ערעור על ארנונה

הדרך להשיג על החלטות בענייני ארנונה אינה אחת. על הנפגע מחיוב ארנונה להעלות טענות מסוימות העומדות לו במסגרת ההליכים הקבועים בחוק. תחילה עליו להגיש השגה למנהל הארנונה (סעיף 3 לחוק). על החלטתו של מנהל הארנונה ניתן להלין על דרך ערר בפני ועדת ערר (סעיף 6(א) לחוק). על החלטתה של ועדת ערר ניתן לערער בפני בית המשפט לענינים מינהליים (סעיף 6(ב) לחוק ופרט 7 לתוספת השנייה של חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס- 2000 (להלן - חוק בתי משפט מינהליים)). בצד המסלול שלפי החוק נמצא מסלול נוסף לתקיפת החלטות בענייני ארנונה, זאת בהתאם לפרט 1 של התוספת הראשונה לחוק בתי משפט מינהליים.

 דוגמא לפסק דין בנושא איך מערערים על ארנונה:

1. בפני המשיבה 1 (להלן - ועדת הערר) תלויים הליכים שהגישה העותרת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 (להלן - החוק). בעתירתה מבקשת העותרת כי תבוטלנה החלטות שונות שנתקבלו על ידי ועדת הערר וכן כי הוועדה תימנע מלדון בעניין תוקפו ותחולתו של פסק דין, שניתן בהסכמה בהליך שהצדדים לו היו העותרת והמועצה האזורית חבל יבנה (להלן - המועצה). עוד מבקשת העותרת כי נורה לוועדת הערר למסור לידיה פרוטוקול מסוים של הוועדה.
 
2. בשטחה של המועצה מצויים מקרקעין אשר שימשו בעבר את העותרת לאחסון תחמושת (להלן - המקרקעין). לדברי העותרת, כבר בשנת 1991 נטשה היא את המקרקעין, ואף חכירתם על ידה ממינהל מקרקעי ישראל הופסקה. עם זאת, בפועל המשיכה העותרת להשגיח על שלמותה של הגדר המקיפה את המקרקעין, וזאת לאור הסכנה הרבה הטמונה בכניסה אליהם. בעקבות דרישה לתשלום ארנונה בגין המקרקעין שהופנתה לעותרת בחודש דצמבר 1997, הגישה היא תובענה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד המועצה. במסגרת התובענה הגיעו בעלי הדין לכלל הסכם פשרה, לפיו תשלם העותרת למועצה סך של 640,000 ש"ח. על פי ההסכם מהווה התשלום האמור סילוק סופי של כל חיובי הארנונה בגין המקרקעין עד ליום חתימת ההסכם. עוד קובע ההסכם, כי העותרת לא תחוב בתשלומי ארנונה נוספים בגין המקרקעין כל עוד לא יחול שינוי באופן השימוש בהם. הסכם הפשרה האמור קיבל תוקף של פסק דין ביום 13.1.99 (להלן - פסק הדין).  
3. על אף קיומו של פסק הדין, המציאה המועצה לעותרת דרישה מיום 25.2.01 לתשלום ארנונה בגין המקרקעין עבור שנת 2001. דרישה זו בוטלה לבסוף, אולם תחתיה דרשה המועצה מן העותרת תשלום ארנונה בגין שנת 2002 (להלן - חיוב 2002). על חיוב זה הגישה העותרת השגה בפני המשיב 2 (להלן - מנהל הארנונה), בהתאם לסעיף 3 לחוק. בין היתר טענה העותרת בהשגתה, כי חיובה בתשלום ארנונה מנוגד לפסק הדין. ביום 1.7.02 דחה מנהל הארנונה את ההשגה, בציינו כי הסמכות לדון בטענה האמורה נתונה לבית המשפט לענינים מינהליים. בעקבות דחיית השגתה, הגישה העותרת ערר לוועדת הערר, ובמקביל אף עתרה כנגד חיוב 2002 לבית המשפט לענינים מינהליים בבאר שבע. ביום 5.9.02 נמחקה, בהסכמת הצדדים, העתירה המינהלית, תוך שהוסכם כי העותרת תוכל לשוב ולהעלות טענות מסוימות בפני בית המשפט. ביום 24.2.03 המציאה המועצה לעותרת דרישה לתשלום ארנונה בגין המקרקעין עבור שנת 2003 (להלן - חיוב 2003). ביום 22.5.03 הודיעה העותרת למועצה, כי יש בכוונתה לפנות לערכאות משפטיות כנגד חיוב 2003. מנהל הארנונה ראה בהודעה האמורה משום השגה, וביום 29.5.03 החליט לדחותה. ביום 27.5.03 הגישה העותרת תובענה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד המועצה ונגד חברה פרטית המספקת למועצה שירותי גביית מסים. במסגרת התובענה ביקשה העותרת, בין היתר, כי בית המשפט יצהיר על בטלותו של חיוב 2003 (להלן - תובענת 2003). בסמוך לאחר הגשת התובענה, הגישה המועצה בקשה לסילוקה על הסף מחמת היעדר סמכות. בעקבות בקשה זו, הגישה העותרת לוועדת הערר בקשה להארכת מועד להגשת הערר על החלטת מנהל הארנונה ביחס לחיוב 2003, עד לאחר הכרעת בית המשפט בסוגית הסמכות. מנהל הארנונה, מצידו, הגיש לוועדת הערר בקשה לאיחוד הדיון בעררים על חיוב 2002 ועל חיוב 2003. ביום 26.8.03 קיבלה ועדת הערר את בקשתו של מנהל הארנונה, והחליטה על איחוד הדיון בשני העררים. זאת, על אף שלטענת העותרת טרם הוגש כלל ערר ביחס לחיוב 2003. בעקבות בקשה למתן הוראות שהגישה העותרת לוועדת הערר, ניתנה החלטה נוספת על ידי הוועדה ביום 31.8.03, אשר אין בה כדי לשנות מהחלטתה הקודמת בדבר איחוד הדיון בעררים. בהחלטה הנוספת צוין, כי בקשתה של העותרת לדחות את הגשת הערר ביחס לחיוב 2003, נדחית. ביום 17.9.03 נמחקה תובענת 2003 על הסף, וזאת לאור הסכמת הצדדים לפיה בית המשפט המחוזי בבאר שבע נעדר סמכות מקומית לדון בה. במאמר מוסגר יצוין, כי לטענת העותרת הסכימה היא אך להעברת התובענה לבית המשפט המחוזי בתל אביב. העותרת משיגה בעתירתה על ההחלטות מיום 26.8.03 ומיום 31.8.03 ועל סמכותה של ועדת הערר לדון בעניין פסק הדין, וכן ברצונה לקבל פרוטוקול של ועדת הערר מיום 4.7.03.
 
4. כידוע, הדרך להשיג על החלטות בענייני ארנונה אינה אחת. על הנפגע מחיוב ארנונה להעלות טענות מסוימות העומדות לו במסגרת ההליכים הקבועים בחוק. תחילה עליו להגיש השגה למנהל הארנונה (סעיף 3 לחוק). על החלטתו של מנהל הארנונה ניתן להלין על דרך ערר בפני ועדת ערר (סעיף 6(א) לחוק). על החלטתה של ועדת ערר ניתן לערער בפני בית המשפט לענינים מינהליים (סעיף 6(ב) לחוק ופרט 7 לתוספת השנייה של חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס- 2000 (להלן - חוק בתי משפט מינהליים)). בצד המסלול שלפי החוק נמצא מסלול נוסף לתקיפת החלטות בענייני ארנונה, זאת בהתאם לפרט 1 של התוספת הראשונה לחוק בתי משפט מינהליים. איננו נדרשים לשאלה אילו טענות יש להעלות במסלול האחד ואילו במסלול האחר. די בכך, שלעותרת עומדים סעד או סעדים חלופיים, בהם היא יכולה לעשות שימוש על מנת להשיג את מבוקשה. מן התיאור של ההליכים המשפטיים בין בעלי הדין עולה שהעותרת ערה לאפשרויות השונות העומדות בפניה. מכל מקום, אין שום סיבה לערב בית משפט נוסף, הוא בית המשפט הגבוה לצדק, במסכת ההליכים שבין בעלי הדין. אין צורך להביע דעה בשאלה האם ניתן לערער, ברשות או בזכות, על החלטת ביניים של ועדת ערר הפועלת לפי החוק. אף בהיעדר אפשרות כאמור, הרי שבמסגרת ערעור על החלטתה הסופית של ועדת הערר ניתן להשיג גם על החלטות ביניים שניתנו בגדרי אותו הליך. ברי, כי במסגרת ערעור כאמור תוכל העותרת לטעון לחוסר סמכות של ועדת הערר לדון בסוגית השפעתו של פסק הדין על חיובה בארנונה, אם אכן תכריע הוועדה בסוגיה זו (ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עירית נתניה, פ"ד כ(2) 234; וכן ראו בג"ץ 699/88 חשאן נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז חיפה (לא פורסם)). כמובן, שאיננו מביעים כל עמדה בסוגיית הסמכות.
 
5. העתירה נדחית, על כן, על הסף.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוקי ההקפאה

 2. ארנונה על קניון

 3. ארנונה מאגר מים

 4. ארנונה על מכללה

 5. פיצול נכס ארנונה

 6. מינוי מנהל הארנונה

 7. ארנונה מחסן שיווק

 8. ארנונה באזור תעשייה

 9. תשובת מנהל הארנונה

 10. ארנונה אולפן הקלטות

 11. ארנונה על נכס בבניה

 12. ארנונה על חניון מקורה

 13. ארנונה מוסדות לקשישים

 14. ארנונה על בניין שנהרס

 15. ארנונה על מעון חינוך

 16. ארנונה על מקורות מים

 17. ארנונה על מרפאה בבית

 18. ערעור על סיווג ארנונה

 19. הליך תלוי ועומד ארנונה

 20. תעריף ארנונה בית מלון

 21. ארנונה על חניון קניון

 22. הסתמכות על חיוב מוטעה

 23. פטור מארנונה לעדה דתית

 24. פטור מארנונה לנכס הרוס

 25. ארנונה על חניון בתשלום

 26. פטור ל-6 חודשים מארנונה

 27. סיווג ארנונה בית אבות

 28. העלאת ארנונה ללא אישור

 29. איך מערערים על ארנונה ?

 30. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 31. ארנונה על חניון תת קרקעי

 32. ארנונה על משרד עורכי דין

 33. ארנונה על בתי מלון באילת

 34. עתירה לביטול חיוב ארנונה

 35. ארנונה על קומת קרקע בנייה

 36. שינוי סיווג ארנונה של חנות

 37. סיווג ארנונה מסעדה לעובדים

 38. שינוי ארנונה עקב טעות מדידה

 39. ארנונה על מכון טיפול בשפכים

 40. סיווג נכס כמחסן הפחתת ארנונה

 41. סמכות בית משפט תביעות ארנונה

 42. פסק דין הצהרתי - תשלום ארנונה

 43. סמכות ועד מקומי גביית ארנונה

 44. ארנונה על משרדי הנהלה של בנק

 45. טעות בחישוב שטח לצרכי ארנונה

 46. בקשות למתן פטור מתשלום ארנונה

 47. קביעת ''מחזיק'' לצורכי ארנונה

 48. אי תשלום ארנונה למועצה אזורית

 49. החזר ארנונה על מספרות בתל אביב

 50. ערר על ארנונה על משרד בתל אביב

 51. הפחתת ארנונה ללא אישור שר האוצר

 52. חובת מנהל הארנונה להשיב על השגה

 53. החזר ארנונה עקב תיקון גודל השטח

 54. גביית ארנונה למרות פטור מארנונה

 55. ביטול שינוי סיווג ארנונה של נכס

 56. חיוב הבעלים בארנונה על נכס מושכר

 57. ארנונה על החלק היחסי בשטח המשותף

 58. חיוב בעלים של נכס בשכירות בארנונה

 59. ארנונה על נכסים מחוץ לתחום השיפוט

 60. גביית ארנונה ממי שאינו מחזיק בנכס

 61. תביעה ייצוגית נגד שינוי צו ארנונה

 62. חיוב ארנונה רטרואקטיבי של מיליונים

 63. עתירה כנגד חיוב ארנונה רטרואקטיבי

 64. תיקון שומת ארנונה בניגוד להסכם פשרה

 65. בקשה לשינוי סיווג נכס לצורכי ארנונה

 66. תביעה ייצוגית על חישוב הנחה בארנונה

 67. חובת פירוט מידות הנכס לצורכי ארנונה

 68. שינוי תעריף ארנונה ע''י רשות מקומית

 69. תיקון טעות חיוב ארנונה של גן אירועים

 70. ערעור מנהל הארנונה על החלטת ועדת הערר

 71. ערעור על סיווג נכס משרדים שירותים ומסחר

 72. הארכת מועד להודעה על חדילת גביית ארנונה

 73. פס"ד בעניין ארנונה לתחנות לבריאות המשפחה

 74. ערעור על סיווג נכס ע''י ועדת ערר לארנונה

 75. הנחה בארנונה בכתב בפגישה בלשכת ראש העיר

 76. השגה על חיוב ארנונה - אי מתן תשובה במועד

 77. פטור מארנונה למוסד חינוכי ללא כוונת רווח

 78. מחלוקת לגבי זהות המחזיק בנכס לצורכי ארנונה

 79. חיוב ארנונה שגוי בהתאם לסיווג כ"נכס מסחרי"

 80. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה חיפה

 81. עתירה להורות לעירייה לתקן רישום חיובי ארנונה

 82. סיווג "עסקים אחרים" או "תעשיה" - לצרכי ארנונה

 83. שינוי סיווג תעשיה ומלאכה למשרדים שירותים ומסחר

 84. אין להתיר חיובי ארנונה רטרואקטיביים אלא במקרים חריגים

 85. תביעה ייצוגית: עקב כך שכל חלק מ"ר חויב כמ"ר שלם (ארנונה)

 86. סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)

 87. תביעה ייצוגית: תשלום ארנונה לפי תעריפים שלא עודכנו בהתאם למדדים שליליים

 88. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון