זכויות עובד במלון

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא זכויות עובד במלון:

1. התובע הגיש תביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות.

2. התובע עבד כחשמלאי במלון "הנסיכה" באילת, שהיה בבעלות הנתבעת בתקופה הרלוונטית לתביעה.

3. התובע עבד מ-2/7/200 – 1/2/2010.

4. על יחסי העבודה שבין הצדדים חלים ההסכמים הקיבוציים בענף המלונאות וצווי ההרחבה (להלן: "ההסכם הקיבוצי").

5. התובע טען בתביעתו ובתצהירו כי במשך תקופת עבודתו לא שולמו לו רכיבי שכר וזכויות סוציאליות רבים, כאמור בסעיף 26 לכתב התביעה ואשר ששיעורם הכולל היה 59,949.26 ₪.

6. התובע צרף חוות דעת של חשב השכר, אשר ארז, לתמיכה בחישוביו.

7. במועד שנקבע לשמיעת הוכחות בתיק, הגיעו הצדדים להסדר דיוני לפיו בית דין יתן פסק דין לפשרה על פי כל חומר הראיות שבתיק בשלושת הרכיבים שבכתב התביעה והם: זכות התובע לפדיון חופשה לפי ע"ע 1144/04 (פסק דין מרחיב), תמורת חג והפרשי פיצויי פיטורים. סוכם כי בית הדין ינמק הפשרה באופן כללי.

סוכם כי פסק הדין בשלושת הרכיבים הנ"ל יהיה בו משום סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות התובע נגד הנתבעת בין תקופת עבודתו וסיומה, היינו לכל רכיבי התביעה הנוספים (החלטה מיום 30/4/2012).

8. כאמור מי מהמצהירים לא נחקר והצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב, לעניין הרכיבים נשוא פסק הדין לפשרה.

ההכרעה:

זכויות התובע לחופשה לפי ע"ע 1144/04 (פס"ד מרחיב)

9. בחודש ספטמבר 2007 שולם בשכרו של התובע סך של 8,914.6 בגין פדיון 39 ימי חופשה (נספח ב' לכתב התביעה).

10. הנתבעת טוענת כי תשלום זה על חשבון ימי חופשה במהלך עבודתו של התובע היה על פי בקשתו המפורשת של התובע מ-9/07 על חשבון החזר הלוואה שנטל מאת הנתבעת בחודש מרץ 2007 בסך של 15,000 ₪. בהתאם להסכם ההלוואה שנחתם בין הצדדים (נספח א' לסיכומי הנתבעת). כאמור, בחודש ספטמבר 2007 ביקש התובע לפדות חלק מימי החופשה שנצברו לזכותו ובאמצעותם להחזיר את חלק הארי של ההלוואה ואת יתרת ההלוואה ביקש להחזיר באמצעות ניכויים חודשיים משכר עבודתו, כפי שסוכם ונהגו הצדדים עד כה.

11. הנתבעת צרפה את בקשתו של התובע לניכוי סך של 8,000 ₪ על חשבון סכום הלוואה (נספח ב' לסיכום טענותיה) וטענה כי פעלה על פי בקשתו.

12. לגרסת הנתבעת הגשת תביעה כעבור 3 שנים לשלם את פדיון החופשה בסך של 8,914.60 ₪ שכבר שולם לתובע בעבר כשהוא נסמך על האמור בפסק דין מרחיב (ע"ע 1144/04 אברהם מרחיב – מוקד אמון סביון (1981) בע"מ, מיום 21/12/06). הינה תביעה שבחוסר תום לב, ובכל מקרה אין להחיל את הלכת פסק דין מרחיב בעניינו שכן עובדות המקרה אינן זהות.

13. נטען מפי הנתבעת כי אין מדובר בתובע שקבל דרך קבע פדיון חופשה במהלך עבודתו למרות שלא יצא לחופשה בפועל אלא במהלך עבודתו ניצל ימי חופשה ששולמו לו מעת לעת, על פי תלושי השכר שצרפה לסכום טענותיה (נספח ג'). נטען כי המקרה הנדון בפנינו הוא מקרה חריג, חד פעמי שאינו מהווה נוהג בנתבעת, כאשר הנתבעת נענתה לבקשת התובע ופדתה חלק מימי חופשתו ע"ח החזר הלוואה שנטל.

14. לפיכך טוענת הנתבעת כי אין לזכותו בסכום הנ"ל פעם נוספת לחלופין נטען כי אם תביעתו של התובע תתקבל, כי אז על התובע להשיב לנתבעת את סכום הלוואה שניתנה לו בתוספת ריבית והצמדה על פי דין נכון למועד התשלום בפועל. (סעיף 23 לתצהיר של חנן עמוס, מנהל הכספים בנתבעת).

15. התובע תומך גרסתו על האמור בפסק דין מרחיב לפיו "מעביד המשלם לעובד "פדיון חופשה" בתוך תקופת העבודה, במקום להעניק אותה לו בעין, גם בהסכמת העובד ואפילו על פי דרישתו, עלול להסתכן בתשלום כפול".

לפיכך טוען התובע כי לאור פסק דין מרחיב ותכלית חוק חופשה שנתית יש לשלם לתובע פדיון החופשה הנ"ל.

16. לאחר עיון בטענות הצדדים אנו בדעה כי אין לזכות התובע בפדיון החופשה שתבע בתביעתו. יצוין כי הוכח מפי הנתבעת כי פעלה לפי הוראות התובע. התובע לא הכחיש בתביעתו או בתצהירו את העובדות שפורטו על ידי הנתבעת, כי בקש לנכות משכרו סך של 8,000 ₪ לפי הנספח שצורף על ידי הנתבעת. כל שטען בכתבי טענותיו הן טענות משפטיות. התובע גם לא מחה או הלין על הניכוי משכרו ב-9/07.

17. כאשר לא נסתרו העובדות שטענה להן הנתבעת, וכאשר לא הוכח כי הנתבעת נהגה לשלם לתובע מידי חודש פדיון חופשה כאשר לא ניצל בפועל הימים, אלא מדובר במקרה חד פעמי, אין לקבוע כי במקרה שלפנינו יש להחיל את הלכת מרחיב ואין זה המקרה שבו יש לחייב הנתבע בתשלום פדיון חופשה פעם נוספת. טיעוני הנתבעת בסיכום טענותיה הוכחו ומקובלים עלינו בנסיבות המקרה דנן.

18. למותר לציין כי אם היתה מתקבלת תביעת התובע, כי אז היתה הנתבעת זכאית להשבת הסכום הנ"ל מאת התובע כפי שטענה ולו באופן חלופי.

19. לפיכך הבקשה לתשלום פדיון חופשה נדחית.

התביעה לתמורת חג
20. התובע תובע תמורת חג בסך של 6,449.16 ₪ על פי הוראת סעיף 20 להסכם הקיבוצי בענף המלונאות, בו נקבע כי:

"כל העובדים לאחר 6 חודשי עבודה יקבלו תשלום מלא בעד חופשה של 10 ימי חג... "

21. כן טוען התובע כי זכאי לתמורת חג אם עבד בחג או לא, וזאת לאור הוראת סעיף 21 להסכם הקיבוצי.

22. התובע טוען כי זכאותו לקבלת תמורת חג נובעת גם מסעיף 7 לצו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה במשק מחודש יולי 2000, לפיו "עובד לאחר שלושה חודשי עבודה... יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור 9 ימי חג..." (נספח ג' לסיכום טענותיו).

23. התובע מסכם וטוען כי המשמעות של הקביעות הנ"ל, כי יש לשלם לעובד יומי – כדוגמת התובע – עבור יום חג תשלום של 100% בין אם עבד בחג ובין אם לא עבד.

24. התובע מפנה לפסיקת בין דין זה בסוגיה זו.

25. הנתבעת חולקת על זכאות התובע ועל חישוביו של מר ארז וטוענת כי הינם שגויים. כן נטעם כי תביעת התובע התיישנה בכל הנוגע לתקופה שקדמה ל – 8/6/03.

26. לגופו של עניין נטען כי התובע הועסק כעובד חודשי ולפיכך אינו זכאי ממילא במעמדו זה לדמי חגים.

27. הנתבעת מפנה בכתב טענותיה לרבות בסכומיה לדו"חות הנוכחות של התובע, כי קיבל מלוא התמורה עבור ימי החג בהם עבד, וטענה כי אינו זכאי לתשלום נוסף בגין אותם ימים ( ס' 24 לסכום טענותיה).

28. כעקרון, נועדו דמי חג לפצות עובד יומי שאינו עובד ביום החג ואינו מקבל כל תמורה עבורו ו"צו ההרחבה בא להשוות את העובדים היומיים לעובדים החודשיים המקבלים תמורה עבור ימי חג בהם לא עבדו. הרציונל העובד מאחורי תשלום דמי חגים אלו הוא, שהעובדים יזכו במנוחה בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך". (ראה: ע"ע 300360/98 נחום צמח – ש.א.ש קרל זינגר צפון (1986) בע"מ).

29. כאמור, עובדים חודשיים אינם זקוקים כלל לתניה זו בהסכם הקיבוצי העוסקת בימי חגים, מאחר שהם ממילא מקבלים שכר עבור ימים אלה מעצם הגדרת מסגרת עבודתם כעובדים חודשיים. כלומר, כאשר עובד חודשי עובד פחות ימים בשל ימי חג, הוא לא יקבל שכר מופחת בשל כך.

30. בסעיף 20 ל"הסכם הקיבוצי" נקבע, כי "כל העובדים הקבועים יקבלו תשלום מלא בעד חופשה של 9 ימים גם אם ימי חג אלה חלים בשבת (מספר הימים הופחת מ-10 ל-9 בהסכם מיום 14/3/99) ("הסכמים קיבוציים מאת משה פסטרנק / כרך 1 פרק 12.4.2 עמ' 22 ב' הערת שוליים 67).

31. על פי הוראת סעיף 20 להסכם הקיבוצי בענף המלונאות אין כל הגבלה בהסכם הקובע כי תשלום תמורת חג ישולם רק לעובד שאינו עובד בפועל.

32. ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לתנאי שכר במשק הפרטי שנחתם בין לשכת התאום של הארגוניים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל האגף לאיגוד מקצועי ביום ח' בשבט התשנ"ח (9/1/95), לרבות צו ההרחבה שניתן מכוח הסכם שנכנס לתוקפו החל מ-1/7/2000 דנים, בין היתר, בזכאות עובד יומי לקבלת דמי חגים.

33. אנו סבורים, כי גם מ-2/02 זכאי עובד החל עליו ההסכם הקיבוצי לדמי חגים אם עבר בפועל בחג או לאו מכוח צו ההרחבה של הסכם המסגרת לעניין קיצור שעות העובדה השבועיות, דמי חגים וימי אבל (פורסם בי"פ 4462 תשנ"ז (1/12/96) עמ' 707.

ברישא לצו זה, נקבע כי הוראותיו חלו :"על על העובדים והמעבידים בישראל, בענפי העבודה המפורטים בתוספת השניה, למעט עובדים שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם..." (ענף המלונאות מופיע בתוספת).

באותו הסכם נקבע בסעיף 7 (א) כי דמי החגים ישולמו לעובד לאחר 3 חודשי עבודה.

על כן משנקבע מפורשות בצו ההרחבה, כי הוראותיו יחולו על כל העובדים והמעבידים במשק, למעט אם נקבעו הוראות עדיפות בהסכמים קיבוציים, הרי שהוראות הצו גוברות על כל הסכם קיבוצי בו קיימת הוראה הגורעת מהצו.

34. במקרה שלפנינו הנתבעת טוענת הדגישה כי מדובר בעובד בשכר חודשי וטענה כי ודי בכך לדחות תביעתו.

35. מעיון בתלושי השכר של התובע עולה כי אכן לתובע שולם שכר יסוד חודשי אך לא ניתן לומר בברור כי מדובר בשכר חודשי ששולם, ללא קשר לימי עבודה בפועל או כי מדובר בשכר חודשי קבוע. מי מהצדדים לא הצהיר או העיד בפנינו בסוגיה זו. הצדדים רק טענו למעמדו של התובע, הנתבעת – עובד בשכר חודשי והתובע – עובד בשכר יומי.

36. בנסיבות אלה, כאשר לא הוכח לשביעות רצוננו כי מדובר בעובד חודשי, כאשר הוכח לאור הוראת סע' 20 להסכם הקיבוצי בגין חלק מתקופת עבודתו של התובע שולמו לתובע דמי חגים (מ-4/07) לפי חוות הדעת של אשר ארז, ובשים לב לתקופת ההתיישנות שנטענה מפי הנתבעת אנו בדעה כי יש לפסוק לתובע בפשרה דמי חגים בסך של 3,000 ₪.

השלמת פיצויי פיטורים
37. התובע תובע השלמת פיצויי פיטורים בגין שלושה רכיבי שכר:

א. שעות עודפות.
ב. תוספת אילת מיוחדת.
ג. תוספת דיור.

38. התובע לא הפנה בכתבי טענותיו לכל עדות או ראיה ממנה ניתן להסיק כי התוספות אשר מבקש לכלול בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים, נכללות בהסכם הקיבוצי, אם כי יש לראותם כחלק מהשכר הקובע לציון חישוב פיצויי פיטורים.

39. כמו כן לא הוכח מפי התובע כי התוספת הנ"ל נכללו במשכורת הכוללת, לצורך הפרשות לקופת גמל, על פי הוראת ההסכם הקיבוצי שהיה בתוקף..

40. גם בהסכם הקיבוצי האחרון מיום 23/12/10 נקבע כי המשכורת הכוללת הינה שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית, תוספת יוקר ותוספת אילת או ים המלח.

41. באשר להכללת תוספת בשכר הקובע לפיצויי פיטורים - נטל השכנוע, כי תשלום מסוים המכונה "תוספת" מהווה חלק בלתי נפרד של שכר העבודה חל על העובד (ע"ע 300327/98 אתקה בע"מ נ' דוד רטר (לא פורסם). המבחן לצורך הקביעה אם "תוספת" הינה חלק מהמשכורת היא, לבחון אם תשלום אותה "תוספת" מותנה בתנאי, כך שאם אין מתקיים התנאי או שהוא משתנה, מתבטל התשלום (דב"ע מב/44-3 גולדברג עיריית בת ים, פד"ע יג 338). ככלל, רכיב שכר שאינו מותנה בהתקיימות תנאי או גורם מיוחד, הוא חלק אינטגראלי של השכר לצורך חישוב פיצוי הפיטורים, לא כותרתה של "התוספת" תקבע אם הינה "תוספת" או חלק משכר היסוד לעניין פיצויי פיטורים, אלא מהות התוספת (דב"ע לה/8-3 מקורות חברת המים בע"מ נ' צבי מרקוביץ פד"ע ו' 125 בעמ' 136; דב"ע מב/44-3 רות גולדברג נ' עיריית בת ים פד"ע יג 338; דב"ע מג 2-4 ההסתדרות הכללית נ' מדינת ישראל פד"ע טז 169; ע"ע 300370/98 אברהם זבדי נ' איי.די.אי טכנולוגית בע"מ פד"ע לז 201).

קביעת מהותו של רכיב היא שאלה שבעובדה ועל הטוען שהוא פיקטיבי נטל הראיה וההוכחה (ע"ע 300124/08 משה אהרונוביץ נ' ערוגות מושב עובדים (לא פורסם)). רכיב השכר שלא הובהר מה מהותו, לא ייחשב כחלק מהשכר לעניין חישוב פיצויי פיטורים.

42. במקרה שלפנינו אין מחלוקת, כי על התובע מוטל הנטל להוכיח טענתו.

43. לעניין שעות עודפות – התובע מפנה לפסיקת בית דין זה שקבע כי השכר הקובע לעניין חישוב פיצויי פיטורים יש לחשב לפי 186 שעות, היום והשעות שבין 176 שעות חודשיות ל-186 שעות חודשיות הן שעות עודפות. ההסבר לקביעה זו של בית הדין פורט בפסק הדין, שניתן בתיק ד"מ 3156/05 בן נאים – מלון מרידיאן בע"מ (מיום 16/5/07).

44. הנתבעת חולקת על גרסת התובע וטוענת כי באותו פסק דין דובר על עובד שעתי אילו במקרה שלפנינו מדובר בעובד בשכר חודשי ובכל מקרה התובע טוען כי שכרו היה עובד בשכר יומי (ס' 29 לסכום טענות הנתבעת).

45. כן נטען כי כל הרכיבים שטוען להם התובע אינם כלולים בחלק מהמשכורת הכוללת של התובע על פי הוראות ההסכם הקיבוצי בענף המלונאות ואו בתקנה 1 לתקנות פיצויי פיטורים. (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד – 1964.

46. באשר לשעות העודפות נטען, כי מדובר בשעות ששולמו לתובע בשיעור משתנה בהתאם לעבודתו בפועל. אין הוראה בהסכם הקיבוצי או בהסכם אישי כלשהו כי הן כלולות בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים ותשלומם דומה לתשלום בגין שעות נוספות, היינו מותנה בעבודה בפועל.

47. אנו בדעה כי העובדה שמכסת שעות התקן הקבועה בהסכם הקיבוצי בענף המלונאות הוא 176 שעות, ומכסת השעות על פי הוראות צו ההרחבה בעניין קיצור שעות העבודה הוא 186 שעות. אין בה כדי לקבוע כי הגמול שקבל התובע במהלך עבודתו עבור שעות עודפות בשיעור 100% הופכות את שיעורן לחלק משכרו הרגיל לצרוך חישוב פיצויי פיטורים.

48. לפיכך אין לראות ברכיב הנ"ל כחלק מהשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורים.

49. תוספת אילת מיוחדת - מטיעוני הנתבעת עולה כי מדובר למעשה בהטבת שכר ששולמה לעובדי הנתבעת לרבות התובע משנת 2003 כמחווה לאחר שהטבת זיכוי במס בשיעור 10% בוטלה. כתוצאה מביטול ההטבה שכר העובדים בשיעור נטו נפגע ועל מנת למנוע זאת, הנתבעת מבלי שהיתה מחויבת לעשות את על פי מקור משפטי כלשהו, החליטה לשפר תנאי העסקתם של העובדים בדרגות מסוימות והחליטה להוסיף לשכרם הטבה מיוחדת, כך ששכר הברוטו שלהם יעלה, ושכרם נטו לא יופחת לאחר ביטול ההטבה.

50. מאחר ועל פי גרסת הנתבעת מדובר בהטבת שכר לדרגים שונים ולא הוכח כי היתה מותנת בתנאי כלשהו, כי אז ניתן לראות בסכום הנ"ל חלק מהשכר הרגיל של התובע.

51. תוספת דיור - הנתבעת טוענת כי מדובר בהטבה אמיתית וכי על פי הפסיקה שכר דירה מהווה החזר הוצאות לכל דבר ועניין. הנתבעת מציינת כי ביקשה להטיב עם התובע ולהשיב לו הוצאות בגין עלויות דיור באילת וכי ידוע לה שבשנת 2007 רכש דירה באילת.

52. התובע טוען כי יש לדחות טענות הנתבעת שכן לא צורף כל מסמך התומך בטענתה כי מדובר בהוצאות לעניין דיור. וכי מדובר בהחזר הוצאות.

53. בפסק דין שושן שצרף התובע לסיכום טענותיו נקבע כי תוספת הדיור שולמה לתובעת שם מתחילת עבודתה כחלק משכר גלובלי וכולל מבלי שהוכח כי התשלום היה מותנה בתנאי ולכן נכללה בשכר הקובע של התובעת באותו מקרה.

54. קיימת פסיקה לפיה תוספת הדיור לא מהווה כחלק מהשכר הקובע שכן הוכח כי מדובר בהחזר הוצאות ותשלומה הותנה בתנאי שהעובד התגורר בפועל בשכירות או בדיור במלון עובדים, כך אף נקבע בהסכם האישי על פיו עבד העובד באותו מקרה (ע"ב ב"ש 2727/03 אפשטיין שמואל – מלון אפדור בע"מ).

55. במקרה שלפנינו מדובר בתוספת ששולמה לתובע במהלך עבודתו מיולי 2000 (לפי חוות הדעת של מר ארז) אך לא הוכח ולא נטען מפי הנתבעת כי התשלום הותנה בתנאי כלשהו וכיצד חושב. גם לא דובר בתובע שעבד על פי הסכם אישי.

56. לפיכך לא הוכח כי מדובר בהחזר הוצאות.

57. יצוין כי התובע לא חלק על שיעור התוספות השונות בעילת תביעתו זו ושפורטו בסכום טענות הנתבעת (ס' 38 לסיכום טענותיה).

58. לאור האמור לעיל ולאחר שפרטנו הנימוקים להחלטתנו ובכפוף לתקופת ההתיישנות אנו פוסקים לזכות התובע בחלק זה של תביעתו סך של 7,000 ₪.

59. לסיכום, הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום סך של 10,000 ₪ לחיסול סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין תקופת עבודתו בנתבעת, אם לא ישולם הסכום במועד יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה עד לתשלום המלא בפועל.

60. מאחר ובפשרה מדובר, כל צד יישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניוד עובדים

 2. חופש העיסוק

 3. זכויות עובד מושאל

 4. שותף או עובד שכיר

 5. זכויות עובד במלון

 6. זכויות עובד עונתי

 7. הפרת אמון של עובד

 8. עובדים בענף האפיה

 9. מענק מכירה לעובדים

 10. בירור ניהולי לעובד

 11. דירוג עובדי שגרירות

 12. עובד לא כשיר לעבודה

 13. זכויות מטפלת סיעודית

 14. צילום עובד ללא ידיעתו

 15. תשלום ביתר לעובד

 16. פדיון דמי ביגוד לעובד

 17. השפלת עובד - פיצויים ?

 18. פגיעה בשם הטוב של עובד

 19. מכתב אזהרה לעובד דוגמא

 20. זכויות עובד בענף הבניה

 21. בקשה להחזרת עובד לעבודה

 22. זכויות עובד בענף החקלאות

 23. הפסדי השתכרות לעובד כפיים

 24. תביעה להכרה כעובדי רפא''ל

 25. זכויות עובדים בענף ההובלה

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש לעובד

 27. שבתון לעובדי מערכת הביטחון

 28. הודעת עובד על כוונה להתפטר

 29. תביעה למימוש אופציה של עובד

 30. פגיעה ברציפות העבודה של עובד

 31. השקעת כסף של עובד במקום העבודה

 32. תביעה להחזרת עובד לתפקיד הקודם

 33. תביעה להחזרת עובד למקום העבודה

 34. תנאי עבודה של עובדי הדפוס בעיתון

 35. רשלנות תורמת של עובד חסר ניסיון

 36. זכויות עולים חדשים מאתיופיה בעבודה

 37. פגם בקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 38. חשש לניגוד עניינים בעבודה עם בן זוג

 39. ביטול העסקה בדואר בגלל קרבה משפחתית

 40. מניעת פניה ללקוחות ע''י עובד לשעבר

 41. עבודה בחו''ל בחברת אם של חברה ישראלית

 42. העברת עובדים לתפקיד אחר או למקום ישוב אחר

 43. האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

 44. תשלום לעובד בגין הסעת עובדים אחרים לעבודה

 45. לטענת התובע יש להתחשב בעובדה שבהתחלה לא היה מיוצג ע"י עו"ד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון