מניעת פניה ללקוחות ע''י עובד לשעבר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מניעת פניה ללקוחות ע''י עובד לשעבר:

.1לפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני להגבלת עיסוקם של המשיבים כמפורט
ברישא של הבקשה, ואשר על פיו על המשיבים:ב
א. להימנע מלפנות הן בעצמם ו/או גם בכל דרך ואמצעי כלשהם, אל
לקוחותיה של המבקשת, כמפורט ברשימת הלקוחות הרצופה לבקשה, וכן
גם לא לבצע עבודות עבור לקוחות אלה.
ב. להימנע מלגלות ולהעביר לאחר כל מידע ו/או ידע אשר הועבר להם על
ידי המבקשת ו/או עובדיה ו/או אשר הגיע לכל אחד מהמשיבים במהלך תקופת עבודתם במבקשת.
ג. לא לעבוד, וזאת עד ליום 1.2.2000לגבי המשיב ועד ליום 15.11.99
לגבי המשיבה, במישרין ו/או בעקיפין עבור כל חברה, עסק וכיו"ב אשר מטרותיו כולן או מקצתן, זהות עם מטרות המבקשת, ולגבי המשיבה להימנע מלעבוד עבור המשיב עד ליום .15.11.99
.2טענות המבקשת:ו
א. המשיב מס' 1(להלן - המשיב) החל לעבוד ביום 20.8.96בחברת בת של
המבקשת בשם דיינמוד קום (1995) בע"מ. זמן קצר לאחר מכן מוזגה פעילות חברת הבת הנ"ל במסגרת פעילותה של המבקשת והמשיב המשיך כעובדה של המבקשת.
ב. המשיב עבד במבקשת עד ליום 1.2.99, כאשר ביום 1.1.99הוא מסר
למנהלה של המבקשת מכתב התפטרות בזו הלשון:נ "הרינו להודיע כי החל מ- 1.2.99הנני מפסיק את עבודתי בחברת דיינמוד מערכות".
ג. המשיבה מס' 2(להלן - המשיבה) עבדה במבקשת מיום 22.11.98ועד
ליום 15.3.99, מועד בו התפטרה מעבודתה.
ד. ביום 1.1.99נחתם בין המבקשת לבין המשיבה הסכם עבודה אישי, לפיו
תעבוד המשיבה במחלקת התשתיות של המבקשת, כאשר במסגרת עבודתה זו היתה המשיבה אחראית להוצאות חשבוניות מס ללקוחות המבקשת אשר, במסגרת פעילות מחלקת התשתיות רכשו מוצרו ופריטים שונים מהמבקשת או לקוחות אשר עובדי המבקשת ביצעו אצלם עבודות שונות.
ה. ביום 7.3.99התפטרה המשיבה מעבודתה במבקשת באמצעות מסירת מכתב
התפטרות, והפסיקה בפועל את עבודתה במבקשת ביום .15.3.99
ו. לאחר שהמשיב מסר לתובעת את מכתב התפטרותו, ועוד בטרם הפסיק המשיב
לעבוד במבקשת, הוא ביקש והציע לה כי ימשיך לעבוד עבורה כקבלן משנה עצמאי. המבקשת שקלה להעתר בחיוב להצעתו זו של המשיב, ובמשך תקופה בת מספר שבועות ניהלה עם המשיב משא ומתן במסגרתו גובש הסכם בינה לבין המשיב.
ז. המבקשת טוענת כי במהלך התקופה בה נוהל המשא ומתן בין המבקשת
לנתבע, המשיך המשיב לעבוד עבור המבקשת בדיוק באותה המתכונת בה עבד קודם לכן, יצא אל לקוחותיה לבצע עבורה התקנות שונות ואף מכר ללקוחותיה של המבקשת פריטים ומוצרים שלה.
ח. מטעמים השמורים עמו, בחר המשיב, שלא לחתום על ההסכם, עד שבסוף
חודש פברואר 99' ניתק המשיב מגע עם המבקשת.
ט. זמן קצר לאחר שהמשיב עזב במפתיע את העבודה במבקשת התפטרה אף
המשיבה מעבודתה בה, וממועד זה ואילך מפעילים המשיבים יחד את העסק הקרוי "זיפקום" העוסק באותו תחום בו עסקו המשיבים במסגרת עבודתם במבקשת, ותוך שהם פונים באופן שיטתי אל לקוחותיה של המבקשת המוכרים להם היטב מתקופת עבודתם במבקשת ומתחרים בה.
י. מאחר ולקוחותיה של המבקשת אינם משלמים לה מיידית אלא בתנאי אשראי
של "שוטף +", נדהמה המבקשת לגלות כי בתקופה שמיום 1.2.99ועד למועד היעלמותו של המשיב בסמוך לסוף חודש פברואר 99', ביצע המשיב, תוך תכנון מחושב ומוקדם ובסיועה הפעיל והאינטנסיבי של המשיבה אשר שיתפה עימו פעולה מבית, סידרה של מעשי מרמה והונאה תוך שהוא מוליך שולל את המבקשת ואת לקוחותיה, והכל על מנת לגנוב כספים מקופתה של המבקשת ולהעבירם לכיסו.
יא. המבקשת תובעת החזר הכספים ששילשל המשיב לכיסו, וכן פיצוי בגין נזקים שנגרמו לה עקב פניה ללקוחותיה וביצוע עבודות עבורם, תוך "גניבתם" מהמשיבה.
לפיכך - יש למבקשת גם תביעה כספית כנגד המשיבים.
יב. ענינו של צו המניעה היא הגבלת פניה ללקוחות המבקשת כנטען בעתירתה לצו הזמני, אך אין למבקשת התנגדות שהמשיבים יעסקו במקצועם, ובלבד שלא יבצעו עבודות עבור לקוחותיה.
יג. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת - שכן כל יום בו ממשיך המשיב בפעילותו גורם לנזקים בלתי הפיכים.
המבקשת אינה מתנגדת כי המשיב יעסוק במקצועו תוך פניה לגורמים שאינם לקוחותיה.
יד. ההגבלה המתבקשת לגבי המשיב היא עד ליום 1.2.2000, ולגבי המשיבה
- עד ליום .15.11.99
.3המשיבים כופרים בטענות המבקשת, וטוענים כי אין למבקשת סודות מקצועיים. המבקשת אף עודדה את המשיב 1להקים חברה משלו למתן שרותו למבקשת, ועשתה עמו הסכם למתן שרותים.
.4המשיבים טוענים כי הבקשה הוגשה בחוסר תום לב, שכן - לאחר שראתה המבקשת כי המשיב מצליח בעבודתו, התחרטה על הסכמתה ובקשה להגביל את עסקו.
.5מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים:ב
המשיב הקים את עסקו בהסכמת המבקשת והשקיע בו כספים רבים לרכישת ציוד,
ומתן הצו כנגדו יגרום לו נזקים רבים לאין שיעור מנזקיה הנטענים של המבקשת.
לאחר שמיעת העדויות, וקריאת הפרוטוקול המוצגים וטעוני הצדדים אנו קובעים כדלקמן:ו
.1הכלל הוא, כי בהליכים הדנים בסעדים זמניים די בראייה לכאורה מצד
המבקשת כדי לקבל את הסעד כדי לבירור התביעה העיקרית.
בתיקים מסוג זה - בהם אנו עוסקים בהגבלת חופש העיסוק - יש לדרוש מהצד המבקש סעד זמני, מידת הוכחה גבוהה מזו הנדרשת בהליך רגיל של סעד זמני (ראה ת.א. 956/88תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ,לא פורסם, עמ' 14).
.2המבקשת היא:נ דיינמוד מערכות בע"מ. לבקשה צורף הסכם עבודה וכתב
התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות (נספח א' לבקשה) שנערך בין דיינמוד קום
(1995) בע"מ לבין המשיב .1
לכאורה, לא הוכח איפוא כי למבקשת הסכם הגבלת עיסוק ואי תחרות עם המשיב .1המשיבה 2אכן חתומה על כתב התחייבות לשמירת סודות ואי תחרות.
.3המבקשת עצמה מודה בס' 5לבקשה כי המשיב 1החל לעבוד בחברת בת של המבקשת בשם דיינמוד קום (1995) בע"מ ולאחר מכן מוזגה פעילותה עם פעילות המבקשת.
לא הוכח מיזוג משפטי בין שתי החברות, ולכאורה - מדובר איפוא בשני גופים
משפטיים נפרדים.
.4לכאורה, לא הוכח כי המשיב התחייב כלפי המבקשת בהסכם שנושאו "שמירת
סודיות ואי תחרות".
יש איפוא לבחון את המקרה לאור הוראותיו של "חוק יסוד:ב חופש העיסוק", אשר
קובע בסעיף 4:ו
"אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנוצר לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו".
.5בהעדר קיומו של הסכם המגביל את עיסוקו של העובד לאחר ניתוק יחסי
העבודה, עלינו לנקוט זהירות רבה, ולהשתכנע במידה גבוהה של שיכנוע כי קיימת ראיה לכאורה בדבר קיום סודות מקצועיים ומסחריים של המבקש אשר יש להגן עליהם, וכי פעולתו של המשיב היתה שלא בתום לב, עד אשר יש חשש סביר כי ישעה שימוש בסודות המקצועיים והמסחריים הללו, ויגרום נזק למבקש, אם ימשיך לעבוד בשרות המשיב. (ראה דיון נג/17- 3טוני טועמה נ' טכנוגומי ליסיצקי ואח' פד"ע כה' עמ' 227).
לקביעה כי "עקרון חופש התחרות אינו יכול לעמוד מול התחייבות מפורשת בהסכם" (ע.א. 4/71 ברמן נ' משרד להובלת משאות פרדס חנה פ"ד כט' (2) 718), יש גם פן הפוך - לפיו יש לנקוט זהירות כפולה ומכופלת עת אנו באים להגביל חופש עיסוקו של אדם מקום שלא קיימת לגביו התחייבות מפורשת שלא לעסוק בעיסוקו לאחר סיום יחסי עובד מעביד.
.6לענין מהותם של סודות מקצועיים, נדרשה הפסיקה רבות.
כבר נפסק כי רשימת לקוחות וספקים, ומידע המתייחס אליהם "כל אלה נכללה
בהגדרת סוד מסחרי" וכאלה ראויים להגנה שהדין מעניק לסוד מסחרי (ראה
ת.א. 956/88 תעשיית אלקטרוכימיות (פרוטארום) פ"ד כז' (1) עמ' 576, וכן
דיון נג/17- 3טועמה נ' טכנו גומי פד"ע כה' עמ' 227).
לגבי קשרים עם לקוחות, נפסק כי אף הם מהווים סוד מסחרי ומקצועי
(ע.א. 136/56 פוקס נ' אילון פ"ד י"א 358וכן בת.א. 2346/66דחף נ' גיל
פס"מ ס' 390וכן ע.א. 1371/90 דמתי נ' גנור, פ"ד מד(4), 847וכן
ע.א. 150/90 רב בריח בע"מ נ' אמגר פ"ד לה(1) 817, 822).
.7הפסיקה אף דנה בשאלה אם מידע יכול להיחשב כסוד מקצועי:נ
"מידע ייחשב כ"סודות מקצועיים", כאשר הידיעות הן "כאלה שמתחרה יוכל לעשות שימוש בהן בפעילות העיסקית המתחרה. לא חשוב אם ניתן לכל אחד להשיג בעצמו את ההישג הנדון - כאשר הגילוי עשוי לחסוך לו טירחה, זמן והוצאות" (ראה ת.א. 956/88 תעשיות אלקטרוכימיות (פרוטארום) בע"מ נ' משיח ואח’, לא פורסם).
המבחן הוא זה:ב אם על אף הידיעה הקיימת אצלה יש לסוד ערך כלכלי במתן עדיפות לבעליו לעומת מתחריהם בכללם, או כפי שהעמידו את השאלה באנגליה:ואם יש לשער כי ימצא מישהו המוכן לשלם לבעל הסוד כדי לקבל את גילויו". (ציטוט ממאמרו של פרופ' טדסקי "סודות עיסקיים" הפרקליט לה חוברת א' עמ' 5).
ועוד נאמר באותו מקום:נ "ערכו הכלכלי של סוד עיסקי גובר ככל שסודיותו רבה יותר בהווה ועשוי להאריך ימים בעתיד".
.8כמו כן, נפסק, כי ידיעות כלכליות ונסיון מקצועי אינם בגדר סוד מקצועי:ב בע"א 206/7מיגן נ' פאר ואח' פד' כז' 676 1עמ' 578נאמר ע"י כב' השופט
כהן:ו
"... התחייבות מכללא של העובד, שעליו לקיימה גם אחרי סיום יחסי
העבודה, מוגבלת לידיעות סודיות ואיננה חלה על ידיעות שהן נחלת הכלל ועל ידיעות מקצועיות כלליות ונסיון מקצועי שרוכש העובד מתוך עבודתו".
.9המשיב 1התפטר ביום 1.1.99והתפטרותו נכנסה לתוקף ביום .1.2.99
לכאורה, עולה מהראיות כי בידיעתה ועידודה של המבקשת, הקים המשיב 1עסק
למכירת ציוד מחשב ותשתיות בשם "זיפקום".
המשיב 1אף פעל כקבלן של המבקשת מכח הסכם למתן שרותים שנכרת ביניהם,
והמבקשת עצמה צירפה אותו לבקשתה. (נספח ד' לבקשה).
.10המשיבה 2החלה לעבוד במבקשת מיום 22.11.98ועבדה עד 15.3.98(פחות
מ- 4חודשים).
לכאורה, תפקידה היה פקידותי, והיא ביצעה עבודות מזכירות שונות במח'
התשתיות.
.11המשיב 1עבד בדינמוד קום כסוכן מכירות למוצרי תקשורת, ואחראי במבקשת במחלקת התשתיות.
עזיבתו והקמת החברה "זיפקום" לא נעשו לכאורה בחוסר תום לב, אלא לכאורה -
בהסכמת המבקשת.
לפיכך - גם אילו סברנו לכאורה כי יש להגביל את עיסוקו של המשיב 1על פי
הילכת טועמה הנ"ל, הרי לא הוכח כי פעל בחוסר תום לב ובניגוד לס' 39לחוק
החוזים.
.12באשר לסודות מסחריים - לא הוכח קיומם של סודות מסחריים, אשר השימוש
בהם מהווה לכאורה פגיעה בקנינה של המבקשת.
יתר על כן - לכאורה הסכימה המבקשת כי המשיב 1יעבוד בהתקנת תשתיות והיא אף מצהירה בבקשתה כי אינה רוצה להגביל את עיסוקו.
למעשה, טוענת המבקשת כי רשימת לקוחותיה היא הסוד המסחרי הטעון הגנה.
.13באשר לרשימת לקוחות -
לכאורה לא הוכח כי "הלקוחות" ששמם מופיע ברשימה הם בגדר לקוחות ממשיים,
וסוד מקצוע של המבקשת.
את רשימת בתי הספר של אורט, הודתה המבקשת כי ניתן להשיג גם באופן עצמאי.
.14לגבי שמות אחרים מהרשימה, העיד מר לוי כי עבור אומניטק איכות לא בוצעו עבודות בתקופתו, כנ"ל לגבי מדיאטק תל אביב בע"מ, אקספרט רשתות בע"מ, כבר אינה לקוחה של המבקשת (כעדות מר לוי) ולגבי קומפיוטר פ"ת וירושלים, מבצעת המבקשת עבודות (עמ' 4שורות 5-1).
.15יתר על כן - בהסכם למתן שרותים עליו הסתמכה המבקשת עצמה בבקשתה, נכתב והוסכם לכאורה כי המשיב 1יספק שרותים לכל מזמין אחר כראות עיניו.
באותו הסכם לא הוזכר כלל נושא אי התחרות ונספח א' להסכם העבודה שנחתם בין המשיב לבין דיינמוד קום (1995) בע"מ.
לכאורה, עולה מנוסח ה"הסכם למתן שירותים" כי הוסכם בין הצדדים שהמשיב, יתחרה במבקשת והסכם זה, גובר על כל הסכם אחר. (ראה דב"ע נג/177-3 דברת שרם ואח' נ' אבי טיומקין ואח' פד"ע כה' 395 1, 410).
.16באשר למשיבה 2- משיבה זו אכן חתומה על הסכם התחייבות לשמירת סודיות ואי תחרות עם המבקשת, אך המבקשת לא הוכיחה כי נחשפו לעיני המשיבה סודות מקצועיים כלשהם, וכי היא התחרתה במבקשת לאחר סיום עבודתה אצלה.
המשיבה עבדה כפקידה במבקשת, ועסקה בעבודת מזכירות רגילה, אשר לכאורה אין
בה כל סוד מקצועי.
כאשר עברה לעבוד עם המשיב, המשיכה לעסוק בעבודה משרדית שאין בה כל תחרות
לכאורה במבקשת.
זאת ועוד, המשיבה התפטרה מעבודתה ביום 15.3.98, לאחר שעבדה פחות מארבעה חודשים. גם אילו סברנו כי יש מקום להגביל את עיסוקה, הרי ההגבלה היתה חלה לתקופה של 4- 3חודשים מיום הפסקת עבודתה, אשר חלפה זה מכבר.
.17לאחרונה ניתן עלידי כב' בית הדין הארצי פסק דין ע"ע 164/99 דן
פרומר, וצ'קפוינט טכנולוגית תוכנה בע"מ נ' רדגרד בע"מ, טרם פורסם, ניתן ביום .4.6.99בדיון הנ"ל נדון ערעורו של מהנדס תוכנה בחברה, על המשך החלת צו מניעה זמני שהגביל את עיסוקו, למרות קיומה של תניה המגבילה את העיסוק בהסכם עבודה בין המהנדס לבין החברה בה עבד.
.18כב' בית הדין הארצי בחן את סעיף הגבלת העיסוק הנדון, את תוקפן ומשמעותן של תניות הגבלת העיסוק בחוזה העבודה הנ"ל, את המשקל שיש לתת להתחייבויות שנטל על עצמו המהנדס בחוזה העבודה, והאם מצדיק מרכיב כלשהו בהתקשרותו עם החברה החדשה, את הגבלת עיסוקו. כב' הנשיא אדלר סקר את העקרונות המנחים בהלכה הפסוקה בבוא ביה"ד לאזן בין מספר עקרונות יסוד:נ עקרון יסוד חופש העיסוק של העובד, ושל מעבידתו החדשה, חופש ההתקשרות של צדדים לכרות חוזה עבודה, זכות הקניין של המעסיק הקודם בסודותיו המסחריים, חופש ההתקשרות שלו והאפשרות להסכים על הגבלת העיסוק, וכן עניין הציבור בתחרות חופשית, בניידות עובדים ובמעבר מהיר וחופשי של מידע במשק.
.19השיקולים לכך שאין להגביל את חופש העיסוק של העובד, הם בין היתר חזקת חוסר השוויון הבסיסי שבין כוחו של העובד לכוחו של המעסיק, חשיבות מקום עבודתו של העובד, כאשר הגבלה על ניידות העובד, תפגע בזכותו להגשים את עצמו, וכן קיומה של תחרות חופשית בשוק פתוח וכלכלה חופשית. זכות העובד לחופש העיסוק, לעבוד בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד, מעוגנת בעקרון חוקתי, בחוק יסוד חופש העיסוק, וכישוריו של העובד הם קניינו, ומוגנים על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
.20נסיבות בהן יש להגביל את עיסוקו של עובד, הן למשל כאשר יש בידיו "סוד מסחרי" השייך למעביד, הגם שכיום מוסדרת ההגנה על הסודות המסחריים אף מכח חוק העוולות המסחריות, תשנ"ט 99', כך שאין צורך בהתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה.
נסיבות נוספות בהן יש להגביל את חופש העיסוק של עובד:ב כאשר המעסיק השקיע משאבים מיוחדים ועיקרים בהכשרת העובד ובעקבות זאת התחייב העובד לעבוד אצלו למשך תקופה מסויימת כתמורה לאותה השקעה, או כאשר העובד קיבל תמורה מיוחדת עבור ההתחייבות מצידו שלא להתחרות בעתיד במעסיקו הנוכחי לאחר תום יחסי העבודה, וכן יש ליתן משקל לחובת תום הלב והאמון המוטלת על העובד ועל המעסיק החדש.
.21הגבלת עיסוקו של עובד, לא הותרה איפוא על פי הפסיקה הנ"ל, אלא אם
מתקיימת אחת הנסיבות האמורות, וגם בהתקיים אחת מהן, עדיין אין בהכרח לתת תוקף לתנייה, וההכרעה תיעשה בהתאם למכלול העקרונות והאינטרסים, ובהתאם לנסיבות. ביה"ד ציין כי הרשימה אינה סגורה וכי על ביה"ד לשקול כל מקרה לגופו.
.22במשיבים לא נתקיימו לכאורה הנסיבות הנדרשות כדי להגביל את עיסוקם על
פי פסק דין צ'קפוינט הנ"ל:ו
כאמור לעיל קבענו כי לכאורה לא היו בידי המשיבים סודות מקצועיים הראויים
להגנה, לא היתה למשיב התחייבות להגבלת עיסוקו ואי תחרות כלפי המבקשת, וגם אילו הוכח קיומה לכאורה - לא הוכח לכאורה כי המשיבים עברו הכשרה מיוחדת שהצריכה השקעת משאבים יקרים, או קיבלו תמורה עבור הגבלת עיסוקם.
גם באשר לחובת תום הלב וחובת האמון - עולה לכאורה מחומר הראיות כי הקמת
החברה החדשה על ידי המשיב נעשתה בידיעתה, הסכמתה, ועידודה של המבקשת.
אשר על כן - יש לדחות את הבקשה לצו מניעה מטעמים אלה בלבד.
.23בקשה זו הוגשה בשיהוי רב:נ המשיב התפטר מעבודתו ביום 1.1.99, וההתפטרות נכנסה לתוקף ביום 1.2.99, כאשר המשיב הקים את עסקו החדש. לכאורה, הוכח כי המבקשת ידעה על כך, ואף הסכימה כי המשיב יתן שירותים לכל מזמין שהוא, אך את הבקשה הגישה רק ביום .19.5.99
.24בספרו של כב' השופט לובוצקי "סדר הדין בבית הדין לעבודה" עמ' 276נכתב כי "מי שנעדר נקיון כפיים או שהשתהה בפנייתו לבית הדין יתר על המידה, אינו יכול לצפות לזכות לקבלת סעד של צו מניעה זמני.
שיהוי מצד המבקש ימנע הענקת סעד זמני, בייחוד במקרים שבהם הסעד המבוקש הוא מניעת פיטורים, סעד כספי או סעד שנועד להגביל את חופש עיסוקו של אדם. וכך נפסק מפי בית הדין הארצי לעבודה:ב
"אחד השיקולים שעל בית משפט לשקול שעה שהוא דן בבקשה לצו מניעה זמני, הוא האם הוא (המבקש) השהה את פנייתו זמן רב יתר על המידה? שכן שתיקתו מיעדה על כך שהעניין כלל לא היה דחוף, אך אם ניתן שעניינה הוא הגבלת חופש העיסוק, מן הראוי שהבקשה לשעבר על הפרת הוראה שבהסכם העבודה, או שלפחות יתן נימוק סביר מדוע לא עשה כן".
.25גם מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבים:ו המשיב 1עזב לכאורה את עבודתו
בהסכמת המבקשת ופתח חברה למתן שירותים, ואף השקיע בה ממון רב.
הנזק שיגרם למשיבים עם מתן הצו, עולה בהרבה על הנזק שיגרם (אם בכלל)
למבקשת.
המבקשת טענה אמנם לנזקים שנגרמו לה, אך לא הוכיחה לכאורה כי יש קשר בין
נזקים אלה ובין החברה שהקים המשיב.
.26המבקשת טוענת כי המשיב הוליך אותה שולל בכך שהודיע לה כי הוא מתכוון
לעבוד כיועץ מחשבים ללקוחות אשר יפנה אליו אחיו של המשיב.
לטענתה - המשיב אף המשיך לעבוד כמנהל מח' התשתיות של המבקשת כ"סטטוס של
עצמאי".
.27המבקשת אף טוענת כי המשיב הסתיר ממנה שהעסק שהקים עוסק בדיוק באותם
תחומים בהם עוסקת המבקשת ובהם עסק המשיב במסגרת העסקתו אצל המבקשת, והסתיר את
העובדה כי הפך את המבקשת למעין קבלנית משנה של "זיפקום".
.28טענה זו מעוררת תמיהה רבה.
המבקשת עצמה טענה בס' 10לבקשה כי במשך מספר שבועות ניהל מו"מ עם המשיב כאשר להצעתו לעבוד עבורה כקבלן משנה עצמאי, לאחר שמסר מכתב התפטרות. אותו מו"מ התנהל במשך מספר שבועות ובמסגרתו גובש ההסכם נספח ד' לבקשה.
לפי אותו הסכם עולה לכאורה כי המבקשת ידעה שהמשיב הקים עסק עצמאי ליעוץ
מכני והתקנות תשתיות מחשבים וכן שיווק תשתיות.
על פי ההסכם אף היה רשאי לספק שרותיו למזמינים אחרים נוספים כראות עיניו.
.29המבקשת עצמה הצהירה בבקשתה כי היא עוסקת בהתקנת מערכת תקשורת מחשבים
וביצוע תשתיות תקשורת.
לכאורה איפוא, ידעה המבקשת שהמשיב אמור להתחרות בה, ואף הסכימה כי יפנה למזמינים אחרים נוספים כראות עיניו.
אין איפוא בהתנהגות המשיב חוסר תום לב.
.30מכל הטעמים דלעיל - אנו דוחים את הבקשה למתן צו מניעה זמני.
.31המשיבים יגישו כתב הגנה תוך 30יום ממועד קבלת החלטה זו, ואנו נעתרים לבקשתם להאריך את המועד להגשת כתב הגנה.
.32הדיון המוקדם שנקבע בפני כב' הרשמת ולך - מבוטל.
דיון מוקדם יתקיים בפני המותב ביום 6.10.99בשעה 30:.11

.33המבקשת תשלם למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין הליך זה בסך 000, 5ש"ח + מע"מ וזאת תוך 30יום ממועד קבלת ההחלטה.
לאחר מועד זה ישא סכום ההוצאות הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניוד עובדים

 2. חופש העיסוק

 3. זכויות עובד מושאל

 4. שותף או עובד שכיר

 5. זכויות עובד במלון

 6. זכויות עובד עונתי

 7. הפרת אמון של עובד

 8. עובדים בענף האפיה

 9. מענק מכירה לעובדים

 10. בירור ניהולי לעובד

 11. דירוג עובדי שגרירות

 12. עובד לא כשיר לעבודה

 13. זכויות מטפלת סיעודית

 14. צילום עובד ללא ידיעתו

 15. תשלום ביתר לעובד

 16. פדיון דמי ביגוד לעובד

 17. השפלת עובד - פיצויים ?

 18. פגיעה בשם הטוב של עובד

 19. מכתב אזהרה לעובד דוגמא

 20. זכויות עובד בענף הבניה

 21. בקשה להחזרת עובד לעבודה

 22. זכויות עובד בענף החקלאות

 23. הפסדי השתכרות לעובד כפיים

 24. תביעה להכרה כעובדי רפא''ל

 25. זכויות עובדים בענף ההובלה

 26. פיצוי בגין עוגמת נפש לעובד

 27. שבתון לעובדי מערכת הביטחון

 28. הודעת עובד על כוונה להתפטר

 29. תביעה למימוש אופציה של עובד

 30. פגיעה ברציפות העבודה של עובד

 31. השקעת כסף של עובד במקום העבודה

 32. תביעה להחזרת עובד לתפקיד הקודם

 33. תביעה להחזרת עובד למקום העבודה

 34. תנאי עבודה של עובדי הדפוס בעיתון

 35. רשלנות תורמת של עובד חסר ניסיון

 36. זכויות עולים חדשים מאתיופיה בעבודה

 37. פגם בקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 38. חשש לניגוד עניינים בעבודה עם בן זוג

 39. ביטול העסקה בדואר בגלל קרבה משפחתית

 40. מניעת פניה ללקוחות ע''י עובד לשעבר

 41. עבודה בחו''ל בחברת אם של חברה ישראלית

 42. העברת עובדים לתפקיד אחר או למקום ישוב אחר

 43. האם אפשר לפטר עובד בלי לשלם לו פיצויים ?

 44. תשלום לעובד בגין הסעת עובדים אחרים לעבודה

 45. לטענת התובע יש להתחשב בעובדה שבהתחלה לא היה מיוצג ע"י עו"ד

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון