תביעה בגין ליקויי בניה לאחר 7 שנים

דוגמא לפסק דין בנושא תביעה בגין ליקויי בניה לאחר 7 שנים:

1. תביעה זו היא בגין ליקויי בנייה.
התובעים רכשו דירה בבנייה מן הנתבעת 1, שהיא היזם של פרוייקט הבנייה.
הנתבעת 2 היא חברת ניהול אשר נשכרה על ידי הנתבעת 1 כדי לנהל את פרוייקט הבנייה.
הנתבעת 3 היא הקבלן המבצע אשר בנה את הפרוייקט.

התובעים קיבלו לידיהם את מפתחות הדירה ביום 24.8.00.
התובעים פנו אל הנתבעות או אל מי מהן, בטענה כי קיימים ליקויים בדירה.
הנתבעות או מי מהן ביצעו תיקונים לאחר תום תקופת הבדק. אולם, לטענת התובעים כל התיקונים אשר בוצעו לא הביאו לסילוק הליקויים.
ביום 10.5.07 הוגשה תביעה זו, חודשים בודדים לפני עבור 7 שנים מיום מסירת הדירה לתובעים.

2. במהלך ההליך שבפניי הגישו הצדדים חוות דעת מטעמם ואף מונו שני מומחים מטעם בית המשפט.
לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית, הסכימו הצדדים כי יוגשו סיכומים ופסק הדין יינתן על פי החומר שבתיק.
אדון, להלן, בכל טענה וטענה.

שיהוי
3. הנתבעות טוענות כי התביעה דנן הוגשה בשיהוי ניכר ובחוסר תום לב, באופן המחייב דחייתה או, למצער, הפחתה ניכרת מן הפיצוי המגיע לתובעים.
דעתי אינה כדעת הנתבעות ואינני סבורה כי ניתן להחיל את העקרון בדבר שיהוי על המקרה דנן.
אחד המרכיבים העיקריים של השיהוי הוא בטענה כי בעל הזכויות, התובע, ישן על זכויותיו עת ארוכה. כלומר, הזמן שעבר בין היווצרות הזכות לבין הגשת התביעה, כשלעצמו, אין די בו כדי להקים טענת התיישנות.
יש צורך להראות כי זמן זה יצר מצב חדש שבבסיסו, ניתן להבין, כי התובע כבר ויתר על זכויותיו.

4. המקרה דנן אינו בין המקרים האמורים.
התובעים צרפו מספר מכתבים אשר הועברו בין הצדדים ואשר מצביעים על כך שלאורך כל התקופה היה דין ודברים בין הצדדים על תלונות התובעים לעניין הליקויים.
יתר על כן, מן האמור בתכתובת ניתן להבין כי היו חילופי דברים בין הצדדים, מעבר לאותה תכתובת, ואף ניתן להבין כי הנתבעות, או מי מטעמן, ביצעו תיקונים בדירת התובעים.

למען שלמות התמונה יצויין כי התלונה הראשונה היא מיום 30.1.01 (ת/5) והמכתב האחרון של הנתבעת 3 הוא מיום 21.7.05 (ת/11).
כמו כן, במכתבים של התובעים (ת/8, ת/9), מצויינת העובדה כי בוצעו תיקונים במהלך התקופה.
בנוסף, במכתב הנתבעת 3 (ת/10) יש הכרה באחריות לגבי, למצער, חלק מן הליקויים.

5. הנתבעות 1 ו-2 מציינות את הפגיעה שעלולה להיגרם להן בשל השיהוי (סעיף 14 לסיכומים). לא שוכנעתי כי יש ממש בכך.

ראשית, לטענת הנתבעות כי מדובר בליקויים הנובעים מבלאי סביר ולא ליקויי בנייה – טענה זו יכולה לקבל מענה באמצעות חוות הדעת של המומחים, וככל שימצא כי ליקוי מסויים אינו אלא תוצאה של בלאי, תינתן לכך התייחסות נקודתית.
הטענה אינה מצדיקה דחיית התביעה.
אקדים את המאוחר ואציין כבר עתה כי טענה זו אין לה גם כל תשתית עובדתית, כיוון שכל הליקויים הנדונים בפסק דין זה היו קיימים והובאו לידיעת הנתבעות מיד בסמוך למועד בו קיבלו התובעים את הדירה (חוות הדעת מטעם התובעים של מר אלדר, מיום 28.3.01).

שנית, לטענת הנתבעות בדבר נזקים חמורים ביחסים עם צדדים שלישיים – ככל שיימצאו כי קיימים ליקויי בנייה אותם היה על הנתבעות לתקן והן לא עשו זאת, הרי שאותם "נזקים חמורים" ביחסים עם צדדים שלישיים, הם תוצאה של מחדלי הנתבעות 1 ו-2 אשר לא דאגו להפעיל את אותם צדדים שלישיים מבעוד מועד.
אין בטענה כדי להצדיק פגיעה בזכויות התובעים.

שלישית, לטענת הנתבעות בדבר נזק ראייתי בשל הזמן שעבר – כאמור לעיל, במהלך כל התקופה היה קשר בין התובעים לנתבעות כך שהנתבעות ידעו על הליקויים הנטענים, או חלקם, ויכלו לשמור את הראיות הקשורות בכך. ככל שמדובר בעובדים של החברה אשר עזבו את תפקידם, אין בכך כדי למנוע מן הנתבעת לפנות לאותם עובדים לשעבר, כדי לקבל את הפרטים החסרים לה.
בכל מקרה, הנתבעות לא הצביעו על בעיה ספציפית עם עובד מסויים, לגבי עובדה מסויימת אשר לא ניתן להבהירה. לפיכך, הטענה היא כללית ותיאורטית.

6. סיכומה של טענת השיהוי – הטענה נדחית.
אינני סבורה כי בנסיבות דנן היה שיהוי בהתנהלות התובעים ולא שוכנעתי כי הזמן שעבר פגע ביכולת של הנתבעות לנהל את הגנתן.

חלוקת האחריות בין הנתבעות
7. ככל שהמדובר באחריות כלפי התובעים, הרי שהנתבעות אחראיות במידה שווה, ביחד ולחוד.
אחריות הנתבעת 1 נובעת מהתחייבותה החוזרת כלפי התובעים, כאמור בסעיף 8 לחוזה רכישת הדירה, שם נאמר כלהלן:

"א. המוכר אחראי בזה כלפי הקונה לטיב העבודה והחומרים בדירה...
ב. המוכר מתחייב לתקן את הפגמים/הליקויים שבאחריותו לפי פסקה א' לסעיף זה...".

בתוך כך אני דוחה את טענות הנתבעת 1 (סעיף 33 לסיכומים) כאילו אין לה אחריות כלפי התובעים על איכות הבנייה, חומרי הבנייה, התכנון וביצוע התיקונים בדירה.
בכל הנוגע ליחסים בין התובעים לבין הנתבעת 1, אין כל משמעות להסכם שבין הנתבעות בינן לבין עצמן והסכם זה אינו יכול להפחית מחבותה של הנתבעת 1 כלפי התובעים.

8. אחריות הנתבעת 2 כלפי התובעים, נובעת מן התפקיד שהיא לקחה על עצמה בפרוייקט הנדון.
תפקידה, כאמור, היה לנהל את הפרוייקט ובתוך כך להיות גורם-על המפקח על עבודת הנתבעת 3 ובתוך כך על איכות הבנייה (סעיף 6 להסכם בין הנתבעת 1 לנתבעת 3 אשר צורף לתצהיר הנתבעות 1 ו-2).
ככל שנמצאים ליקויים אשר נובעים מעבודת הנתבעת 3, הרי שמדובר בכשל בניהול של הנתבעת 2.
הנתבעות 1 ו-2 לא צרפו את הסכם ההתקשרות ביניהן, לפיכך לא ניתן לדעת האם הנתבעת 2 לקחה על עצמה התחייבות כלפי רוכשי הדירות, אולם גם ללא מסמך זה יש להטיל על הנתבעת 2 אחריות כלפי התובעים כרוכשי הדירה.
אומנם אין יחסים חוזיים ישירים בין הנתבעת 2 לבין התובעים. ההתקשרות של הנתבעת 2 היא עם הנתבעת 1. אולם ניתן לראות התקשרות זו, בין היתר, גם כחוזה לטובת צד ג', הם התובעים. הם בעלי האינטרס הראשון והעיקרי שהעבודה תתבצע כראוי והם סומכים לעניין זה על הנתבעת 2 שתנהל את הפרוייקט כראוי ותמנע ליקויים.

9. אחריות הנתבעת 3 כלפי התובעים נובעת מן העובדה שהיא זו אשר, בפועל, ביצעה את הבנייה וככל שיש ליקויים בבנייה, הם נופלים לפתחה.

יוער עוד כי הנתבעת 3 התחייבה כלפי הנתבעת 1 לאיכות החומרים ואיכות ביצוע העבודה (פרקים ו' ו-ז' להסכם בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 3, אשר צורף לתצהיר הנתבעות 1 ו-2).
גם הסכם זה הוא בבחינת חוזה לטובת צד ג', לטובתם של רוכשי הדירות והתובעים ביניהם, אשר להם האינטרס הראשוני והעיקרי כי הדירה שרכשו תהיה באיכות גבוהה.
לעניין זה יש לראות גם את ההתחייבות הישירה של הנתבעת 3 כלפי רוכשי הדירות, לעניין איכות הבנייה ותיקון הליקויים (סעיף 102 לחוזה בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 3).

10. לעניין היחסים בין הנתבעות בינן לבין עצמן, הנתבעות 1 ו-2 טוענות כי הנתבעת 3 לקחה על עצמה את כל ההתחייבויות והאחריות על הפרוייקט לרבות הליקויים והתיקונים, לרבות כשל התכנון של הפרוייקט (סעיף 33 לסיכומים).
כאמור לעיל, במערכת היחסים שבין הנתבעות לתובעים, טענה זו אינה יכולה להועיל לנתבעות 1 ו-2, אולם במסגרת היחסים בין הנתבעות בינן לבין עצמן יש מקום לבחון את הטענה.
בכל הנוגע לליקויים הנובעים מביצוע הפרויקט, אני מקבלת את הטענה וקובעת כי הנתבעת 3 היא האחראית, כלפי הנתבעות 1 ו-2 על איכות הפרוייקט ותיקון הליקויים. חובה זו נובעת מן ההסכם בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 3 (פרקים ו' ו-ז' ועוד).

סעיף 53.1 להסכם זה קובע:

"הקבלן אחראי ישירות כלפי רוכשי הדירות...
לעניין בנייה, טוב הבנייה, השלמת הבנייה, מסירה, מועדי מסירה... תיקונים, בדק ואחריות...".

הנה כי כן, במסגרת היחסים בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 3, הנתבעת 3 היא האחראית על טיב הבנייה וכל הכרוך בה.

מאידך, אני דוחה את טענות הנתבעות 1 ו-2 כאילו הנתבעת 3 אחראית גם על ליקויים תכנוניים.
פגם בשל תכנון, אינו מצויין בסעיף 53.1 המצוטט לעיל.
יהיה זה בלתי סביר להטיל על הנתבעת 3 אחראיות על ליקויים תכנוניים כאשר היא לא היתה שותפה לתכנון.
ליקויים תכנוניים הם באחריות הנתבעת 1 בלבד, אשר תכננה את הדירה ופרטי התכנון מופיעים בחוזה בינה לבין התובעים.

11. בשולי הדברים אעיר כי אינני מייחסת כל משקל לטענת הנתבעות 1 ו-2 כי על הנתבעת 3 היה לבטח את הפרוייקט עלפי ההסכם ביניהן.
ביטוח הפרוייקט אינו אלא אמצעי התשלום, באמצעות חברת הביטוח. אין בו כדי להסיר אחריות מן הנתבעות.
נושא הביטוח לא לובן בהליך דנן ולפיכך אינני מכריעה בו – אם היה ביטוח, מי עשה את הביטוח והאם הביטוח חל על הליקויים נשוא הליך זה.
לעניין זה, פתוחה לצדדים הדלת להכריע בטענותיהם בכל דרך שיבחרו, לרבות הליכים בבית משפט.

12. לאור האמור, אני קובעת כי בכל סכום שיקבע להלן המגיע לתובעים, תהיינה כל הנתבעות אחראיות כלפי התובעים, ביחד ולחוד, זולת אם נקבע במפורש אחרת.
ככל שהתובעים ימצאו זכאים לפיצוי עבור ליקויי תכנון ומיפרט וכיוצ"ב, תהיינה הנתבעות 1 ו-2 חייבות בשל כך, לבדן.

מכאן אדון בליקויים הנטענים על ידי התובעים בסדר בו הם הועלו בסיכומיהם.

ליקויי ריצוף
13. על פי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט, מר ברוורמן (סעיף 4.003 בעמ' 8), קיימים מספר ליקויים בריצוף.
המומחה מטעם בית משפט קבע כי קיימים 6 אריחי שיש פגומים בסלון ובמטבח, 31 אריחים פגומים בחדרים ואריח אחד במקלחת.
המומחה קובע כי יש להחליף את האריחים ומעמיד את סכום העלות על סך 950 ₪.

בסיכומי הנתבעות 1 ו-2 אין התייחסות ספציפית לליקויים אלה ומכאן כי הן מכירות ומודות בהם.
הנתבעת 3 מפנה אותי (סעיף 23 לסיכומים) לחוות הדעת מטעם הנתבעות של אורמן, שם מומלץ על "תיקון דנטלי" באמצעות מילוי ושיוף.
\התובעים טוענים כי הם אינם צריכים להתפשר על ריצוף של "טלאים" וכי הם זכאים שהריצוף יהיה אחיד ללא סימני תיקונים. בשל כך הם מבקשים להורות על החלפת כל הריצוף.

14. חשוב להדגיש כי ליקוי זה נמצא בחוות הדעת הראשונה של התובעים, מיום 28.3.01, מטעם חברת אל-אור (ת/4) אותה התובעים העבירו אי אז אל אדם בשם 'אורן', ככל הנראה מר אורן פליטמן מטעם הנתבעת 3.
מכאן כי הנתבעות יודעות על ליקוי זה זמן קצר לאחר מסירת הדירה, ומאז ועד היום הן לא דאגו לבצע את התיקון.

15. עוד ראוי לציין כי על פי חוזה ההתקשרות בין התובעים לנתבעת 1 וכן החוזה בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 3, התחייבו הנתבעות כי הבנייה תעשה מאיכות טובה של חומרים ועל דרך ביצוע באיכות גבוהה.
אין ספק כי האריחים הפגומים מהווים הפרה של התחייבות זו.

16. החלטתי – בהתחשב בעובדה כי מדובר בכ-40 אריחים, ולא באריחים בודדים, אני מקבלת את עמדת התובעים כי אין מקום להורות על תיקון מקומי והחלפת האריחים הפגומים.
מסקנתי זו מתבססת, בין היתר, על ההנחה ברמת וודאות גבוהה, כי כיום לא ניתן יהיה למצוא אריחים זהים בדיוק לאריחים הקיימים וגם אם יימצאו אריחים זהים, הרי שיהיה שינוי בגוון מעצם העובדה שהאריחים בדירה נמצאים בשימוש של 10 שנים.
כאמור לעיל, וכיוון שדחיתי את טענת הנתבעת בדבר שיהוי, הרי הזמן הרב שעבר נופל לפתחן של הנתבעות, אשר ידעו על הליקויים בריצוף בסמוך לכניסת התובעים לדירה, ולא מצאו לנכון לבצע את התיקונים ולהחליף את הריצוף אי אז, כאשר ייתכן ועוד ניתן היה למצוא אריחים זהים.

17. אני דוחה את הצעת המומחה מטעם הנתבעות, מר אורמן, בדבר תיקון על דרך של מילוי דנטלי.
אין ספק כי מילוי כזה, גם אם הוא נעשה באיכות טובה וראויה, אינו חלק אינטגראלי מן הריצוף והוא מהווה פגם אסתטי.

18. אני מקבלת לעניין זה את חוות הדעת מטעם התובעים, של מר אדלר, ומורה לנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 2,000 ₪, בהצמדה למדד ובתוספת כדין, מיום הוצאת חוות הדעת, 28.3.01.

התריס הלקוי
19. מנגנון התריס ביציאה למרפסת הגג אינו פועל.
המומחה מטעם בית המשפט אישר ממצא זה (סעיף 11.024).
הנתבעות 1 ו-2 לא נתנו בסיכומיהן התייחסות לעניין זה.
הנתבעת 3 מכירה בליקוי ובחבות לתקנו והיא מפנה לכך שדי בהחלפת המנגנון, בעלות של 600 ₪ לפי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט.
התובעים תמחרו את החלפת המנגנון בסך 3,400 ₪ (ת/14).

ראוי להדגיש כי ליקוי זה צויין בחוות הדעת הראשונה של התובעים, מחודש מרץ 2001, אשר הובאה לידיעת הנתבעים.
שם מתמחר המומחה את עלות התיקון בסך של 2,000 ₪.

20. החלטתי – אני מקבלת את חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט וקובעת כי עלות התיקון של מנגנון התריס עומד על סך 600 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום חוות הדעת, 30.5.08, וכי על הנתבעות ביחד ולחוד לשלם לתובעות סכום זה.

המדרגות
21. המומחה מטעם בית המשפט קבע כי המדרגות הטרפזיות בדירה אינן תקניות באשר השלח נמוך מ- 17.5 ס"מ (סעיף 15.006).
המומחה קובע כי לא ניתן לתקן את הליקוי ולפיכך יש להתקין מסעד יד בעלות של 1,000 ₪.
על פי חוות הדעת של א ורמן, המומחה מטעם הנתבעות 1 ו-2, ניתן לבצע החלפה של השלחים הקטנים בעלות 2,750 ₪ - המומחה גם קובע כי מדובר בליקוי תכנוני.
הנתבעת 3 תומכת בחוות הדעת של אורמן.

מר אדלר, המומחה מטעם התובעים קובע כי יש לפרק ולהרכיב מחדש את המדרגות, בעלות של 15,000 ₪ והתובעים מבקשים לאמץ את קביעתו זו.

22. אין מחלוקת כי גם ליקוי זה הובא לידיעת הנתבעת עוד בשנת 2001 עם שקיבלו לידיהם את חוות הדעת של אדלר מטעם התובעים.

23. החלטתי – אין מחלוקת כי מדובר בליקוי המחייב תיקון.
כיוון שמדובר במדרגות העולות בפיתול, אני מקבלת את עמדת המומחה מטעם בית המשפט כי תיקון הליקוי יהיה קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי.
ראוי להעיר כי גם בחוות הדעת של מר אורמן אין פירוט על דרך התיקון זולת הוראה על החלפת השלחים.
לא ראיתי שם הסבר כיצד אמורים השטחים הרחבים להשתלב זה עם זה במקום הפיתול הצר.

לאור האמור אני מקבלת את עמדת התובעים כי יש מקום לפרק את המדרגות ולבנות אותן מחדש.

24. כיוון שמדובר בליקוי תכנוני, כפי שמציין מר אורדן, בחוות הדעת אשר הוגשה על ידי הנתבעות 1 ו-2, הרי שהאחריות לליקוי הינה של הנתבעת 1 בלבד.
אני מורה לנתבעת 1 לשלם לתובעים סך של 15,000 ₪ בצירוף הצמדה למדד וריבית כדין מיום חוות הדעת של מר אדלר, 28.3.01.

סדקים
25. אין מחלוקת כי קיימים סדקים רבים בדירה ואין מחלוקת כי יש לתקן סדקים אלה.
על פי חוות הדעת של ברוורמן, מטעם בית המשפט, עלות התיקון של הסדקים עומדת על 32,000 ₪ (סעיף 1 לחוות הדעת).
אני מקבלת חוות דעת זו וקובעת כאמור.
בתוך כך אני דוחה את חוות הדעת מטעם הנתבעים, של אורמן, אשר בה נקבע כי עלות תיקון הסדקים היא כ- 26,000 ₪. הגם שמומחה זה מונה על ידי בתיק אחר, אין להחיל את ממצאיו בדירה האחרת אשר נבדקה על ידו, על הדירה דנן.
כמו כן, אני דוחה את ממצאי המומחה מטעם בית המשפט, אלגן, אשר לא נתבקש להעריך את עלות התיקון.
הנתבעות ביחד ולחוד תשלמנה לתובעים סך של 32,000 ₪ בצירוף הצמדה למדד וריבית כדין מיום 30.5.08, מועד חוות הדעת של המומחה ברוורמן, ועד ליום התשלום בפועל.

ליקויים נוספים
26. בחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט, ברוורמן, מופיעים לא מעט ליקויים נוספים המצריכים תיקון.
הנתבעות אינן סותרות ממצאים אלה בסיכומיהם. לפיכך יש מקום לקבל את קביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט.
א. ליקויים בטיח וצבע (סעיף 2 לחווה"ד) - 2,600 ₪.
ב. ליקויים במסגרות (סעיף 3 לחווה"ד) - 1,250 ₪.
ג. ליקויים בריצוף מרפסת גג (סעיף 4.009 לחווה"ד) - 5,000 ₪.
ד. ליקויים בחיפוי קירות (סעיף 5 לחווה"ד) - 900 ₪.
לעניין סעיף זה יוער כי המומחה המליץ שלא להחליף את האריחים וקבע פיצוי בעבור הליקוי.
התובעים לא התנגדו לממצאיו בסיכומיהם ולפיכך אני מקבלת את המלצתו.
ה. ליקויים באינסטלציה (סעיף 6 לחווה"ד) - 400 ₪.
ו. ליקויים בחשמל (סעיף 7 לחווה"ד) - 450 ₪.
ז. ליקויים באיטום (סעיף 9 לחווה"ד) - 6,000 ₪.
ח. ליקויים באלומיניום (סעיף 11 לחווה"ד) - 200 ₪.
סעיף זה אינו כולל את ליקוי התריס (סעיף 11.024) אשר נדון לעיל בנפרד.
ט. ליקויים במדרגות (סעיף 15 לחווה"ד) - 2,300 ₪.
סעיף זה אינו כולל את הליקוי במדרגות הטרפזיות (סעיף 15.006) אשר נדון לעיל בנפרד.

27. יש להדגיש כי כל הליקויים המפורטים לעיל מופיעים בחוות הדעת מטעם התובעים של מר אדלר, עוד מתחילת שנת 2001, כך שכל אלה הובאו לידיעת הנתבעים בסמוך לקבלת הדירה על ידי התובעים.

28. לאור האמור, אני מקבלת את התביעה בסעיפים אלה ומורה לנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 19,100 ₪ בשל הליקויים הנ"ל בצירוף הצמדה למדד וריבית כדין מיום חוות הדעת של מר ברוורמן, 30.5.08.

ירידת ערך
29. כבר קבעתי (החלטה מיום 21.5.11) כי למרות קביעותיו של המומחה מטעם בית המשפט, ברוורמן, כאילו קיימים ליקויים בשלד אשר מביאים לירידת ערך הדירה, אינני מקבלת קביעה זו.
המומחה מטעם בית המשפט, חברת אלגן הנדסה, קבע כי הליקויים בדירה, לרבות הסדקים, אינם מביאים לירידת ערך הדירה, אם יתוקנו כראוי.
כיוון שקבעתי לעיל כי על הנתבעות לשלם לתובעים את עלויות התיקון, הרי שאין לקבוע ירידת ערך.

תוספות והפרשים
על כל הסכומים אשר נקבעו לעיל, בשל הליקויים, יוספו התוספות הבאות:
א. הצמדה למדד - המדד שילקח בחשבון הוא מדד הבנייה, או מדד יוקר המחיה - לפי הגבוה בין השניים. כמו כן תוסף ריבית כדין.
ב. לאחר חישוב תוספות המדד והריבית יוסף על כל הסכום 12% עבור פיקוח הנדסי.
ג. על כל האמור לעיל יוסף מע"מ כדין.

חובת שיפוי על הנתבעת 3
30. בין הנתבעות, בינן לבין עצמן, על פי הסכם ההתקשרות בין הנתבעת 1 לבין הנתבעת 3, על הנתבעת 3 לשפות את הנתבעות 1 ו-2 כל סכום אשר ישולם על ידן לתובעים, בשל ליקויי הבנייה.
לעניין זה אציין כי על פי אותו הסכם, סעיף 152, בכל מקרה בו הנתבעת 1 תבצע פעולה במקום הנתבעת 3 או תוציא הוצאה במקומה, על הנתבעת 3 להחזיר את הסכום בתוספת 15%. אולם, כיוון שהנתבעת 1 לא העלתה דרישה זו בסיכומיה ולא הפנתה אותי לסעיף זה, אני רואה בכך ויתור על הטענה.
לפיכך, הנתבעת 3 תשיב לנתבעות 1 ו-2 כל סכום אשר ישולם על ידן במסגרת פסק דין זה, למעט התשלום לעניין המדרגות הטרפזיות בהיותו ליקוי תכנוני.

דיור חלופי
31. התובעים תובעים דיור חלופי למשך שבועיים לשם ביצוע התיקונים.
תביעה זו הינה בהתאם לוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט, מר ברוורמן.
הנתבעות אינן מעלות כל טענה ספציפית לעניין משך הזמן הנדרש.
לאור האמור, אני מקבלת את גירסת התובעים וקובעת כי הם זכאים לשבועיים דיור חלופי.

32. התובעים תובעים סך של 20,800 ₪ עבור הוצאות הדיור החלופי, כאמור בסעיף 43 לתצהיר התביעה.
הנתבעים לא הביאו סכום אחר ולא חלקו על כך בסיכומיהם.
לפיכך, אני קובעת כי הנתבעות, ביחד ולחוד, תשלמנו לתובעים סך של 20,800 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה והפרשי ריבית מיום התצהיר, 19.4.10, ועד ליום התשלום בפועל.

33. כיוון שהנתבעת 1 אחראית על ביצוע כרבע מן הליקויים אשר נקבעו לעיל, אני קובעת כי ביחסים שבין הנתבעות בינן לבין עצמן, על הנתבעת 1 לשאת לבדה בסך של 5,200 ₪ מתוך התשלום עבור הדיור החלופי.
על הנתבעת 3 יהיה לשפות את הנתבעת 1 על כל סכום אשר תשלם לתובעים מעבר לסכום הנקוב לעיל.
כמו כן תשפה הנתבעת 3 את הנתבעת 2 עבור כל סכום שהיא תשלם על פי קביעתי זו.
השיפוי יהיה בצירוף הפרשי הצמדה למדד יוקר המחיה ובצירוף ריבית כדין.

עוגמת נפש
34. בנסיבות של התיק דנן, שוכנעתי כי לתובעים מגיע פיצוי ראוי בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה להם.
כאן המקום לחזור ולהזכיר כי התובעים פנו אל הנתבעות, בסמוך לכניסתם לדירה והפנו את תשומת לב הנתבעות לכל הליקויים אשר נמצאו על ידי המומחה מטעם בית המשפט, מר ברוורמן.
התובעים עשו זאת בדרך מסודרת, באמצעות חוות דעת מטעמם, של מר אדלר מיום 28.3.01.

35. הנתבעות, במהלך השנים, ביצעו תיקונים כאלה ואחרים ובכך נטלו אחריות על הליקויים בדירה.
מאידך, הן לא ביצעו את כל התיקונים הנדרשים וכך הגענו עד הלום.

36. הליקויים אשר הוכרעו כיום הינם בעלי השלכה על יכולת התובעים ליהנות מן הדירה אותם רכשו במיטב כספם. כך, בכל הנוגע לליקויים בריצוף, ליקויים בחיפוי, סדקים בקירות וכדו'.
מאידך, יש לזכור כי רוב רובם של הליקויים הינם בתחום האסתטיקה, להוציא את הליקוי במדרגות שהוא ליקוי בטיחותי.

37. לכל האמור יש להוסיף את עוגמת הנפש, הטירדה והטרחה הצפויים לתובעים בעת ביצוע התיקונים. בכלל זאת, הצורך לפנות את הדירה למשך שבועיים ימים.
כמו כן, על פי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט, מר ברוורמן, התיקון ימשך כ-6 שבועות, כך שהתובעים יתגוררו בבית במשך כ-4 שבועות בהן יתבצעו תיקונים בבית.
בנוסף, הטרחה הכרוכה בהזזת הציוד בבית כדי לאפשר ביצוע התיקונים ולהגן על הציוד ולבסוף, בטרחה הכרוכה בניקיון הנדרש לאחר סיום ביצוע התיקונים.

38. לאור כל האמור אני מעמידה את הפיצוי המגיע לתובעים בשל עוגמת נפש וטירדה, על סך של 25,000 ₪. הסכום ישולם על ידי הנתבעות ביחד ולחוד בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

39. בחלוקת האחריות בין הנתבעות, לאור חלקה הבלעדי של הנתבעת 1 כדי רבע מן הליקויים, הנתבעת 1 תישא לבדה בפיצוי בסך 6,250 ₪.
הנתבעת 3 תשפה את הנתבעת 1 בכל סכום אשר היא תשלם לתובעים מעבר לסכום זה וכן תשפה את הנתבעת 2 בכל סכום שהיא תשלם לתובעים.
השיפוי יהיה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי מדד יוקר המחיה ובצירוף ריבית כדין.

הוצאות
40. אין ספק כי לתובעים נגרמו הוצאות בשל הליכים אלה, הן כתשלום לב"כ והן בתשלום עבור חוות הדעת מטעמם וכן המומחה מטעם בית המשפט.

41. אני מורה לנתבעות ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 15,000 ₪ הוצאות ההליך, בצירוף הפרשי הצדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

42. גם לעניין זה תישא הנתבעת 1 לבדה ברבע מן הסכום בסך 3,750 ₪ ואילו הנתבעת 3 תשפה את הנתבעת על כל סכום שתשלם מעבר לכך.
כמו כן הנתבעת 3 תשפה את הנתבעת 2 על כל תשלום שישולם על ידה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה במקלחת

 2. ליקויי בניה בחנות

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה חמורים

 5. התמוטטות קירוי בריכה

 6. פסיקה עמידה בתקן 1045

 7. ליקויי בניה בדירת קרקע

 8. ליקויי בניה החלפת ריצוף

 9. ליקויי בניה במזכרת בתיה

 10. ליקויי בניה בבניין משרדים

 11. ליקויים בעבודות שרברבות

 12. תקן זכוכית - ליקויים

 13. רשלנות בתכנון חדר מדרגות

 14. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 15. תקופת אחריות על ליקויי בניה

 16. בקשת הקבלן לתקן ליקויי בניה

 17. הסכם בדבר תיקון ליקויי בניה

 18. תביעה מופרזת בגין ליקויי בניה

 19. התקנה לקויה של חימום תת רצפתי

 20. מכתב אחריות לביצוע איטום גגות

 21. ירידת ערך עקב הנמכת גובה התקרה

 22. טענת ליקויי בניה בעבודות ריצוף

 23. מדרגות פנימיות בדירה - ליקויי בניה

 24. תביעה בגין ליקויי בניה לאחר 7 שנים

 25. תביעה נגד מוכר דירה בגין ליקויי בניה

 26. ליקויי בניה בבית צמוד קרקע דו משפחתי

 27. ליקויי בניה בדירה חדשה שנמסרה לשכירות

 28. פסילת מסמכים שהועברו למומחה ליקויי בניה

 29. סכסוך בין משפחות בדבר ליקויי בנייה בדירה

 30. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק ליקויי בניה

 31. השאלה המרכזית היא האם ניתנה הזדמנות לתקן ליקויים

 32. התאונה התרחשה לפי הנטען מחמת ליקוי מבני נסתר במדרגות

 33. הודעה על אי התאמה ותקופת התיישנות בתביעות ליקויי בניה

 34. הפחתה בשיעור של 30% מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בניה

 35. התרעה באמצעות שיחות טלפוניות ומכתבים אודות ליקויים בדירה

 36. טענת ליקויי בנייה וטענה להפרשי שטח בין הפרוספקט לבין הממכר

 37. הכרעה בסכסוכים שעניינם ליקויי בנייה מחייבת בחינה מקצועית של מומחה

 38. תביעת ליקויי בניה שהוגשה על ידי רוכשי שלוש דירות ונציגות הבית המשותף

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון