענו המשיבות 1-3 כי יש לדחות את העתירה מחמת שיהוי סטטוטורי.

6. טענת העותרת, כי היא זכאית לתקוף את החלטת ועדת המכרזים מיום 21.4.2013, במסגרת הנוכחית, אינה יכולה להתקבל. כתב-העתירה אינו כולל טענות ספציפיות כנגד החלטתה המאוחרת של ועדת המכרזים, והעובדה שטענות אלה מועלות לראשונה בתשובתה של העותרת לתגובות המשיבות כאן, אינה יכולה להוות תחליף. בצדק טען בא-כוח המשיבה 2, כי בכך נשללה זכוּתה של המשיבה 2 להגיב באופן ענייני על הטענות נגד אחת הזוכות במכרז, הכּלוּלות בתשובה מטעם העותרת לתגובות.

7. תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) קובעות הן לוח-זמנים מסודר להגשת עתירות המבקשות ביקורת שיפוטית לגבי החלטות מינהליות, לרבות החלטות של ועדות מכרזים; והן מקפידות התקנות על כך שבית-המשפט יבחן את ההחלטות הרלוונטיוֹת רק לאחר הינתנן, ולא מראש. העותרת החמיצה את המועד לתקוף את החלטתה הראשונה של ועדת המכרזים, והיא אינה יכולה להישמע היום בעתירה שהוגשה קודם שהחלטתה השנייה של וַעדת המכרזים הייתה בידיה.
8. בשׂים לב לשיקולים דלעיל, אני דוחה את העתירה מחמת שיהוי, לפי תקנה 3(ב) לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000.
אני מחייב את העותרת לשלם לכל אחת מהמשיבות 1, 2 ו-3 את הוצאות המשפט בעתירה וכן שכר-טרחת עו"ד, בסך 40,000 (ארבעים אלף) ₪, להיום (לכל אחת).
אין צו בדבר הוצאות בין יתר בעלי-הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה מכרז ?

 2. מכרז שיקום כביש

 3. ביטול מכרז חוזר

 4. מכרז התפלת מי ים

 5. מכרז שירותי גניזה

 6. מכירת קרקע ללא מכרז

 7. הצעה לא חתומה במכרז

 8. תקיפת תנאים במכרזים

 9. סטייה מתנאי סף במכרז

 10. פסילת תנאי סף במכרז

 11. הפליה מחמת גיל במכרז

 12. פגם טכני בהצעה במכרז

 13. ניסיון כתנאי סף במכרז

 14. טעות סופר בהצעה למכרז

 15. איחור בהגשת הצעה למכרז

 16. שיקול דעת ועדת המכרזים

 17. עתירה לתיקון תנאי מכרז

 18. פגמים בניהול הליך המכרז

 19. עתירה לביטול זכיה במכרז

 20. צו מניעה נגד הליכי מכרז

 21. עתירה לעיין במסמכי מכרז

 22. עתירה לפסילת מכרז פומבי

 23. ביטול זכיה במכרז בהגרלה

 24. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 25. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 26. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 27. איחור של דקות בהצעה למכרז

 28. קבלת עתירה על זכיה במכרז

 29. ייצוג הולם בוועדת המכרזים

 30. אי תשלום דמי השתתפות במכרז

 31. פסילת הצעה גבוהה מדי במכרז

 32. מכרז שלטי חוצות של העירייה

 33. מכרז לבחירת ראש מינהל חינוך

 34. ביטול זכיה במכרז העדר שימוע

 35. אובדן רווחים עקב ביטול מכרז

 36. פרשנות תנאי מכרז לטובת המציע

 37. ביטול אי הכרזה על זוכה במכרז

 38. הפרת חוזה להגשת מועמדות למכרז

 39. פיצויי קיום עקב אי זכיה במכרז

 40. ביטול זכייה במכרז לחכירת מגרש

 41. פסילת ההצעה הזולה ביותר במכרז

 42. מכרז עבודות ניקיון נחל הירקון

 43. סמכות בית המשפט בענייני מכרזים

 44. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. מכרז לביצוע עבודות פיתוח וגינון

 46. עתירה לפסילת זכיה של חברה במכרז

 47. עתירה לביטול זכיה במכרז שהתקבלה

 48. פסילת הצעה במכרז בגין פגם בערבות

 49. עתירה נגד זכיית גולן טלקום במכרז

 50. מכרז הקמה ותחזוקה של מערכות מידע

 51. איסור השתתפות במכרז פנימי בעירייה

 52. שינוי תנאי המכרז לאחר עיון בהצעות

 53. מכרז לאספקה והתקנה של מערכת מיגון

 54. נזקים כספיים בגין הסתמכות על מכרז

 55. עתירה לבית המשפט לקביעת הזוכה במכרז

 56. רשלנות מקצועית עורך דין דיני מכרזים

 57. החלטת ועדת המכרזים לפסול הצעה במכרז

 58. קבלת מידע על מכרז לפי חוק חופש המידע

 59. פיצוי על נזקים עקב שלילת זכייה במכרז

 60. שינויים בתנאי המכרז עילה לביטול מכרז

 61. עתירה נגד כל תהליך קבלת ההחלטות במכרז

 62. מחזיק במקרקעין מעל עשר שנים פטור ממכרז

 63. סמכות ועדת המכרזים לפסול הצעות גבוהות

 64. ביקורת שיפוטית על החלטות ועדת המכרזים

 65. מכרז לאספקת ארוחות מוכנות לילדי צהרונים

 66. פסילת מכרז בגלל הצעות חלופיות של הזוכה

 67. עיכוב ביצוע פסק דין המורה על ביטול מכרז

 68. שינוי תנאי המכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 69. דחיית עתירה לביטול זכייה במכרז עם פגמים

 70. חישוב שווי של נכסי גופים מוסדיים - מכרז

 71. ועדת המכרזים פנתה לקבל חוות דעת מקצועית

 72. ביטול החלטת ועדת המכרזים של ביטוח לאומי

 73. מכרז אספקת, התקנת ותחזוקת מערכות ממוחשבות

 74. צו זמני למניעת התקשרות לביצוע עבודות במכרז

 75. בקשה לביטול החלטת ועדת המכרזים של העירייה

 76. מכרז למכירת מגרש להקמת מבנים למגורים ולמסחר

 77. היכרות בין חבר ועדת המכרזים לבין מתמודד במכרז

 78. בקשה כי בית המשפט יורה על הקפאת כל הליכי המכרז

 79. טענת פגמים בקבלת החלטת ועדת המכרזים שבחנה הצעות

 80. פיצויים לקבלן עקב עיכוב בביצוע עבודה במסגרת מכרז

 81. האם הזוכה במכרז עמדה בדרישות הניסיון שבתנאי סף ?

 82. סמכות בית המשפט לעניינים מנהליים - מכרז קבלת אדם לעבודה

 83. אי התאמה בין הסכום במכרז שננקב במילים לבין הסכום במספרים

 84. עתירה להורות על ביטול זכיה במכרז לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת

 85. נטען כי המכרז שפורסם הינו מכרז פסול, אשר "נתפר" לצורך זכיה

 86. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פגעה בשוויון בין המציעים ודינה בטלות

 87. ההקפדה על עמידה בתנאי הסף נועדה לשמור על השוויון ועל טוהר המידות

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון